Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Somatia de plata

Descriere

După cum am precizat analizând subiectul „Executarea hotărârilor somaţiei de plată”, Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată prevede o procedură simplificată de realizare voluntară sau prin executare silită a creanţelor băneşti certe, lichide şi exigibile.

În scopul îmbunătăţirii funcţionării justiţiei, prin degrevarea instanţelor de numeroase cauze, a fost adoptată Ordonanţa privind procedura somaţiei de plată - nr. 5/2001. La elaborarea acestui act normativ s-a avut în vedere situaţia economică şi socială existentă în societatea românească, când costurile unui proces sunt din ce în ce mai greu suportate de justiţiabil. Faţă de acest context, adoptarea Ordonanţei nr. 5/2001 s-a înscris în cadrul măsurilor impuse de dezideratul de a oferi creditorilor o procedură rapidă şi mai puţin costisitoare pentru obţinerea titlurilor executorii în vederea realizării creanţelor prin executare silită.

În acest sens, art. 1 din Ordonanţa nr. 5/2001 prevede că procedura somaţiei de plată este o procedură ce se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii. În completare, potrivit art. 1 alin. 2 din Ordonanţa nr. 5/2001, suma ce reprezintă obligaţia prevăzută la alin. 1, precum şi dobânzile, majorările sau penalităţile datorate potrivit legii se actualizează în raport cu rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective.

După cum s-a reţinut, procedura somaţiei de plată reprezintă procedură specială, distinctă de procedura de drept comun, de soluţionare a cererilor prin care se solicită obligarea debitorului la plata unei sume de bani, atât în materie civilă, cât şi în materie comercială. Condiţiile de admisibilitate pentru această procedură sunt prevăzute de Ordonanţa nr. 5/2001, prin art. 1.

Astfel, creanţa trebuie să fie certă, lichidă şi exigibilă; trebuie să fie vorba de obligaţii de plată a unor sume de bani, iar obligaţiile să fie asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate conform unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege; înscrisul să ateste drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii. Art. 2 din O.G. nr. 5/2001 stabileşte că în procedura somaţiei de plată cererile se depun la instanţa competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanţă.

Potrivit art. 3 din Ordonanţa nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, elementele pe care trebuie să le cuprinsă cererea sunt următoarele: numele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul creditorului; numele şi domiciliul debitorului persoană fizică, iar în cazul debitorului persoană juridică, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, numărul certificatului de înmatriculare în registrul comerţului sau în registrul persoanelor juridice, codul fiscal şi contul bancar; sumele solicitate, temeiul de fapt şi de drept al obligaţiilor de plată, perioada la care se referă acestea, termenul la care trebuia făcuta plata şi orice element necesar pentru determinarea datoriei. La cerere se va anexa contractul sau orice alt înscris doveditor al sumelor datorate.

Cererea şi actele anexate la aceasta se depun în copie în atâtea exemplare câte părţi sunt, plus unul pentru instanţă. Pentru soluţionarea cererii, judecătorul dispune citarea părţilor. La citaţia pentru debitor se vor anexa în copie cererea creditorului şi actele depuse de acesta în susţinerea cererii. În citaţie se va face menţiunea ca până cel mai târziu în ziua fixată pentru înfăţişare debitorul poate să depună întâmpinare, precum şi actele ce pot contribui la soluţionarea cererii.

Potrivit art. 2 alin. 2 din ordonanţa nr. 5/2001, cererea prin care creditorul a declanşat procedura somaţiei de plată se soluţionează de un singur judecător, indiferent de competenţa materială a instanţei.

Întrucât în reglementarea specială nu se prevede că soluţionarea cererii se face în camera de consiliu, examinarea cererii creditorului şi pronunţarea hotărârii se va face în şedinţă publică, potrivit art. 121 alin. 1 C. proc. civ. În procedura somaţiei de plată se pot pronunţa una din următoarele soluţii: închiderea dosarului prin încheiere irevocabilă; admiterea cererii creditorului prin ordonanţă (admiterea cererii în întregime ori în parte) sau respingerea cererii creditorului prin ordonanţă.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

Cuprins

- EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR SOMAŢIEI DE PLATĂ -

 

- CAPITOLUL 1- CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Secţiunea 1. Definiţia şi reglementarea legală a procedurii somaţiei de plată

Secţiunea 2. Caracterele procedurii somaţiei de plată

Secţiunea 3. Condiţiile de exercitare a acţiunii pe calea somaţiei de plată

Secţiunea 4. Domeniul procedurii somaţiei de plată

 

- CAPITOLUL 2 - EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR SOMAŢIEI DE PLATĂ

Secţiunea 1. Aspecte preliminarii privind executarea hotărârilor

Secţiunea 2. Titlul executoriu

Secţiunea 3. Irevocabilitatea ordonanţei privind somaţia de plată. Cazuri

 

- CAPITOLUL 3 - CONTESTAŢIA LA EXECUTARE

Secţiunea 1. Noţiunea şi cadrul normativ

Secţiunea 2. Subiectele contestaţiei la executare

Secţiunea 3. Instanţa competentă

Secţiunea 4. Timbrarea contestaţiei la executare

 

- CAPITOLUL 4 - PRACTICĂ JUDICIARĂ

 

- CAPITOLUL 5 - CONCLUZII

- BIBLIOGRAFIE -  

- BIBLIOGRAFIE -
 
 • Florea Măgureanu, „Drept procesual civil”, ediţia a VIII-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006;
 • Florea Măgureanu, Valerică Tudor, “Somaţia de plată, mijloc de realizare a creanţelor”, în Revista de Drept Comercial (serie nouă), Anul XII, nr. 7-8/2002, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • Ion Deleanu, Gheorghe Buta, „Procedura somaţiei de plată. Doctrină şi jurisprudenţă”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
 • I. Deleanu, „Procedura somaţiei de plată”, în Revista Pandectele Române, nr. 5/2002.
 • G. Boroi, D. Boroi, ”Consideraţii referitoare la procedura somaţiei de plată”în Revista Curierul judiciar, nr. 4/2002.
 • C. Leaua, B. Onica-Jarka, D. Petre, „Procedura specială a somaţiei de plată”, în Revista Dreptul, nr. 1/2002;
 • M. L. Belu Magdo, „Procedura somaţiei de plată”, în Revista de Drept Comercial, nr. 11/2001.
 • Julea Octavian Ştefan, „Modificarea reglementării privind procedura somaţiei de plată”, în Ghid juridic pentru societăţile comerciale, Anul V, Nr. 11-12/2002.
 • I. Tarta, „Somaţia de plată, „Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001. Notă critică”, în Revista de Drept Comercial, nr. 12/2001;
 • Cristina Cucu, Cătălin Bădoiu, Somaţia de plată în materie comercială. Practică judiciară”, Editura Hamangiu, 2006.
 • Gh. Buta, „Jurisdicţia comercială. Teorie şi jurisprudenţă. Acţiunea. Faptele de comerţ. Competenţa. Judecata. Căile de atac. Somaţia de plată”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003;
 • Şerban Nicolae, „Procedura somaţiei de plată în lumina O.G. nr. 5/2001 şi a modificărilor aduse acesteia prin Legea nr. 295/2002”, în Revista Dreptul, Serie nouă, Ediţia a III-a, nr. 9/2002.
 • R. Vouaux-Massel, „O noutate în dreptul românesc: somaţia de plată”, în Revista de Drept Comercial, nr. 12/2001;
 •  D. P. Popa, C. N. Popa, „Modificări aduse în procedura somaţiei de plată prin Legea nr. 295/2002”, în Revista Dreptul nr. 9/2002.
 • Ordonanţa nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 422 din 30 iulie 2001.
 • Legea nr. 295 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 380 din 5 iunie 2002.
 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 142 din 24 octombrie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 804 din 5 noiembrie 2002.
 • Legea nr. 195 din 25 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 470 din 26 mai 2004.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Somatia de plata
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 60
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Somatia de plata

Somatia de plata

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker