Welcome to our store!

Parteneri

 

 

I.C.C.J. Jurisprudenţa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal pe anul 2009

Descriere

Prezenta publicaţie aduce în atenţia practicienilor şi teoreticienilor jurisprudenţa relevantă a Secţiei de contencios admi­nistrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pe anul 2009. Noutatea absolută a acestei lucrări o reprezintă modul de prezentare a informaţiei. Din raţiuni de ordin economic, am ales să edităm această carte în dublu format: tipărit şi electronic. În paginile cărţii tiparite sunt redate numai deciziile în rezumat, cu pre­zentarea succintă a problemelor de drept soluţionate, iar în formatul electronic sunt redate speţele pe larg, cu întreaga situaţie de fapt, evoluţia dosarului şi motivarea soluţiilor. Am procedat astfel pentru a oferi, la un preţ rezonabil, unui număr cât mai mare de cititori interesati accesul rapid la jurisprudenţa instanţei supreme.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Cantitate:

 Cuprins 

 

Capitolul I. Drept administrativ 
1. Transport public local. Atribuirea traseelor cuprinse în 
programele de transport judeţene. Rezultatele atribuirii 
electronice a traseelor prin sistemul informatic naţional. 
Hotărâre a Comisiei paritare. Licenţă de traseu emisă de 
agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române. Obiectul 
acţiunii în contencios administrativ. Instanţa competentă 
2. Act administrativ emis cu exces de putere. Anulare 
3. Adresă a autorităţii publice prin care se modifică un  
element important al raportului de serviciu, respectiv  
salariul. Natură juridică. Suspendarea executării.  
Condiţii de admisibilitate
4. Refuzul Ministerului Administraţiei şi Internelor de  
a emite un act administrativ prin care să stabilească  
criteriile şi condiţiile de sprijinire a poliţiştilor în vederea 
cumpărării unei locuinţe personale, potrivit dispoziţiilor  
art. 32 alin. (3) din Legea nr. 360/2002. Refuz justificat 
5. Act administrativ cu caracter individual emis anterior  
intrării în vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ. Înlăturarea dispoziţiilor  
prevăzute de art. 4 din Legea nr. 554/2004 pe motiv că  
sunt în contradicţie cu normele comunitare 
6. Excepţia de nelegalitate a notei nr. 1604 din 9 octombrie  
2008 a Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă în raport cu dispoziţiile art. 19 din 
O.G. nr. 6/2007. Excepţie admisă 
7. Excepţie de nelegalitate a actului administrativ cu caracter 
normativ. Admisibilitate. Nelegalitatea dispoziţiilor  
art. 3 alin. (1) din H.G. nr. 1025/2006 în raport cu  
dispoziţiile art. 6 din O.U.G. nr. 148/2005. Excepţie  admisă 
8. Admisibilitatea excepţiei de nelegalitate a actului 
administrativ cu caracter normativ. Excepţia de nelegalitate a 
dispoziţiilor art. 3 din Normele metodologice aprobate prin 
H.G. nr. 1025/2006 în raport cu art. 6 alin. (1) din  
O.U.G. nr. 148/2005. Excepţie admisă 
9. Act administrativ cu caracter normativ. Invocarea  
excepţiei de nelegalitate în condiţiile art. 4 din Legea  
nr. 554/2004. Admisibilitate. Excepţia de nelegalitate a 
prevederilor art. 9 alin. (2) şi (3) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al  
Poliţiştilor, aprobat prin H.G. nr. 1305/2002
10. Excepţia de nelegalitate a actelor administrative cu 
caracter normativ. Admisibilitate
11. Plângere prealabilă. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor 
art. 2 alin. (1) lit. j) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004. 
Intenţia petiţionarului de a obţine revocarea actului 
administrativ 
12. Contract administrativ. Contract de concesiune a exploatării 
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare aparţinând 
domeniului public al unei unităţi administrativ-teritoriale. 
Competenţa instanţei de contencios administrativ. 
Obligativitatea îndeplinirii procedurii prealabile
13. Procedură prealabilă. Decizie – titlu de despăgubire –  
emisă de Comisia Centrală pentru Stabilirea  
Despăgubirilor 
14. Cerere de anulare în parte a unui contract de concesiune. 
Neîndeplinirea procedurii prealabile. Consecinţe 
15. Cerere de anulare a deciziei emise de Comisia Centrală  
pentru Stabilirea Despăgubirilor. Neefectuarea procedurii 
prealabile prevăzute de Legea nr. 554/2004.  
Inadmisibilitate 
16. Act administrativ care şi-a încetat valabilitatea la data 
pronunţării hotărârii judecătoreşti de către instanţa de fond. 
Obligaţia instanţei de a verifica legalitatea actului 
administrativ în raport cu data emiterii sale
17. Acţiune în contencios administrativ. Invocarea excepţiei  
de neconstituţionalitate a unei ordonanţe de Guvern.  
Soluţia instanţei 
18. Taxă de stoc excedentar stabilită prin decizie a sucursalei 
judeţene a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 
Contestaţie soluţionată prin decizie a Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură. Acţiune având ca obiect 
anularea celor două acte administrative. Instanţa  
competentă_
19. Act administrativ fiscal. Reguli privind stabilirea instanţei 
competente material în reglementarea art. 10 alin. (1) din 
Legea nr. 554/2004 
20. Acţiune având ca obiect anularea deciziei emise de  
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură privind  
plata unei sume în baza O.U.G. nr. 125/2006. Instanţa 
competentă
21. Cerere de suspendare a derulării procedurii de închiriere  
şi a încheierii contractului de închiriere a unui teren  
portuar, proprietate publică. Instanţa competentă 
22. Cerere de restituire a drepturilor salariale reţinute ilegal  
cu titlu de cotizaţie către Corpul Naţional al Poliţiştilor.  
Instanţa competentă 
23. Cerere de anulare a unui act de impunere fiscală. Instanţa 
competentă
24. Funcţionar public. Secretar al unităţii administrativ-teritoriale. 
Cerere privind acordarea unor drepturi de natură salarială. 
Instanţa competentă 
25. Contract încheiat între o autoritate publică şi o societate 
comercială având ca obiect „reabilitarea infrastructurii 
educaţionale”. Natura juridică. Cerere de obligare a  
autorităţii la plata unor sume rezultate din derularea 
contractului. Instanţa competentă 
26. Proces-verbal întocmit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură în cadrul procedurilor de control şi 
recuperare a fondurilor comunitare, precum şi a  
fondurilor de cofinanţare aferente utilizate  
necorespunzător. Natură juridică – act administrativ  
fiscal. Instanţa competentă
27. Cerere privind suspendarea executării actului administrativ 
formulată în temeiul art. 14 sau art. 15 din Legea 
nr. 554/2004. Condiţiile formulării unei astfel de cereri 
28. Act administrativ de sancţionare a funcţionarului public. 
Prezumţia de legalitate. Titlu executoriu. Suspendarea 
executării – excepţie de la regula executării din oficiu. 
Condiţii 
29. Suspendarea executării actului administrativ. Condiţii. 
Probatoriu 
30. Cerere privind suspendarea executării actului  
administrativ. Determinarea instanţei competente
31. Suspendarea executării deciziei de impunere fiscală.  
Condiţii. Modul de stabilire a cauţiunii prevăzute de  
art. 215 alin. (2) C. proc. fisc.
32. Act administrativ fiscal. Suspendarea executării în  
condiţiile art. 14 din Legea nr. 554/2004. Condiţia  
existenţei cazului bine justificat
33. Cerere de revocare din funcţia de manager a spitalului.  
Cerere de suspendare a executării actului administrativ. 
Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege 
34. Despăgubiri în materia contenciosului administrativ.  
Condiţii pentru acordarea acestora
35. Acţiune în contencios administrativ respinsă ca rămasă  
fără obiect. Cerere privind acordarea de daune morale.  
Lipsa dovezilor. Nelegalitate 
36. Cerere de revizuire formulată în temeiul art. 21 alin. (2)  
din Legea nr. 554/2004. Condiţii de admisibilitate
37. Revizuire în temeiul art. 21 alin. (2) din Legea  
nr. 554/2004. Condiţii 
 Act administrativ fiscal. Regula potrivit căreia  
contribuabilului trebuie să îi fie asigurată posibilitatea  
de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la faptele şi 
împrejurările relevante în adoptarea măsurii. Principiul 
general de drept comunitar al dreptului la apărare
38. Cerere de revizuire formulată în temeiul art. 21 alin. (2)  
din Legea nr. 554/2004. Respectarea principiului  
priorităţii dreptului comunitar 
 Excepţie de nelegalitate invocată cu privire la actul 
administrativ ce formează obiectul cauzei în fond. Excepţie 
respinsă ca inadmisibilă. Raportul dintre art. 4 din Legea  
nr. 554/2004 şi art. 241 raportat la art. 230 din  
Tratatul CE
39. Hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă  
pronunţată de instanţa de contencios administrativ prin care 
autoritatea publică a fost obligată să emită un act administrativ 
sub sancţiunea unei penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, 
stabilită în temeiul art. 18 alin. (5) din Legea nr. 554/2004. 
Imposibilitatea persoanei vătămate, beneficiară a obligaţiei 
stabilite în sarcina autorităţii publice, de a pretinde 
despăgubiri în temeiul art. 24 alin. (2) din Legea  
nr. 554/2004
40. Neexecutarea hotărârii judecătoreşti definitive şi  
irevocabile. Aplicarea amenzii judiciare în sarcina 
conducătorului autorităţii publice. Legalitate 
41. Compatibilitatea prevederilor Codului de procedură
civilă cu specificul raporturilor de drept administrativ. 
Competenţa ce revine judecătorului cauzei 
42. Despăgubiri şi compensaţii acordate potrivit Legii  
nr. 290/2003. Hotărâre emisă de comisia judeţeană. Caracter 
executoriu. Invocarea într-un litigiu ulterior a unor aspecte 
referitoare la îndeplinirea condiţiilor legale pentru  
acordarea despăgubirilor
43. Prefect. Competenţa de modificare a raportului de  
serviciu. Decizie a primului-ministru de trecere a persoanei 
care ocupă funcţia de prefect în funcţia de inspector 
guvernamental. Nelegalitate 
44. Contract de achiziţie publică de bunuri. Clauză penală. 
Legalitatea aplicării clauzei penale în funcţie de proba  
culpei 
45. Retrocedarea bunurilor imobile care au aparţinut cultelor 
religioase din România, în reglementarea O.U.G. nr. 94/2000. 
Teren asupra căruia cultul religios a deţinut un drept de 
embatic la data preluării de către statul român. Construcţie 
demolată la data soluţionării cererii de retrocedare
46. Discriminare. Atingere adusă demnităţii personale. 
Competenţa Colegiului Director al Consiliului Naţional  
pentru Combaterea Discriminării de a formula  
recomandări 
47. Imobile preluate abuziv. Despăgubiri acordate în cadrul 
procedurii reglementate de Titlul VII din Legea  
nr. 247/2005. Principiul operativităţii activităţii  
administraţiei publice. Principiul termenului rezonabil
48. Reorganizarea unei instituţii publice prin ordonanţă de 
urgenţă. Respingerea prin lege a ordonanţei de urgenţă. 
Consecinţe în privinţa actelor administrative emise în  
baza şi pentru executarea acesteia 
 Funcţionar public. Eliberare din funcţie în perioada  
concediului medical. Nelegalitate 
49. Decizie sau dispoziţie de respingere a notificării emise de 
deţinătorul imobilului sau de entitatea învestită potrivit legii 
cu soluţionarea notificării formulate în temeiul Legii  
nr. 10/2001. Titlu de despăgubire emis de Comisia Centrală
pentru Stabilirea Despăgubirilor în temeiul prevederilor 
Titlului VII din Legea nr. 247/2005. Instanţa competentă  
să soluţioneze contestaţiile formulate împotriva celor  
două tipuri de acte 
50. Convertirea titlurilor de despăgubire aferente imobilelor 
preluate abuziv prin decizie a Comisiei Centrale de Stabilire a 
Despăgubirilor. Cerere de reactualizare a despăgubirilor. 
Nelegalitate 
51. Obligarea Agenţiei Domeniilor Statului la încheierea actelor 
adiţionale de prelungire a contractelor încheiate de agenţii 
economici cu Compania Naţională de Administrare a Fondului 
Piscicol, în temeiul art. 69 alin. (1) din O.U.G. nr. 23/2008, 
având ca obiect gestionarea durabilă prin pescuit 
recreativ/sportiv a resurselor acvatice vii existente. 
Nelegalitate
52. Dreptul la libera circulaţie. Refuzul autorităţii de frontieră  
de a permite plecarea în străinătate în baza certificatului  
de naştere. Legalitate 
53. Dispoziţie a autorităţii locale de respingere a cererii de 
restituire în natură a imobilului supusă controlului 
judecătoresc în baza Legii nr. 10/2001. Obligarea Comisiei 
Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor să soluţioneze 
dosarul autorităţii locale prin care a fost respinsă cererea de 
restituire. Nelegalitate 
54. Măsuri reparatorii aplicate anterior intrării în vigoare a  
Legii nr. 247/2005 şi contestate în temeiul Legii nr. 10/2001. 
Stabilirea cuantumului de către instanţa de judecată. 
Neaplicarea procedurii administrative prevăzute de  
dispoziţiile art. 16 şi urm. din Legea nr. 247/2005,  Titlul VII 
55. Cerere de anulare a ordinului de revocare din funcţia de 
manager al spitalului. Competenţa instanţei de contencios 
administrativ. Nelegalitatea ordinului pentru nerespectarea 
condiţiilor de motivare în fapt şi în drept a măsurii  
dispuse 
56. Cetăţean moldovean. Scrisoare de intenţiei adresată Secţiei 
Consulare din cadrul Ambasadei României la Chişinău, în 
sensul de a se stabili data primirii cererii de redobândire a 
cetăţeniei române. Noţiunea de termen rezonabil. Sarcina 
judecătorului naţional de a aprecia asupra acestuia 
57. Calitatea de colaborator al Securităţii. Condiţii  
58. Monument istoric. Cerere de declasare motivată de  
starea de degradare a imobilului. Nelegalitate 
59. Imobil pentru care a fost stabilită pe cale judecătorească
valoarea echivalentă. Neaplicarea procedurilor prevăzute  
de Legea nr. 247/2005 
60. Ordonanţă C.N.V.M. prin care administratorul societăţii  
este obligat să convoace A.G.A. Convertirea acţiunilor 
nominative în acţiuni la purtător. Condiţii
61. Acţiune în contencios administrativ pentru demararea 
procedurilor legale în vederea întocmirii raportului de 
evaluare şi emitere a deciziei reprezentând titlul de 
despăgubire. Nesoluţionarea cererii într-un termen  
rezonabil 
62. Cerere de restituire în natură a bunurilor mobile  
naţionalizate odată cu imobilul. Decizie a Comisiei  
speciale de retrocedare de respingere a cererii.  
Legalitate 
63. Acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare  
de utilităţi publice. Condiţii 
64. Decizie a Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării prin care s-a respins cererea privind  
constatarea caracterului discriminatoriu al O.U.G.  
nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea  
creşterii copilului. Legalitate
65. Persoane pensionare beneficiare ale cotelor gratuite de 
energie. Condiţii. Cerere de obligare a autorităţii să  
emită un act normativ în vederea acordării cotei gratuite  
de energie electrică 
66. Stabilirea, avizarea şi aprobarea preţurilor maxime ale 
medicamentelor de uz uman. Cerere de anulare a ordinului 
prin care s-a dispus ajustarea/revizuirea preţurilor la 
medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor 
medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe  
piaţă în România. Neretroactivitatea legii 
67. Valori mobiliare. Deţinător a mai mult de 33/% din  
drepturile de vot asupra unei societăţi. Ofertă publică
obligatorie. Stabilirea preţului de preluare. Legalitate
68. Cetăţean străin. Cerere de acordare a autorizaţiei  
de muncă. Condiţii
69. Cerere de anulare a unor acte administrative cu caracter 
normativ pentru motivul nepublicării în Monitorul Oficial 
70. Bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din 
România. Cerere de anulare a deciziei Comisiei speciale de 
retrocedare prin care s-a respins cererea de retrocedare 
formulată de o parohie a Bisericii Greco-Catolice pentru  
lipsa calităţii procesuale pasive a autorităţii. Legalitate
71. Taxă aferentă stocului excedentar de produse  
agroalimentare. Legalitate 
72. Operatori de distribuţie a energiei electrice.  
Nediscriminarea şi interzicerea măsurilor de sprijin acordate 
de stat care influenţează concurenţa. Cerere de anulare a 
dispoziţiilor art. 77 din Ordinul nr. 39/2009 emis de 
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire 
a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice – 
Revizia 1, pe motiv că au fost încălcate dispoziţiile art. 87 din 
Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene şi dreptul la 
nediscriminare instituit de Directiva nr. 2003/54/CE 
73. Activitatea specifică de prevenire şi combatere a terorismului. 
Decizie a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii prin care s-a stabilit calitatea de agent de  
poliţie politică. Nelegalitate
74. Decizie a Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării. Persoană cu funcţie de conducere eliberată  
din funcţie în urma reorganizării structurilor teritoriale.  
Concursul susţinut pentru ocuparea unui post de supervizor. 
Inexistenţa discriminării pe criterii de vârstă
75. Calitatea de colaborator al Securităţii. Punerea voluntară
la dispoziţia Securităţii a locuinţei sau a altui spaţiu pe  
care îl deţinea
76. Cerere de sesizare a Consiliului Naţional pentru  
Combaterea Discriminării. Termenul de introducere a  
cererii. Tardivitate
 
Capitolul al II-lea. Drept fiscal 
77. TVA. Drept de deducere. Situaţia instituţiilor publice care 
realizează investiţii finanţate integral din alocaţii bugetare 
pentru obiective de interes public naţional 
78. TVA. Lingouri produse prin topirea unui amestec de materii 
prime şi deşeuri. Produse semifabricate. Măsuri de 
simplificare
79. TVA. Cheltuieli cu servicii de management, consultanţă, 
asistenţă sau alte prestări servicii. Deductibilitatea  
cheltuielilor în determinarea profitului impozabil.  
Dreptul de deducere a TVA
80. TVA. Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare. 
Subvenţionarea TVA-ului aferent facturilor de energie 
electrică şi a taxelor pentru autorizarea unor activităţi  
specifice
81. TVA. Contract de prestări servicii de management, servicii 
instruire, asistenţă, încheiat între o societate rezidentă în 
România şi o societate rezidentă în Vietnam. Aplicarea  
TVA. Condiţii. Locul prestării serviciilor 
82. TVA. Administraţia Patrimoniului Imobiliar având ca obiect 
administrarea, gestionarea, închirierea şi întreţinerea fondului 
imobiliar, construirea de locuinţe şi spaţii comerciale, 
reabilitarea fondului imobiliar existent, prestări de servicii 
imobiliare. Calitatea de persoană impozabilă din punct de 
vedere al TVA 
83. Antrepozit fiscal. Decizie de revocare a autorizaţiei de 
antrepozit fiscal. Contestaţie în procedura administrativă. 
Suspendarea de drept a efectelor deciziei de revocare a 
autorizaţiei de antrepozit fiscal pe perioada soluţionării 
contestaţiei. Admisibilitatea cererii de suspendare a  
executării formulate în temeiul art. 15 din Legea 
nr. 554/2004 după epuizarea procedurii administrative
84. Antrepozit fiscal. Condiţii referitoare la securitatea 
locului şi măsurarea volumului şi masei produselor  
accizabile. Nerespectarea condiţiilor – situaţie de  
revocare a autorizaţiei de antrepozit fiscal
 Schimbarea acţionariatului societăţii comerciale  
deţinătoare a antrepozitului fiscal. Obligaţia de a înştiinţa 
autoritatea fiscală competentă. Nerespectarea obligaţiei. 
Consecinţe 
85. Antrepozit fiscal. Revocarea autorizaţiei pentru  
producerea de produse accizabile, pentru nerespectarea 
prevederilor art. 183 şi art. 195-198 C. fisc. Legalitate 
86. Antrepozit fiscal. Revocarea autorizaţiei de antrepozit 
fiscal. Condiţii
87. Fondul pentru mediu. Venit constituit din cota procentuală
aplicată valorii ambalajelor comercializate de producători şi 
importatori. Situaţia ambalajelor produse în România şi 
exportate
88. Fondul pentru mediu. Venit constituit din cota procentuală
aplicată valorii ambalajelor comercializate de producători  
şi importatori. Ambalaj – capac/capsulă metalică 
89. Fondul pentru mediu. Venituri constituite din taxa pentru 
ambalajele introduse pe piaţă. Societate care produce  
folie de plastic 
90. Fondul pentru mediu. Agent economic: colector de la 
persoane fizice sau juridice a unor deşeuri rezultate din 
dezmembrarea bunurilor proprii ale acestora; valorificator, 
prin cumpărarea de la persoane juridice care vând deşeuri 
cumpărate, la rândul lor, de la terţi. Prezentarea unor 
autorizaţii false de către colectori. Legalitatea datorării 
impozitului
91. Fondul pentru mediu. Societate comercială având ca  
obiect producerea şi comercializarea ambalajelor din  
hârtie şi carton
92. Persoane cu handicap. Obligaţia impusă agenţilor  
economici şi instituţiilor publice de a angaja astfel de 
persoane. Sancţiunea prevăzută de lege în cazul nerespectării 
obligaţiei. Excepţii. Principiul certitudinii impunerii. 
Principiul proporţionalităţii. Principiul prevalenţei  
substanţei asupra formei 
93. Societate declarată în stare de insolvenţă. Răspunderea 
solidară a unei persoanei juridice. Condiţii
94. Venituri sub formă de dividende obţinute în anul 2005.  
Cota de impozitare
 
Capitolul al III-lea. Dreptul concurenţei 
95. Emiterea de către Consiliul Concurenţei a deciziei prevăzute 
de art. 45 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată. 
Aplicabilitatea principiului termenului rezonabil 
96. Agent economic care operează în zone defavorizate.  
Depăşirea intensităţii maxime admise a ajutorului de stat 
reprezentat de facilităţi fiscale. Legalitatea deciziei de 
recuperare 
97. Înţelegeri verticale. Contravenţie continuă. Amendă
contravenţională. Modul de calcul al termenului de  
prescripţie 
98. Parc industrial. Societăţi comerciale organizate şi care îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul unui parc industrial. Scutirea 
de la plata impozitului pe terenuri şi clădiri – măsură de natură
fiscală, ajutor de stat. Competenţa de constatare şi recuperare 
a ajutorului de stat acordat ilegal. Act administrativ emis cu 
încălcarea competenţei unei alte autorităţi publice. 
Nelegalitate
 
Capitolul al IV-lea. Drept vamal
99. Încadrarea tarifară a unor produse adjuvante şi a  
medicaţiei de însoţire. Nelegalitate 
Capitolul al V-lea. Statutul judecătorilor şi al procurorilor
100. Judecător sau procuror. Momentul de la care curge termenul 
de 2 ani la împlinirea căruia se realizează prima verificare a 
îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională şi de 
performanţă 
101. Judecător eliberat din funcţie prin pensionare. Cerere de 
reîncadrare în funcţia de judecător. Hotărâre a Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii prin care este  
soluţionată cererea. Natura juridică a hotărârii. Instanţa 
competentă
102. Concurs de promovare în funcţii la instanţele superioare. 
Condiţii. Cerere de obligare a Consiliului Superior al 
Magistraturii pentru recunoaşterea gradului profesional de 
judecător de curte de apel ca urmare a susţinerii concursului 
de promovare. Invocarea discriminării în raport cu ceilalţi 
candidaţi
103. Judecător delegat pentru executarea pedepselor privative de 
libertate. Acordarea sporului prevăzut de art. 21 alin. (1) din 
O.G. nr. 64/2006. Libertatea de apreciere a cuantumului 
acestui spor 
104. Procuror. Cerere de transfer pe un post de judecător. Hotărâre 
a Consiliului Superior al Magistraturii de respingere. 
Legalitate 
105. Judecător. Cerere de promovare în funcţie prin valorificarea 
examenului susţinut anterior. Modalitatea de calcul a 
termenului de 6 luni prevăzut de art. 30 alin. (1) din 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului 
de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin 
Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  
nr. 621/2006
106. Judecător. Hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii  
de revocare a unui judecător vicepreşedinte din funcţia  
de conducere. Nelegalitate
 
Capitolul al VI-lea. Dreptul funcţiei publice
107. Poliţist absolvent al Academiei de Poliţie „Alexandru  
Ioan Cuza”. Angajament de a îndeplini serviciul de  
minimum 10 ani în unităţile ministerului. Nerespectarea 
angajamentului asumat. Consecinţe
 Răspunderea materială a militarilor. Procedura de  
chemare a militarului în vederea ascultării, pentru explicaţii 
scrise şi prezentarea de probe în apărare. Dreptul  
la apărare 
108. Funcţionar public. Desfiinţarea postului prin acte 
administrative emise în temeiul şi în executarea unei 
ordonanţe de urgenţă de reorganizare a instituţiei.  
Eliberare din funcţie. Respingerea ordonanţei de urgenţă. 
Consecinţe 
 Daune morale solicitate în temeiul art. 18 alin. (3) din  
Legea nr. 554/2004. Reparaţie suficientă
109.Auditor de justiţie. Raportare la noţiunea de funcţie  
publică 
 Poliţist admis la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 
Cuza”. Angajament privind îndeplinirea serviciului în 
Ministerul de Interne pe o perioadă de minimum 10 ani. 
Dobândirea ulterioară a calităţii de auditor de justiţie. 
Încetarea raportului de serviciu la cerere sau pentru numirea 
într-o altă funcţie publică. Calificarea calităţii de auditor de 
justiţie drept funcţie publică 
110. Funcţionar public cu statut special din administraţia 
penitenciară. Revocare din funcţia de conducere. Plângere 
formulată direct la instanţa competentă. Inaplicabilitatea 
procedurii plângerii prealabile
111. Poliţist. Ofiţer sau agent de poliţie detaşat la Direcţia 
Naţională Anticorupţie. Încetarea detaşării înainte de 
împlinirea termenului pentru care a fost dispusă detaşarea. 
Inaplicabilitatea dispoziţiilor referitoare la necesitatea 
exprimării acordului persoanei detaşate
112. Drepturi salariale. Poliţist detaşat din cadrul Ministerului  
de Interne la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a 
Persoanelor. Nelegalitatea acordării a altor sporuri şi  
prime în baza O.U.G. nr. 38/2003 
113. Poliţist pus la dispoziţie. Cerere de anulare a unei părţi din 
dispoziţia directorului Direcţiei management resurse  
umane şi de acordare a gradului profesional următor în 
condiţiile Legii nr. 360/2002. Nelegalitate 
114. Funcţionar public cu statut special. Ofiţer de poliţie  
judiciară. Salarizare. Hotărârea Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării în sensul că diferenţa de salarizare 
între ofiţerii de poliţie judiciară şi procurori nu are caracter 
discriminatoriu. Legalitate
115. Act de constatare al Agenţiei Naţionale de Integritate. 
Funcţionar public aflat în conflict de interese
 
Capitolul al VII-lea. Drept procesual civil
116. Acte (rapoarte de încercări şi expertize) întocmite de  
Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea  
Produselor LAREX la cererea organului vamal.  
Natură juridică 
Acţiune având ca obiect anularea rapoartelor de  
încercări şi expertizele întocmite de Centrul Naţional pentru 
Încercarea şi Expertizarea Produselor LAREX. Instanţa 
competentă
117. Taxă de primă înmatriculare. Taxă de poluare. Acţiune  
având ca obiect exonerarea de la plata taxei de primă
înmatriculare. Instanţa competentă 
118. Contract încheiat între Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri din România SA şi o societate comercială având ca 
obiect eliberarea rovinietelor şi plata contravalorii acestora în 
rate trimestriale. Natură juridică. Procedura somaţiei de  
plată. Instanţa competentă 
119. Acte administrative emise de Autoritatea Naţională pentru 
Restituirea Proprietăţilor în aplicarea dispoziţiilor Legii  
nr. 290/2003 şi acţiuni având ca obiect acordarea de 
despăgubiri în baza dispoziţiilor aceleiaşi legi. Instanţa 
competentă
120. Concurs pentru ocuparea postului de registrator şef. 
Substituirea instanţei în atribuţiile comisiei de concurs. 
Nelegalitate 
121. Achiziţii publice. Contract de tip „FIDIC” având ca  
obiect achiziţii publice de lucrări. Convenţie arbitrală. 
Competenţa tribunalului arbitral de a se pronunţa asupra 
validităţii convenţiei arbitrale 
122. Controlor financiar. Sancţiune disciplinară prevăzută de 
Codul muncii. Acţiune în anularea ordinului de  
sancţionare. Instanţa competentă 
123. Nerespectarea de către proprietar a obligaţiei de a comunica 
poliţiei rutiere identitatea persoanei căreia i-a încredinţat 
maşina. Sancţiune contravenţională. Proces-verbal de 
contravenţie. Instanţa competentă 
124. Drepturi de natură salarială. Cerere de chemare în  
judecată a Ministerului Finanţelor Publice. Lipsa  
calităţii procesuale pasive 
125. Cerere privind constatarea încetării unui contract prin  
care au fost închiriate spaţii de expunere în vederea 
promovării turistice. Instanţa competentă 
126. Achiziţii publice. Licitaţie publică pentru atribuirea unui 
contract de închiriere în condiţiile O.U.G. nr. 34/2006.  
Litigiu având ca obiect procedura de atribuire şi  
acordarea de despăgubiri. Instanţa competentă 
127. Exercitarea căii de atac a contestaţiei în anulare. Condiţii. 
Eroarea materială şi omiterea cercetării unui motiv  
de recurs
128. Cerere de revizuire. Condiţii de admisibilitate 
129. Cerere formulată de o parohie greco-catolică pentru  
restituirea imobilului casă parohială. Lipsa calităţii  
procesuale a Comisiei speciale de retrocedare a unor  
bunuri care au aparţinut cultelor religioase din România
130. Despăgubiri acordate în baza Legii nr. 290/2003.  
Instanţa competentă 
 
Capitolul al VIII-lea. Drept procesual fiscal 
131. Act administrativ fiscal. Calea administrativă de atac.  
Obiectul acţiunii în contencios administrativ
132. Act administrativ fiscal. Procedura administrativă de 
contestare reglementată de Titlul IX din Codul de  
procedură fiscală 
Contestaţie formulată împotriva actului administrativ  
fiscal în procedura reglementată de Titlul IX din Codul de 
procedură fiscală. Obligaţia motivării în fapt şi în drept 
133. Proces-verbal întocmit în urma controlului efectuat pentru 
verificarea unor aspecte sesizate de parchet şi care este  
utilizat ca probă într-un proces penal. Operaţiune materială. 
Inadmisibilitatea căii de atac reglementate de Titlul IX  
din Codul de procedură fiscală 
134. Act administrativ fiscal. Contestaţie pe cale administrativă  
în procedura reglementată de Titlul IX din Codul de  
procedură fiscală. Suspendarea executării actului în  
condiţiile Legii nr. 554/2004. Condiţia depunerii  
cauţiunii 
 
Listă de decizii 

Index alfabetic 
Titlul cartii: I.C.C.J. Jurisprudenţa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal pe anul 2009
Producator: Editura Hamangiu
Data aparitiei: August 2010
Numar de pagini: 128
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker