Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Recrutarea si selectia in administratia publica

Descriere

Pentru a-şi putea menţine obiectivele, organizaţiile în general, indiferent de natura şi mărimea lor, au fost obligate tot mai mult să facă faţă unor provocări de natură să le solicite capacitatea de a-şi asigura şi menţine succesul competiţional prin anticiparea evoluţiilor contextuale. În acest context, un rol important îl au strategiile şi politicile de personal, care nu reprezintă un scop în sine, ci se impun drept componente esenţiale ale managementului resurselor umane şi modalităţi manageriale majore de profesionalizare a acestuia.

În domeniul resurselor umane strategiile exprimă faptul că funcţiunea de personal adoptă o perspectivă mai largă şi o viziune dinamică asupra resurselor umane, asigurând integrarea cât mai deplină a acesteia cu celelalte funcţiuni ale organizaţiei şi desemnează ansamblul obiectivelor pe termen lung privind resursele umane, principalele modalităţi de realizare a acestora şi resursele alocate sau necesare, care asigură ca structura, valorile şi cultura organizaţiei, precum şi utilizarea personalului acesteia vor contribui la realizarea obiectivelor generale ale organizaţiei.

Problemele esenţiale care pot avea un impact deosebit asupra strategiilor din domeniul resurselor umane includ:

-  intenţiile de creştere, integrare, diversificare sau concentrare, precum şi de dezvoltare a pieţei/producţiei;

- propunerile privind creşterea competitivităţii sau a eficacităţii organizaţionale;

- necesitatea de a dezvolta o cultură mult mai pozitivă, orientată spre performanţă;

- alte imperative culturale ale managementului, asociate cu schimbările în filosofia organizaţiei;

 - alţi factori de mediu extern care pot avea influenţă asupra organizaţiei.

Datorită caracterului deosebit de complex al strategiilor, numeroşi specialişti sugerează unele aspecte care trebuie avute în vedere la formularea strategiilor din domeniu, astfel:

- în cadrul unei organizaţii nu există o singură strategie în domeniul resurselor umane;

- strategia globală a organizaţiei poate avea o influenţă importantă asupra strategiilor din domeniul resurselor umane, însă aceasta constituie numai unul din factori;

- implicit sau explicit, factorii care influenţează strategiile din domeniul resurselor umane evidenţiază o serie de negocieri şi compromisuri istorice;

- ca răspuns la schimbările sau evoluţiile contextuale, managementul poate sa încerce să schimbe semnificativ modelele istorice ale strategiilor din domeniul resurselor umane, dar nu toate conducerile vor răspunde în acelaşi mod sau cu aceeaşi eficacitate.

Politicile în domeniul resurselor umane reprezintă o problema cheie deosebit de importantă şi mereu actuală pentru asigurarea competitivităţii şi succesului oricărei organizaţii.

Politicile de personal au un orizont mai redus de timp, un grad de detaliere mai pronunţat şi cuprind elemente suplimentare fata de strategiile de personal, în special un caracter operaţional, ceea ce înseamnă că politicile nu reprezintă simple concretizări ale strategiilor de personal. Politicile în acest domeniu se modifică continuu datorită schimbărilor contextuale.

În ceea ce priveşte definirea lor, nu exista un punct de vedere unanim acceptat, existând diferite formulări atribuite politicilor de personal, ca de exemplu:

- definesc modul în care organizaţia îşi îndeplineşte responsabilitatea ei socială faţă de angajaţi şi descrie atitudinea organizaţiei faţă de aceştia;

-  sunt o expresie a valorilor şi convingerilor organizaţiei în legătura cu funcţiunea de resurse umane;

-  exprimă declaraţii oficiale ale filosofiei organizaţiei şi ale valorilor acesteia; definesc filosofiile şi valorile organizaţiei referitoare la modul în care trebuie sa fie trataţi angajaţii;

- din acestea trebuie sa derive principiile pe baza cărora managerii acţionează în probleme de personal;

- reprezintă un ansamblu de concepţii şi comportamente specifice rezolvării problemelor majore din domeniul resurselor umane;

- redau ansamblul de atitudini, de intenţii, de orientări şi de direcţii majore privind practicile manageriale deja consimţite în domeniul recrutării, menţinerii şi dezvoltării resurselor umane;

- reprezintă măsurile adoptate de firmă în modul de organizare şi utilizare a resurselor umane.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00
Cantitate:

C U P R I N S

RECRUTAREA ŞI SELECŢIA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

 

CAPITOLUL 1: ASPECTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 

CAPITOLUL 2: POLITICA DE PERSONAL ÎN CADRUL INSTITUŢIILOR PUBLICE

2.1. SPECIFICUL POLITICII DE PERSONAL ÎN CADRUL INSTITUŢIILOR PUBLICE

2.2. DELIMITĂRI CONCEPTUALE: FUNCŢIILE PUBLICE ŞI FUNCŢIONARII PUBLICI

 

CAPITOLUL 3: RECRUTAREA PERSONALULUI DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

3.1. ASPECTE PRELIMINARII

3.2. CONDIŢII REFERITOARE LA PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

3.3. PROCESUL DE RECRUTARE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

3.4. ORGANIZAREA RECRUTĂRII

3.5. FORME DE RECRUTARE

3.5.1. Recrutarea înalţilor funcţionari publici

3.5.2. Recrutarea funcţionarilor publici de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

3.5.3. Recrutarea funcţionarilor publici de către autorităţile şi instituţiile publice

3.5.4. Recrutarea funcţionarilor publici de către Institutul Naţional de Administraţie

 

CAPITOLUL 4: PROCESUL DE SELECŢIE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

4.1. DEFINIREA ŞI FACTORII CARE DETERMINĂ SELECŢIA

4.1.1. Noţiunea de selecţie

4.1.2. Factorii care determină calitatea procesului de selecţie

4.2. ETAPELE SELECŢIEI

A. Convorbiri cu candidatul

B. Cercetarea referinţelor şi calificativelor

C. Satisfacerea unor criterii formale

D. Interviul

E. Testele de selecţie

 

CAPITOLUL 5: RECRUTAREA ŞI SELECŢIA ÎN CADRUL PRIMĂRIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI

 

CAPITOLUL 6: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

INDEX  

BIBLIOGRAFIE
 
 • Alexandru, I., „Administraţia publică. Teorii. Realităţi. Perspective”, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002
 • Androniceanu, A., “Managementul schimbărilor. Valorificarea potenţialului creativ al resurselor umane”, Editura All Beck, Bucureşti, 1998.
 • Androniceanu, A., „Management Public”, Editura Economică, Bucureşti, 2000;
 • Apostol Tofan, D., „Drept administrativ”, Vol. I, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
 • Bucurean, M.,  Management general,Editura Universităţii din Oradea, 2000.
 • Burduş, O., „Management comparat”, Editura Economică, Bucureşti, 2000.
 • Călinoiu, C., Vedinaş, V., „Teoria funcţiei publice comunitare”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999
 • Cornescu, V., Bonciu, C., Managementul resurselor umane,Editura Trei, Bucureşti, 2000. 
 • Cornescu, V., Marinescu, P., Curteanu, D., Toma, S., „Management de la teorie la practică”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2004.
 • Cornescu, V., Mihăilescu, I., Stanciu, S., Management general, Editura Actami, Bucureşti, 2001.
 • Crişan, S.,  Management. Elemente fundamentale,Editura Alma Mater, Sibiu, 2000.
 • Hobeanu, T., Mitrache, M., Management,Editura Universitaria, Craiova, 2000.
 • Lefter, V., Manolescu, V., Managementul resurselor umane, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995.
 • Manda, C., Banciu, D., Manda, C., „Administraţia publică şi cetăţeanul”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1997.
 • Manolescu, A., Managementul resurselor umane, Editura RAI, Bucureşti, 1998.
 • Marinescu, P., “Managementul instituţiilor publice”, Universitatea din Bucureşti 2003.
 • Matei, P., „Management public”, Editura Economică, Bucureşti, 2001;
 • Mathias, R., ş.a, Managementul resurselor umane, Editura Economică, Bucureşti, 1997.
 • Nicolescu, O., Verboncu, I., Management, Editura economică, Bucureşti, 1999.
 • Nicolescu, O., Burduş, E., Zorlenţan, T., Căprărescu, Gh., Verboncu, I., Cochină, I., Management, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992.
 • Nicu, A., „Instituţia publică în dreptul administrativ”, Editura Universitaria, Craiova, 2003
 • Petrescu, I., Muscalu, E., „Tratat de management public”, Editura Universităţii „Lucian Blaga“ Sibiu, 2003.
 • Plumb, I., Androniceanu, A., ş.a. „Managementul serviciilor publice”, Editura A.S.E, Bucureşti, 2000
 • Popescu Slăniceanu, I., „Teoria funcţiei publice”, Editura Evrika, Brăila, 1989;
 • Preda, M. „Autorităţile administraţiei publice. Sistemul constituţional român”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002
 • Preda, M., Stecoza, G., „Unele consideraţii şi observaţii critice asupra statutului funcţionarilor publici”, în Revista Dreptul, nr. 8/2000.
 • Stăncioiu, I., Militaru, Gh., Management. Elemente fundamentale, Editura Teora, Bucureşti, 1999.
 • Stănciulescu, G. Androniceanu, A., „Sisteme comparative de administraţie publică europeană”, Editura Economică, Bucureşti, 2001. 
 • Stanciu, Şt., Managementul resurselor umane, SNSPA, Bucureşti, 2001.
 • Trăilescu, A., „Drept administrativ. Tratat elementar”, Editura All Beck, 2002.
 • Ursachi, I., Management, Editura ASE, Bucureşti, 2001;
 • Vedinaş, V., “Statutul funcţionarului public. Trăsături caracteristice. Similitudini şi diferenţieri faţă de statutul angajatului.” (teză de doctorat), Universitatea Bucureşti, Facultatea de drept, 1998
 • Zorlenţan, T., Burduş, E., Căprărescu, G., Managementul organizaţiei, Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1995.
 • Constituţia României, revizuită în anul 2003 este forma republicată a Constituţiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constituţiei din anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
 • Legea nr. 188/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 22 martie 2004.
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 23 februarie 2004.

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri.

Toate drepturile sunt rezervate creatorilor lucrărilor.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului său sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparită şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile firmei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite notificare catre client despre situatia apărută.

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Recrutarea si selectia in administratia publica
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2005
Numar de pagini: 71
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Recrutarea si selectia in administratia publica

Recrutarea si selectia in administratia publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker