Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Dezvoltarea locala prin intermediul serviciilor publice

Descriere

Politica de dezvoltare locală reprezintă o componentă esenţială a procesului de reformă în România, având drept scop principal diminuarea dezechilibrelor economice şi sociale acumulate, preîntâmpinarea apariţiei unor noi dezechilibre şi susţinerea dezvoltării generale durabile a tuturor regiunilor ţării.

Politica de dezvoltare locală reprezintă un ansamblu de măsuri planificate şi promovate de autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, în parteneriat cu diverşi actori (privaţi, publici, voluntari), în scopul asigurării unei creşteri economice, dinamice şi durabile, prin valorificarea eficientă a potenţialului regional şi local, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

DEZVOLTAREA LOCALĂ PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR PUBLICE

- PLANUL LUCRĂRII -

 

CAPITOLUL I: DEZVOLTAREA LOCALĂ ÎN ROMÂNIA. ELEMENTE DEFINITORII

 

CAPITOLUL II: SERVICIILE PUBLICE ŞI ROLUL LOR ÎN DEZVOLTAREALOCALĂ

1. NOŢIUNEA DE SERVICIU PUBLIC

2. TRĂSĂTURILE SERVICIILOR PUBLICE.

3. CLASIFICAREA SERVICIILOR PUBLICE

4. ÎNFIINŢAREA ŞI DESFIINŢAREA SERVICIILOR PUBLICE

5. PRINCIPII DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIILORPUBLICE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII LOCALE

6. MODALITĂŢI DE GESTIONARE A SERVICIILOR PUBLICE

 

CAPITOLUL III: ANALIZĂ PRIVIND DEZVOLTAREA UNEI INFRASTRUCTURI DE AFACERI MODERNE, PENTRU REVITALIZAREA SOCIO-ECONOMICĂ LOCALĂ

1. ADRESE ŞI REFERINŢE

1.1. Autoritatea responsabilă pentru cerere

1.2. Organizaţia responsabilă pentru implementarea proiectului

1.3. Autoritatea sau organismul împuternicit cu emiterea certificatelorreferitoare la plăţi

1.4. Organizaţia către care trebuie să fie făcute plăţile

2. TIPUL PROIECTULUI ŞI LOCALIZARE

2.1. Titlul proiectului

2.2. Localizarea proiectului

3. DESCRIEREA PROIECTULUI

4. OBIECTIVELE PROIECTULUI

4.1. Obiectivele proiectului

4.2. Impactul previzibil privind dezvoltarea şi reconversia regiunii

5. CALENDAR

6. COSTURILE PROIECTULUI

6.1. Clasificarea costurilor

6.2. Plan financiar

6.3. Costurile măsurilor de reabilitare a mediului

7. ANALIZA COST - BENEFICIU

7.1. Analiza financiară

7.2. Analiza socio-economică

7.3. Analiza riscului şi sensibilităţii

8. IMPACTUL PARTICIPĂRII PHARE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

9. PLAN DE FINANŢARE

9.1. Valoarea cheltuielilor eligibile

9.2. Sursele de finanţare

9.3. Forma asistenţei

 

BIBLIOGRAFIE

 

- B I B L I O G R A F I E -

 

- Ioan Alexandru, „Administraţie publică. Teorii. Realităţi. Perspective”, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;

- Ioan Alexandru, „Drept administrativ comparat”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000

- Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan, Ion Popescu, Dragoş Dincă, „Drept administrativ”, Editura Economică, Bucureşti, 2002;

- Mircea Preda, „Autorităţile administraţiei publice. Sistemul constituţional român”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;

- Gabriela Stănciulescu, Armenia Androniceanu, „Sisteme comparative de administraţie publică europeană” Editura Economică, Bucureşti, 2001 

- Ovidiu Trăsnea, Principiul separaţiei, echilibrului şi conlucrării, în „Sfera Politicii” nr. 13, ianuarie 1994.

- Corneliu Manda, Doina Banciu, Cezar Manda, „Administraţia publică şi cetăţeanul”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1997.

- Paul Marinescu, „Managementul instituţiilor Publice”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003;

- Lucica Matei „Management public”, Editura Economică, Bucureşti, 2001;

- Ion Petrescu, Emanoil Muscalu, „Tratat de management public”, Editura Universităţii „Lucian Blaga“ Sibiu, 2003.

- Ion Plumb, Armenia Androniceanu, ş.a. „Managementul serviciilor publice”, Editura A.S.E, Bucureşti, 2000

- Armenia Androniceanu, „Noutăţi în managementul public”, Editura Universitară, Bucureşti, 2004;

- Armenia Androniceanu, “Managementul schimbărilor. Valorificarea potenţialului creativ al resurselor umane”, Editura All Beck, Bucureşti, 1998.

- O. Burduş, „Management comparat”, Editura Economică, Bucureşti, 2000.

- A. Androniceanu, Management public internaţional, Bucureşti Editura Economică, 1999

- V. Cornescu, Gh. Creţoiu, I. Bucur, „Economie”, Editura Actami, Bucureşti, 2001; 

- Coralia Angelescu, Ileana Stănescu, „Economia politică”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999. 

- R. Anghel, „Fundamentele noi şi vechi ale analizei economice”, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993;

- C. Angelescu Coralia, I. Stănescu, ”Economie politică - elemente fundamentale”, Bucureşti, Editura Oscar Print, 1999

- D. Ciucur, I. Gavrilă, C. Popescu, „Economie. Manual universitar”, Editura Economică, Bucureşti, 2004;

- D. Dăjanu, „Transformarea ca proces real”, Institutul Român pentru Libera Întreprindere, Bucureşti, 1999;

- N. Dobrotă, A.B.C.-ul economiei de piaţă moderne, Editura Viaţa Românească, Bucureşti, 1991

- Postelnicu Gheorghe, „Economie politică”, vol. I, LITO, Universitatea “Babes-Bolyai” Facultatea de Ştiinţe Economice, Cluj-Napoca, 2001.

- Nicolae Sută, Sultana Sută-Sălăjan, „Istoria comerţului mondial şi a politicii comerciale”, Editura All, Bucureşti, 1997.

- St. Dumitrescu (coord.) Economia mondială, Editura Independenţa Economică, Brăila, 1998

- D.L. Constantin, „Introducere în teoria şi practica dezvoltării regionale”, Editura Economică, Bucureşti, 2000.

- Dumitru Miron, Gabriela Drăgan, Laura Păun, Florin Ilie, Mihaela Cibian, „Econmia integrării europene”, Editura ASE, Bucureşti, 2002.

- Ioan Păun, „Restructurarea agriculturii şi dezvoltarea rurală a României în vederea aderării la Uniunea Europeană”, Editura Agroprint, Timişoara, 2000

- V. Nicolae, D.L. Constantin, “Regiunea, element fundamental în abordarea economiei din perspectivă regională”, în Revista Română de Statistică, nr. 1-2/1997.

- V. Nicolae, D.L. Constantin, „Bazele economiei regionale şi urbane”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998;

- Gh. ZAMAN, Ciutacu Constantin, Vâlceanu Grigore (coordonatori), „Blocaje în economia de tranziţie a României. Forme de manifestare, cauze, efecte, mecanisme şi soluţii”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1997.

- Corneliu-Liviu Popescu, „Autonomia locală şi integrarea europeană”, Editura All 5 Beck, Bucureşti, 1999.

- D. L. Constantin, V. Tobultoc, “Ştiinţa regională”, în Tribuna economică nr. 23/2003.

- D.L. Constantin şi colectiv, Resursele umane în România. Mobilitatea teritorială”, Editura A.S.E., Bucureşti, 2002.

- D.L. Constantin, “Modelul optim al creşterii regionale - de tip concurenţial sau generativ?”, în Tribuna economică, nr. 46/1994; 

- D. Jula şi colectiv, „Economia dezvoltării”, Editura Viitorul Românesc, Bucureşti, 1999.

- D.L. Constantin, „Economie regională. Sinteze”, Editura Oscar Print, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, 2002.

- C. Pârlog, D.L. Constantin (coordonatori), „Aspecte ale politicii de dezvoltare regională în România” în Dezvoltare regională şi integrare europeană. Lucrările celui de-al Doilea Simpozion Naţional al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003.

- D.L. Constantin, „Economie regională”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.

- O.U.G. nr. 190 din 21 noiembrie 2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană, publicată în Monitorul Oficial nr. 1179/28 decembrie 2005;

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 24/2004 din 21/04/2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 27/04/2004

- Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernul României şi a ministerelor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 164/02.04.2001.

- Hotărârea nr. 765 din 18 iulie 2002 privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 554 din 29 iulie 2002.

- Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial nr. 334 din 20 mai 2002, modificată prin OUG nr. 24/2004;

- Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România, a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 577 din 29 iunie 2004.

- Hotărârea nr. 772 din 14 iulie 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională, a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 671 din 27 iulie 2005.

- Raportul de ţară al Comisiei Europene privind progresele înregistrate de România în perspectiva aderării, 2004, 2005.

- „Investiţiile şi responsabilizarea administraţiei publice” studiu realizat în cadrul proiectului “Harta actorilor şi problemelor aderării României la Uniunea Europeană”, Institutul pentru Politici Publice, Bucureşti, iunie, 2002.

- www.gov.ro(site-ul oficial al Guvernului României)

- www.mie.ro (site-ul oficial al Ministerului Integrării Europene)

 

 

 

  

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

 

 

Titlul lucrarii: Dezvoltarea locala prin intermediul serviciilor publice
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 86
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker