Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Incetarea contractului individual de munca (2012)

Descriere

 Încetarea contractului individual de muncă semnifică în accepţiune juridică stingerea raportului juridic de muncă dintre salariat şi angajator cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acesta. Reglementarea încetării contractului de munca în legislaţia în vigoare ilustrează în mod adecvat ideea garantării stabilităţii în muncă a salariaţilor, prin determinarea expresă în lege a condiţiilor de fond şi de procedură cărora trebuie să se conformeze orice act ce duce la stingerea relaţiilor juridice de muncă. 

Aşa cum ştim, contractul individual de muncă reprezintă acordul de voinţă ce intervine între o persoană fizică denumită salariat, care se obligă să presteze munca în interesul şi în subordinea unui angajator, persoană juridică (de regulă) sau persoană fizică autorizată, în schimbul unei contraprestaţii (salariul).
În momentul în care una din cele două părţi nu mai doreşte să continue această relaţie de muncă, contractul de muncă poate să înceteze. Aceasta se poate face în condiţiile Codului Muncii (astfel cum a fost republicat în 2011) potrivit căruia contractul individual de muncă poate înceta: de drept; ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea; ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.
 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00
Cantitate:

 ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

- CUPRINS -
 
 
 
CAPITOLUL 1. Consideraţii introductive privind contractul individual de muncă
1.1. Definiţia contractului individual de muncă
1.2. Încheierea contractului individual de muncă. Condiţiile încheierii 
1.3. Instituţia încetării contractului individual de muncă. Caracterul imperativ 
al dispoziţiilor legale care reglementează încetarea contractului individual de 
muncă 
 
CAPITOLUL 2. Încetarea de drept a contractului individual de muncă 
2.1. Cazurile de încetare de drept a contractului individual de muncă. Enumerare
2.2. Decesul salariatului 
2.3. Declararea judecătorească a morţii sau punerii sub interdicţie a salariatului 
2.4. Îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim 
de cotizare pentru pensionare; comunicarea deciziei de pensie în cazul pensiei 
de invaliditate, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită 
de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare 
2.5. Nulitatea absolută a contractului individual de muncă 
2.6. Admiterea cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive 
a hotărârii judecătoreşti de reintegrare 
2.7. Condamnarea la executarea unei pedepse privative de libertate 
2.8. Retragerea de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei 
2.9. Interzicerea exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă sau pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia 
2.10. Expirarea termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată 
2.11. Retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 15-16 ani 
 
CAPITOLUL 3. Încetarea prin acordul părţilor a contractului individual de muncă
 
CAPITOLUL 4. Concedierea 
4.1. Concedierea individuală
4.1.1. Concedierea individuală pentru motive care ţin de persoana 
salariatului 
4.1.2. Concedierea individuală pentru motive care nu ţin de persoana 
salariatului 
4.2. Concedierea colectivă
4.2.1. Cadrul legal 
4.2.2. Informarea şi consultarea salariaţilor 
4.2.3. Decizia de concediere 
 
CAPITOLUL 5. Demisia cu preaviz 
5.1. Noţiune şi cadrul legal
5.2. Preavizul şi semnificaţia acestuia 
 
CAPITOLUL 6. Reglementarea încetării contractului individual de muncă în dreptul Uniunii Europene 
 
CAPITOLUL 7. Studiu de caz: Examen asupra practicii judiciare în domeniu 
7.1. Practica judiciară internă 
7.2. Jurisprudenţa CEDO 
 
CONCLUZII 

BIBLIOGRAFIE
 
BIBLIOGRAFIE
 
* Codul muncii. Legea dialogului social, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;
* Noul Cod civil, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2012;
Athanasiu Alexandru, Dima Luminiţa, Dreptul muncii, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;
Athanasiu Alexandru, Aspecte teoretice şi practice ale revocării deciziei de desfacere disciplinară a contractului de muncă şi a deciziei de imputare, în Revista română de drept nr. 3/1984;
Beleiu Gheorghe, Drept civil român. Partea generală, Casa de Editură şi Presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1995;
Brehoi Gheorghe, Consideraţii privitoare la modificarea contractului colectiv de muncă prin unele măsuri unilaterale ale unităţii, în Revista Română de Drept, nr. 3/1997;
Cioriciu Ana, Consideraţii privind transferul personalului, în RRDM, nr. 2/2006;
Cioriciu Ana, Transferul funcţionarilor publici care beneficiază de statute speciale, în RRDM, nr.3/2007;
Dimitriu Raluca, Concedierea salariaţilor, drept românesc şi comparat, Ed. Omnia UNI SA ST, Braşov, 1999;
Dimitriu Raluca, Reflecţii privind concedierea pentru inaptitudine fizică şi/sau psihică a salariatului, în Revista română de dreptul muncii nr.4/2004;
Dimitriu Raluca, Contractul individual de muncă, prezent şi perspective, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 2005;
Dimitriu Raluca, Reflecţii privind încetarea contractului de muncă din perspectiva noii reglementări,în Revista română de dreptul muncii, nr.3/2011;
Ghimpu Sanda, Câteva aspecte ale desfacerii disciplinare a contractului de muncă în lumina legii organizării şi disciplinei muncii în unităţile de stat, în Revista română de drept nr.7/1970;
Ghimpu Sanda, Ţiclea Alexandru, Dreptul muncii, ediţia a II-a, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001;
Ghimpu Sanda, Ţiclea Alexandru, Dreptul muncii, ediţia a II-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001;
Popa Vasile, Pană Ondina, Dreptul muncii comparat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003;
Popescu Andrei, Dreptul internaţional şi european al muncii, Ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
Popescu Radu, Dreptul penal al muncii, Ed. Wolters Kluver, Bucureşti, 2008;
Ştefănescu Ion Traian, „Tratat de dreptul muncii”, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2008;
Ştefănescu Ion Traian, Beligrădeanu Şerban, Înţelesul şi sfera de aplicare a noţiunilor de forţă majoră şi caz fortuit în dreptul muncii, în Dreptul nr.6/2005;
Ştefănescu Ion Traian, Concedierea salariaţilor pentru motive care nu ţin de persoana lor, individuală şi colectivă în Revista română de dreptul muncii nr.3/2006;
Ştefănescu Ion Traian, Regimul creanţelor salariale în cazul insolvenţei angajatorului, în Dreptul nr.10/2006;
Ştefănescu Ion Traian, Impactul asupra dreptului muncii şi a dreptului securităţii sociale – perspectivă europeană,în dreptul nr.4/2008;
Ştefănescu Ion Traian, Beligrădeanu Şerban, Principalele aspecte teoretice şi practice rezultate din cuprinsul Legii nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, în  Revista română de dreptul  muncii nr.3/2011;
Ţinca Ovidiu, Observaţii referitoare la concedierea disciplinară pentru abatere gravă, în Revista română de dreptul muncii, nr.6/2008;
Ţop Dan, Tratat de dreptul muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2008;
Ţop Dan, Posibilitatea transferului la un alt angajator în cazul persoanelor încadrate prin contract individual de muncă, în Dreptul, nr.1/2007;
Zanfir Valeriu, Forţa majoră şi cazul fortuit în raporturile de muncă, în RRDM nr.6/2008.
 
Titlul lucrarii: Incetarea contractului individual de munca
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 93
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Format electronic, CD, document in format word, editabil
Termen de livrare: 1-4 zile, in functie de modalitatea de expediere si adresa de livrare

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50
Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea iepurilor de casa

Cresterea iepurilor de casa

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.00

Recent vizualizate

Incetarea contractului individual de munca (2012)

Incetarea contractului individual de munca (2012)

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker