Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Recursuri în interesul legii 2008

Descriere

 Publicarea în volum anual a Recursurilor în interesul legii şi-a dovedit utilitatea din punct de vedere practic pentru toţi slujitorii dreptului din România.
  Conştienţi de importanţa acestui demers, continuăm publicarea deciziilor de admi­tere a recursurilor în interesul legii pronun­ţate în anul 2008, cu speranţa înfăptuirii dezideratului urmărit, realizarea unificării jurisprudenţei.
  Acolo unde e cazul, unele decizii cuprind şi o notă explicativă referitoare la modificările legislative intervenite după publicarea acestora în Monitorul Oficial.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Cantitate:

 Cuprins 

 

1. Decizia Nr. 1 din 21 ianuarie 2008
referitoare la aplicarea dispoziĠiilor art. 189 alin. (1)-(3) din  
Codul penal privind lipsirea de libertate în mod ilegal, prin răpire,  
úi ale art. 12 alin. (1) úi art. 13 alin. (2) din Legea nr. 678/2001
2. Decizia Nr. 2 din 21 ianuarie 2008
cu privire la încadrarea juridică în situaĠia existenĠei unui  
prim act de tăinuire, urmat de o altă acĠiune a aceluiaúi tăinuitor  
care promite că va asigura valorificarea în continuare úi a altor  
bunuri sustrase.
3. Decizia Nr. 3 din 21 ianuarie 2008
cu privire la aplicarea dispoziĠiilor art. 108 din Legea nr. 302/2004 
4. Decizia Nr. 4 din 21 ianuarie 2008
cu privire la încadrarea juridică a faptei de omisiune a evidenĠierii  
în actele contabile a operaĠiunilor comerciale efectuate sau a  
veniturilor realizate ori evidenĠierea în actele contabile a cheltuielilor 
care nu au la bază operaĠiuni reale ori evidenĠierea altor operaĠiuni  
fictive
5. Decizia Nr. 5 din 21 ianuarie 2008
cu privire la aplicarea dispoziĠiilor Legii nr. 85/1992 în cazul 
contractelor de închiriere încheiate după data intrării în vigoare  
a acestui act normativ
6. Decizia Nr. 6 din 21 ianuarie 2008
cu privire la calea de atac ce poate fi exercitată împotriva hotărârii 
prin care s-a respins cererea de dizolvare a unei societăĠi
comerciale, în condiĠiile art. 237 alin. (5) din Legea nr. 31/1990
7. Decizia Nr. 7 din 21 ianuarie 2008
cu privire la reprezentativitatea organizaĠiilor sindicale din unitate
8. Decizia Nr. 8 din 21 ianuarie 2008
cu privire la incidenĠa cauzelor de impunitate sau de reducere a  
pedepsei reglementate în art. 10 din Legea nr. 241/2005
9. Decizia Nr. 9 din 18 februarie 2008
cu privire la aplicarea dispoziĠiilor art. 264 alin. (3) din Codul de 
procedură penală
10. Decizia Nr. 10 din 18 februarie 2008
cu privire la data de la care curge termenul de 2 luni prevăzut  
în art. 284 din Codul de procedură penală, în cazul infracĠiunilor 
continue sau continuate.
11. Decizia Nr. 11 din 18 februarie 2008
cu privire la organul judiciar căruia îi revine competenĠa să dispună,
în cursul urmăririi penale, prelungirea măsurii preventive  
a obligării de a nu părăsi localitatea sau de a nu părăsi Ġara 
12. Decizia Nr. 12 din 18 februarie 2008
cu privire la consecinĠele modificării preĠului mediu al unui  
metru cub de masă lemnoasă pe picior, în cazul infracĠiunilor  
ce aduc atingere fondului forestier.
13. Decizia Nr. 13 din 18 februarie 2008
cu privire la aplicarea art. 162 din Codul de procedură penală,
cu referire la art. 114 din Codul penal
14. Decizia Nr. 14 din 18 februarie 2008
cu privire la aplicarea dispoziĠiilor art. 1 alin. (1) úi (2) din  
Legea nr. 142/1998.
15. Decizia Nr. 15 din 18 februarie 2008
cu privire la aplicarea dispoziĠiilor art. 121 alin. (1) din Codul de 
procedură civilă în cazul judecării în primă instanĠă a cererilor  
referitoare la procedurile necontencioase
16. Decizia Nr. 16 din 18 februarie 2008
cu privire la aplicarea dispoziĠiilor art. 5 alin. (1) pct. II,  
art. 94 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000, raportate la  
dispoziĠiile art. 36 din Legea nr. 393/2004
17. Decizia Nr. 17 din 10 martie 2008
cu privire la încadrarea juridică a pluralităĠii de acte sexuale  
săvârúite în realizarea aceleiaúi rezoluĠii infracĠionale în  
cazul în care victima este membru al familiei, prin constrângerea  
acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apăra  
ori de a-úi exprima voinĠa, atât înainte, cât úi după ce aceasta  
a împlinit 15 ani.
18. Decizia Nr. 18 din 10 martie 2008
cu privire la admisibilitatea recursului declarat împotriva  
încheierilor pronunĠate în temeiul art. 140 din Codul de procedură
penală.
19. Decizia Nr. 19 din 10 martie 2008
cu privire la aplicarea dispoziĠiilor art. 90 alin. (1) din Legea  
nr. 302/2004.
20. Decizia Nr. 20 din 10 martie 2008
cu privire la interpretarea sintagmei „infracĠiuni săvârúite  
cu intenĠie care au avut ca urmare moartea unei persoane
21. Decizia Nr. 21 din 10 martie 2008
cu privire la aplicarea dispoziĠiilor art. 47 din Legea nr. 50/1996
22. Decizia Nr. 22 din 12 mai 2008
cu privire la aplicarea dispoziĠiilor art. 48 alin. (1) lit. a)  
teza a II-a din Codul de procedură penală.
23. Decizia Nr. 23 din 12 mai 2008
cu privire la aplicarea dispoziĠiilor art. 40 úi 41 din OrdonanĠa
de urgenĠă a Guvernului nr. 92/2004, ale art. 42 din OrdonanĠa
Guvernului nr. 2/2006 úi ale art. 41 din OrdonanĠa Guvernului  
nr. 6/2007
24. Decizia Nr. 24 din 12 mai 2008
cu privire la aplicarea dispoziĠiilor art. 19 alin. (3) din Legea  
nr. 50/1996 úi ale art. 3 alin. (8) din OrdonanĠa Guvernului  
nr. 8/2007.
25. Decizia Nr. 25 din 2 iunie 2008
cu privire la interpretarea dispoziĠiilor art. 159 alin. (8)  
fraza a II-a din Codul de procedură penală
26. Decizia Nr. 26 din 2 iunie 2008
cu privire la indicarea numai în considerentele hotărârii  
a menĠiunilor prevăzute în art. 278 alin. (8) lit. b) teza finală
din Codul de procedură penală
27. Decizia Nr. 27 din 2 iunie 2008
cu privire la retragerea plângerii formulate în temeiul art. 278
din Codul de procedură penală
28. Decizia Nr. 28 din 2 iunie 2008
cu privire la aplicarea dispoziĠiilor art. 385 din Codul de procedură
penală, după abrogarea pct. 17 prin Legea nr. 356/2006
29. Decizia Nr. 29 din 2 iunie 2008
cu privire necompetenĠa instanĠei învestită cu judecarea acĠiunii  
penale în cazul infracĠiunii de conducere a unui autovehicul pe  
drumurile publice de către o persoană fără a poseda permis  
de conducere de a soluĠiona acĠiunea civilă exercitată de proprietarul  
sau deĠinătorul autoturismului avariat sau distrus în timpul săvârúirii 
infracĠiunii rutiere.
30. Decizia Nr. 30 din 2 iunie 2008
cu privire la aplicarea dispoziĠiilor art. 661 alin. (1) din Legea  
nr. 302/2004.
31. Decizia Nr. 31 din 2 iunie 2008
cu privire la aplicarea dispoziĠiilor art. 483 alin. (3) raportat la  
art. 485 alin. (1) úi 2 din Codul de procedură penală, în cazul  
în care inculpatul, minor la data săvârúirii faptei, a devenit major 
32. Decizia Nr. 32 din 9 iunie 2008
cu privire la caracterul evaluabil în bani al litigiilor civile úi
comerciale având ca obiect constatarea existenĠei sau inexistenĠei  
unui drept patrimonial, constatarea nulităĠii, anularea, rezoluĠiunea, 
rezilierea unor acte juridice privind drepturi patrimoniale, în scopul 
stabilirii competenĠei materiale 
33. Decizia Nr. 33 din 9 iunie 2008
cu privire la acĠiunile întemeiate pe dispoziĠiile dreptului comun,  
având ca obiect revendicarea imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, formulate după
intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001.
34. Decizia Nr. 34 din 22 septembrie 2008
cu privire la aplicarea dispoziĠiilor art. 132 din Codul penal, 
în cazul infracĠiunilor pentru care punerea în miúcare a acĠiunii penale 
este condiĠionată de introducerea unei plângeri prealabile de către 
persoana vătămatăúi asistenĠa juridică este obligatorie potrivit  
art. 171 alin. (2) úi 3 din Codul de procedură penală 
35. Decizia Nr. 35 din 22 septembrie 2008
cu privire la încadrarea juridică a faptei de omor urmate de 
dezmembrarea ori incendierea cadavrului în scopul ascunderii  
omorului.
36. Decizia Nr. 36 din 22 septembrie 2008
referitoare la inaplicabilitatea dispoziĠiilor Legii nr. 543/2002  
în cazul pedepselor stabilite pentru infracĠiunile privind  
regimul vamal 
37. Decizia Nr. 37 din 22 septembrie 2008
cu privire la concursul de infracĠiuni între infracĠiunea de rele  
tratamente aplicate minorului úi infracĠiunile de lovire sau alte  
violenĠe, vătămare corporală úi lipsire de libertate în mod ilegal.
38. Decizia Nr. 38 din 22 septembrie 2008
cu privire la aplicarea dispoziĠiilor art. 10 din Legea  
nr. 143/2000
39. Decizia Nr. 39 din 22 septembrie 2008
cu privire la aplicarea dispoziĠiilor art. 81 alin. (1) din Legea  
nr. 302/2004.
40. Decizia Nr. 40 din 22 septembrie 2008
cu privire la interpretarea dispoziĠiilor art. 77 alin. (2) raportat la  
art. 43 alin. (1) úi (2) din Legea nr. 19/2000
41. Decizia Nr. 41 din 22 septembrie 2008
cu privire la lipsa calităĠii procesuale pasive a caselor de  
asigurări sociale de sănătate în litigiile dintre personalul medical úi
unităĠile sanitare având ca obiect plata unor sume de bani  
reprezentând drepturi salariale
42. Decizia Nr. 42 din 13 octombrie 2008
cu privire la aplicarea dispoziĠiilor art. 85 din Codul penal în cazul în 
care instanĠa este învestită prin acelaúi act de sesizare cu judecarea a 
două infracĠiuni intenĠionate, săvârúite de acelaúi inculpat, dintre  
care una anterior úi cealaltă ulterior rămânerii definitive a hotărârii  
de condamnare cu suspendarea condiĠionată a executării pedepsei
43. Decizia Nr. 43 din 13 octombrie 2008
cu privire la respingerea ca inadmisibilă a acĠiunii civile de către  
instanĠa penală învestită cu judecarea infracĠiunilor prevăzute de  
art. 84 din Legea nr. 59/1934 
44. Decizia Nr. 44 din 13 octombrie 2008
cu privire la posibilitatea schimbării de către instanĠă a temeiului de 
drept al soluĠiei de netrimitere în judecată, în condiĠiile art. 278
alin. (8) lit. b) din Codul de procedură penală.
45. Decizia Nr. 45 din 10 noiembrie 2008
cu privire la aplicarea dispoziĠiilor art. 14 raportate la dispoziĠiile  
art. 13 úi 14 din Legea nr. 44/1994 
46. Decizia Nr. 46 din 15 decembrie 2008
cu privire la interpretarea úi aplicarea unitară a dispoziĠiilor  
art. 99 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 303/2004 raportat la  
art. 16 alin. (1) úi (2) din Codul deontologic al magistraĠilor úi
ale art. 78 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 raportat la art. 9 din 
Codul deontologic al acestora
Index alfabetic
Titlul cartii: Recursuri în interesul legii 2008
Producator: Editura Hamangiu
Data aparitiei: Septembrie 2009
Numar de pagini: 240
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Recursuri în interesul legii 2008

Recursuri în interesul legii 2008

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker