Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Regimul vamal comunitar

Descriere

Dintre cele patru libertăţi fundamentale – libertatea de circulaţie a mărfurilor, a serviciilor, a capitalului şi persoanelor – se detaşează ca importanţă libera circulaţie a mărfurilor ce presupune circulaţia mărfurilor între statele comunitare fără impunerea de taxe vamale sau de taxe ce au efect echivalent cu taxele vamale şi respectiv fără aplicarea unei restricţii cantitative la import şi export. Doi piloni stau la baza libertăţii de circulaţie a mărfurilor.

Unul este uniunea vamală, care implică, într-un prim sens, abolirea şi deci, interzicerea în comerţul între statele membre de la o anumită dată a taxelor vamale şi a altor taxe cu efect echivalent. Un al doilea pilon este reprezentat de interdicţia de restricţii cantitative la schimburile de mărfuri şi de măsuri cu efect echivalent acestor restricţii între statele membre.

Toate aceste elemente componente au fost analizate pe larg pe parcursul studiului de faţă, atât din punct de vedere al tratatelor comunitare, în special Tratatul CE, dar şi din perspectiva altor acte normative comunitare. În continuare, în cadrul acestui capitol final, ar mai fi necesare câteva precizări privind libertatea de circulaţie a mărfurilor şi uniunea vamală potrivit Tratatului de Reformă de la Lisabona, semnat pe 13 decembrie 2007.

Astfel, acestei materii, noul Tratat de la Lisabona îi dedică o întreagă secţiune unde sunt avute în vedere în subsecţiuni distincte: uniunea vamală, cooperarea vamală şi interzicerea restricţiilor cantitative. Potrivit noului „Tratat de Reformă”, Uniunea Europeană cuprinde o uniune vamală care reglementează toate schimburile de mărfuri şi care implică interzicerea, în relaţiile dintre statele membre, a taxelor vamale la import şi export şi a oricăror taxe cu efect echivalent, precum şi adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile cu ţări terţe.

Sunt considerate ca fiind în liberă circulaţie într-un stat membru produsele care provin din ţări terţe pentru care au fost îndeplinite formalităţile de import şi au fost percepute în statul membru respectiv taxele vamale şi taxele cu efect echivalent exigibile şi care nu au beneficiat de o restituire totală sau parţială a acestor taxe şi impuneri. Între statele membre sunt interzise taxele vamale la import şi la export şi taxele cu efect echivalent. Această interdicţie se aplică, de asemenea, taxelor vamale cu caracter fiscal.

În exercitarea misiunilor ce-i sunt încredinţate prin Tratat, Comisia Europeană se orientează după: necesitatea de a promova schimburi comerciale între statele membre şi ţările terţe; evoluţia condiţiilor concurenţei în cadrul Uniunii, în măsura în care această evoluţie are ca efect îmbunătăţirea capacităţii competitive a întreprinderilor; necesităţile de aprovizionare a Uniunii cu materii prime şi produse semifinite, veghind în acelaşi timp ca între statele membre condiţiile concurenţei în ceea ce priveşte produsele finite să nu fie denaturate; necesitatea de a evita perturbări grave în viaţa economică a statelor membre şi de a asigura o dezvoltare raţională a producţiei şi o expansiune a consumului în cadrul Uniunii.

În ceea ce priveşte cooperarea vamală, în noul Tratat de Reformă de la Lisabona se arată că, în limitele domeniului de aplicare a tratatelor comunitare, regulamentele sau directivele europene stabilesc măsuri pentru consolidarea cooperării vamale între statele membre şi între acestea şi Comisia Europeană.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00
Cantitate:

REGIMUL VAMAL COMUNITAR

- PLANUL LUCRĂRII -  

CAPITOLUL I: ASPECTE INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: SCURT ISTORIC

§ 1. Primele concepţii privind unificarea europeană.

§ 2. Scurt istoric privind libertatea de circulaţie a mărfurilor.

SECŢIUNEA A II-A: EXPLICAREA UNOR NOŢIUNI ŞI CONCEPTE UZUALE

§ 1. Teoria uniunii vamale.

§ 2. Conceptul de „politică vamală” şi „sistem vamal”.

§ 3. Impunerea, instrument al politicii vamale

§ 4. Alte concepte „cheie” în legătură cu libertatea de circulaţie a mărfurilor.

SECŢIUNEA A III-A: CADRUL LEGAL

 

CAPITOLUL II: ASPECTE GENERALE PRIVIND REGIMUL VAMAL COMUNITAR ŞI POLITICA VAMALĂ A UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA I: NOŢIUNI DEFINITORII

§ 1. Uniunea vamală - condiţie principală a liberei circulaţii a mărfurilor

§ 2. Politica vamală comunitară.

A. Prezentare generală.

B. Instrumente politicii vamale.

C. Cooperarea vamală

SECŢIUNEA A II-A: PROCEDURI DE LUARE A DECIZIILOR

SECŢIUNEA A III-A: CONTROLUL MĂRFURILOR LA VAMĂ

SECŢIUNEA A IV-A: REŢELE DE COMUNICARE A DATELOR ÎNTRE ADMINISTRAŢIILE VAMALE

 

CAPITOLUL III: CODUL VAMAL COMUNITAR

SECŢIUNEA I: DOMENIU DE APLICARE

SECŢIUNEA A II-A: DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANELOR CU PRIVIRE LA REGLEMENTĂRILE VAMALE

SECŢIUNEA A III-A: FACTORII PE BAZA CĂRORA SE APLICĂ DREPTURILE DE IMPORT SAU EXPORT ŞI CELELALTE MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU COMERŢUL CU MĂRFURI

SECŢIUNEA A IV-A: DISPOZIŢII APLICABILE MĂRFURILOR INTRODUSE PE TERITORIUL VAMAL AL COMUNITĂŢII PÂNĂ LA ATRIBUIREA UNEI DESTINAŢII VAMALE

SECŢIUNEA A V-A: DESTINAŢIA VAMALĂ

SECŢIUNEA A VI-A: MĂRFURI CARE PĂRĂSESC TERITORIUL VAMAL AL COMUNITĂŢII

 

CAPITOLUL IV: TRANSPUNEREA ACQUIS-ULUI COMUNITAR ÎN ROMÂNIA

 

CAPITOLUL V: CONSIDERAŢII FINALE

BIBLIOGRAFIE 

BIBLIOGRAFIE
 
 • Iordan Gheorghe Bărbulescu, „U.E. de la economic la politic”, Editura Tritonic, Bucuresti, 2005.
 • Iordan Gheorghe Bărbulescu, „Politicile extinderii”, Editura Tritonic, Bucuresti, 2007.
 • Bertrand Commelin, „Europa economică – UEM, Piaţa comună, Politici comune”, Institutul European, Iaşi, 1998.
 • Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
 • Augustin Fuerea, „Drept comunitar al afacerilor”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
 • Sergiu Deleanu, „Drept comunitar al afacerilor”, Editura Servo-SAT, Arad, 2002.
 • Viorel Cornescu, Gheorghe Creţoiu, Ion Bucur, „Economie”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • Ion Roşu-Hamzescu, „Istoria integrării economice”, Editura Universitaria, Craiova, 2003.
 • Dan Drosu Şaguna, Tratat de Drept financiar şi fiscal, Editura All Beck, Bucureşti, 2001.
 • Dan Drosu Şaguna, Drept financiar public, Editura All Beck, Bucureşti, 2005.
 • Ioan Condor, Radu Stancu, Drept financiar şi fiscal român, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002.
 • Radu Stancu, Drept financiar public, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 1998.  
 • Carmen Mladen, Drept vamal, Editura Economică, Bucureşti, 2000.
 • Ioan Condor, Silvia Cristea Condor, Drept vamal şi fiscal, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • Dragnea Eugen, Ioniţă Niculina, Reglementări vamale, Oradea, 1994.
 • C. Fota, M. Măciucă, I. Roşu Hurmuzescu, Politici comerciale, Editura Arta Grafică, Bucureşti, 1993.
 • Gheorghe Caraiani, Manual pentru declaranţii şi experţii vamali, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Tatiana Moşteanu, Sorin Dinu, Reforma sistemului fiscal în România, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999.
 • Narcisa Roxana Moşteanu, Impozite şi taxe, Editura Economică, Bucureşti, 2001.
 • C. Gogoneaţă, Dicţionar de economie, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
 • Iulian Văcărel (coord.) Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999.
 • Gh. Bădescu, E. Dranea, C. Ghiţă, Valoarea în vamă a mărfurilor de import - reglementări şi comentarii, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • Gh. Bistriceanu, C.I Demetrescu, F.I Macovei, Lexicon de finanţe, credit, contabilitate şi informatică financiar-contabilă, Vol. I, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.
 • Gheorghe Caraiani, Gelu Ştefan Diaconu, Tariful integrat vamal - reglementări şi modele de utilizare, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • Gh. Caraiani, Gelu Ştefan Diaconu, Regimurile suspensive în legislaţia vamală comunitară şi în cea românească, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Tudor R. Popescu, Dreptul comerţului internaţional, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
 • Alina Profiroiu, Marius Profiroiu, „Introducere în realităţile europene”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
 • Gh. Bădescu, E. Dragnea, C. Ghiţă, Valoarea în vamă a mărfurilor de import - reglementări şi comentarii, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • Charles Zorgbibe, „Construcţia europeană – trecut, prezent, viitor”, Editura Trei, Bucureşti, 1998.
 • Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar.
 • Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 82/97 din 19 decembrie 1996 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar.
 • Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 955/1999 din 13 aprilie 1999 de modificare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2913/92 privind regimul de tranzit extern.
 • Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 2700/2000 din 16 noiembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar.
 • Legea nr. 141/24 iulie 1997 privind Codul vamal al României, publicat în M. Of nr. 180/1 august 1997;
 • Legea nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al Românei care va intra în vigoare din 18 iunie 2006 (publicat în M. Of. nr. 350 din 19 aprilie 2006).

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Regimul vamal comunitar
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 50
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Regimul vamal comunitar

Regimul vamal comunitar

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker