Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Dimensiuni manageriale ale noului serviciu public

Descriere

În cadrul lucrării de faţă am avut în vedere prezentarea teoretică şi practică a noţiunii de serviciu public şi a rolului managementului public în organizarea şi funcţionarea acestor servicii.

În România, mulţi ani, serviciile publice au funcţionat după modelul tradiţional, neperformant, nereformat care nu punea accentul pe calitate şi eficienţă.
 Prin trecerea anilor şi prin exigenţele impuse de statutul de membru al Uniunii Europene a fost necesar ca şi în ţara noastră să fie aduse în discuţie şi apoi implementate concepte precum management, performanţă, responsabilitate, transparenţă în serviciul public.
La nivelul legislaţiei abia în anul 2001 a fost adoptată prima lege care reglementa într-un cadru juridic unitar înfiinţarea, organizarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de gospodărie comunală în judeţe, oraşe şi comune. Este vorba despre Legea nr. 326/2001 – legea serviciilor publice de gospodărie comunală. Până la adoptarea acestei legi a fost în vigoare un act normativ din anul 1981, respectiv Legea nr. 4/1981 – Legea gospodăriei comunale, care a suferit în anul 1997 doar două modificări. Numai acest aspect denotă lipsa de preocupare pentru existenţa, cel puţin la nivel de voinţă politică, a unor servicii publice eficiente şi bazate pe un sistem performant de management. 
Ulterior, Legea nr. 326/2001 a fost abrogată în anul 2006 prin adoptarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, care a conturat cadrul normativ general în materie. 
Acest act normativ prevede (art. 7) că serviciile de utilităţi publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, fiindu-le aplicabile obligaţiile de serviciu public definite potrivit următoarelor exigenţe/cerinţe fundamentale, şi anume: universalitate; continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ, în condiţii contractuale reglementate; adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor şi gestiune pe termen lung; accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii contractuale reglementate; transparenţă decizională şi protecţia utilizatorilor. Organizarea, exploatarea şi gestionarea serviciilor de utilităţi publice trebuie să asigure: satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor contractuale; sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii; protecţia economică, juridică şi socială a utilizatorilor; funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a serviciului, de rentabilitate şi eficienţă economică a construcţiilor, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi şi în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucţiunile de exploatare şi cu regulamentele serviciilor; introducerea unor metode moderne de management; introducerea unor metode moderne de elaborare şi implementare a strategiilor, politicilor, programelor şi/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilităţi publice; dezvoltarea durabilă, protejarea şi valorificarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi protecţia şi conservarea mediului, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare; informarea şi consultarea comunităţilor locale beneficiare ale acestor servicii; respectarea principiilor economiei de piaţă, asigurarea unui mediu concurenţial, restrângerea şi reglementarea ariilor de monopol. 
Observăm că la nivel declarativ pare că nu lipseşte nimic, însă serviciile publice din România sunt departe de implementarea unor astfel de principii şi valori; departe de metodele moderne de management şi de introducerea unor metode moderne de elaborare şi implementare a strategiilor, politicilor, programelor şi/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilităţi publice - schiţate în acest act normativ.
Aceste aspecte sunt analizate în partea teoretică a studiului, accentul fiind pus pe necesitatea introducerii conceptelor specifice managementului public în serviciile publice din România.
 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00
Cantitate:

CUPRINS

DIMENSIUNI MANAGERIALE ALE NOULUI SERVICIU PUBLIC

 

INTRODUCERE   // pag. 3


CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND SERVICIUL PUBLIC .. 6

1.1. Noţiunea de serviciu public   // pag. 6

1.2. Trăsături caracteristice ale serviciilor publice   // pag. 9

1.3. Tipologia serviciilor publice   // pag. 13

1.4. Prevederi legislative aplicabile serviciului public   // pag. 18

 

CAPITOLUL II: SPECIFICITATEA MANAGEMENTULUI SERVICIILOR PUBLICE   // pag. 29

2.1. Definirea şi contextul actual al managementului serviciilor publice   // pag. 29

2.2. Funcţiile managementului serviciilor publice   // pag. 30

2.3. Înfiinţarea şi desfiinţarea serviciilor publice   // pag. 36

2.4. Principii de organizare şi funcţionare a serviciilor publice   // pag. 38

2.5. Modalităţi de gestionare a serviciilor publice   // pag. 43

 

CAPITOLUL III: REFORMA MANAGEMENTULUI SERVICIILOR PUBLICE   // pag. 53

3.1. Procesul de reformă a managementului serviciilor publice din perspectiva noului management public   // pag. 53

3.1.1. Noul management public   // pag. 53

3.1.2. Principiile noului management public   // pag. 56

3.2. Performanţa şi calitatea serviciilor publice   // pag. 58

3.3. Rolul managerului public în procesul de reformă    // pag. 64

 

CAPITOLUL IV: STUDIU DE CAZ – REFORMA SERVICIULUI PUBLIC DE SĂNĂTATE   // pag. 68


CONCLUZII   // pag. 77


BIBLIOGRAFIE   // pag. 80

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE


Literatură de specialitate

 

1. Alexandru, I., Cărăuşan, M., Bucur, S., Drept administrativ, ediţia a III-a, revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;

2. Alexandru, I., Dreptul şi managementul. Dihotomie sau complementaritate. Impactul informatizării, Editura All Bcck, Bucureşti, 2004;

3. Alexandru, I., Ivanof, I.V., Gilia, C., Sisteme politico-administrative europene, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2007;

4. Alexandru, I., Matei, L., Serviciile publice. Abordare juridico-administrativă, Bucureşti, 2002;

5. Alexandru, I., Tratat de administraţie publică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;

6. Andrei, T., Călin, C.L, Tusa, E., Stancu, S. 2008,  Caracterizing the Public Health System Reform Using the Statistical Survey ,The journal of the faculty of economics.Oradea, volume 2 may;

7. Androniceanu, A., Noul management public, un posibil model pentru reforma managementului public în sistemul administrative din România, în Revista Administraţie şi Management public, nr. 8/2007;

8. Androniceanu, A., Noutăţi în managementul public, Editura Universitară, Bucureşti, 2007;

9. Androniceanu, A., Profilul managerilor publici şi rolul lor esenţial în schimbările din instituţiile publice şi autorităţi administrative, în Revista Administraţie şi Management public, nr. 7/2006;

10. Androniceanu, A., Sandor, A., Impactul „Noului management Public” asupra administraţiei publice din România, în Revista Administraţie şi Management public, nr. 6/2006;

11. Apostol Tofan, D., Unele consideraţii privind legislaţia în domeniul parteneriatului public-privat, în Revista de Drept public nr. 2/2004;

12. Bălan, E., Instituţii administrative, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;

13. Benni, W., Nanus, B., Liderii - strategii pentru preluarea conducerii, Bucureşti, Editura Business Tech International Press, 2000;

14. Braibant, G., Le droit administratif francais, edition 2e, Paris, Dalloz, 1988;

15. Braibant, G., Stirn, B., Le droit administratif francais, 4e edition, Presses de Sciences Po et Dalloz, Paris, 1997;

16. Chevallier, J., Le service public, P.U.F., Paris, 1994;

17. Debbasch, Ch., Droit administratif, 6e edition, Economica, Paris, 2002; 

18. Debbasch, Ch., Institutions et droit administratif, tome 2, P. U.F., Paris, 1998;

19. Dincă, D., Construirea noţiunii de serviciu public, Revista “Economie şi administraţie locală”, martie  2005;

20. Dincă, D., Managementul serviciilor publice, SNSPA, Bucureşti, 2008;

21. Dincă, D., Servicii publice şi dezvoltare locală, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008;

22. Dincă, D., Tendinţe privind descentralizarea şi privatizarea serviciilor publice, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr. 4/2003;

23. Duma, D., Descentralizarea sistemului sanitar, temă prezentată în cadrul Conferinţei Naţionale pentru Management Medical Modern, ediţia a VII-a, 2010;

24. Hood, Ch., A public management for all seasons, Public Administration, 69 (1); 

25. Lambru, M., Mărginean I., (coord.), Preda, M., Creţoiu, I., Petrescu, C., Radu, D., Ţigănescu, O., Parteneriat public-privat în furnizarea  de servicii sociale, Bucureşti, Editura Ziua, 2004;

26. Matei, A., Analiza sistemelor administraţiei publice, Editura Economică, Bucureşti, 2003;

27. Matei, A., Introducere în analiza sistemelor administraţiei publice, Editura Economică, Bucureşti, 2000;

28. Matei, A., Performanţa serviciilor publice. Metode sistemice şi abordări calitative, în „Revista Transilvană de Ştiinţe Juridice”, nr. 3(12) / 2004;

29. Matei, A,  Andrei, T., Stancu, I., Andrei, C.A. 2009,  Socioperformanţa reformei sistemului public de sănătate, Editura Economică, Bucureşti;

30. Matei, A., Săvulescu, C. 2010. Socio-indicators Related to Social Perception of Reforms in the Public Health System. The Romanian Case, MPRA Paper No. 22968;

31. Matei, L., Lazăr, C.G., Managementul calităţii şi reforma administraţiei publice în unele state din sud-estul Europei. Analiză comparativă, Economie teoretică şi aplicată, Vol. XVIII (2011), No. 4(557);

32. Matei, L., Management public, ediţia a doua, Editura Economică, Bucureşti, 2006;

33. Matei, L., Servicii publice, Editura Economică, Bucureşti, 2004;

34. Nicola, I., Managementul serviciilor publice locale, Editura All Beck, Bucureşti 2003;

35. Osborne, D., Gaebler, T., Reinventing Gouvernment: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming in the Public Sector, 1992;

36. Parlagi, A., Managementul serviciilor publice locale, Editura Economică, Bucureşti, 2001;

37. Plumb I., (coordonator), Managementul serviciilor publice, ediţia a II-a, Editura Economică, Bucureşti, 2003;

38. Pollit, Ch.., Managerialism and the Public Services: The Anglo-American Experience, Oxfortd, Basil Blackwell, 1990;

39. Popa, E., Autonomia locală în România, Editura All Beck, Bucureşti, 1999;

40. Profiroiu, A., Pilotajul serviciilor publice, Editura Economică, Bucureşti, 2001;

41. Rick, P., Bill, R., Profil de lider - atitudinile care determină o conducere eficientă, Bucureşti, Editura Business Tech International Press, 2003;

42. Rivero, J., Waline, J., Droit administratif, Dalloz, 18e edition, Paris, 2000;

43. Turton, G., Evoluţii prezente şi viitoare în iniţiativele privind calitatea serviciilor – Programul pentru calitatea serviciilor: Marea Britanie, în Administraţie deschisă. Iniţiative pentru calitatea serviciilor, Editura Economică, 2001; 

44. Vasile, A., Prestarea serviciilor publice prin agenţi privaţi, Editura All Beck, Bucureşti 2003;

45. Vesmaş, D. M.., Consideraţii privind noţiunea şi regimul juridic al serviciului public european, articol în – Reformele administrative şi judiciare în perspectiva integrării europene, Caietul Ştiinţific nr. 6/2004, Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”;

46. Vida, I., Administraţia publică şi autonomia locală, în Revista Dreptul, nr. 10-11/1994;

47. Vlădescu, C., Astărăstoae, V., Scîntee, S.V., Un sistem sanitar centrat pe nevoile cetăţeanului. România. Finanţarea, organizarea şi politica medicamentului. Soluţii, Revista Română  de Bioetică , Vol. 8, Nr. 3, Iulie – Septembrie, 2010;

48. Zigler, Z., Savage, J., Motivaţia - o cale spre performanţe deosebite, Business Tech International Press, Bucureşti, 1998;

49. OCDE, Administraţie deschisă. Iniţiative privind calitatea serviciilor, Editura Economică, Bucureşti, 2001;

50. SIGMA, Publicaţie nr. 44, Durabilitatea reformelor serviciilor publice în Europa Centrală şi de Est, după cinci ani de la aderarea la Uniunea Europeană, aprilie 2009 ( Sigma Paper No. 44: Sustainability of Civil Service Reforms in Central and Eastern Europe Five Years After EU Accession (2009), OECD 2009;

51. OCDE, Administrarea cheltuielilor publice, Manual de referinţă pentru ţările în tranziţie, editori Allen, R., Tommasi, D., http://www.oecd.org/puma/sigmaweb;

 

 

Documente oficiale

 

1. Programul Naţional de Reformă (2011-2013), Bucureşti, aprilie, 2011 – www.dae.gov.ro;

2. Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru analiza şi elaborarea politicilor din domeniul sănătăţii publice din România, Bucureşti 2008;

 

Legislaţie

 

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din data 04.23.2001;

2. Carta europeană a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985; 

3. Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 254 din 21 martie 2006;

4. Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicată în Monitorul Oficial nr. 761 din 9 noiembrie 2009;

5. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 70 din 3 februarie 2003;

6. Legea nr. 178/2010 – legea parteneriatului public-privat, publicată în Monitorul Oficial nr. 676 din 5 octombrie 2010;

7. O.U.G. nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, publicată în M. Of. nr. 484 din 30 iunie 2008;

8. Legea nr. 135/2009 pentru aprobarea O.U.G. nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, publicată în M. Of nr. 294 din 6 mai 2009;

9. Legii nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, publicată în M. Of. nr. 178 din 31 iulie 1997; 

10. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în M.Of., 372/2006;

11. O.U.G. nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, publicată în M. Of. nr. 384 din 10 iunie 2010.

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri.

Toate drepturile sunt rezervate creatorilor lucrărilor.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului său sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparită şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile firmei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite notificare catre client despre situatia apărută.

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

 

Titlul lucrarii: Dimensiuni manageriale ale noului serviciu public
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 83
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Valea lunii

Valea lunii

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00

Recent vizualizate

Dimensiuni manageriale ale noului serviciu public

Dimensiuni manageriale ale noului serviciu public

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker