Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drept procesual civil, 2015 | Autori: Boroi Gabriel, Stancu Mirela

Descriere

EXTRAS:

§2. Fazele și etapele procesului civil

Procesul civil parcurge două mari faze: faza judecăţii şi faza executării silite.

Faza judecății cuprinde judecata în primă instanţă şi judecata în căile de atac. Judecata în primă instanță parcurge, de regulă, patru etape: etapa scrisă, etapa cercetării procesului, etapa dezbaterilor şi etapa deliberării şi pronunţării hotărârii.

Etapa scrisă începe cu cererea de chemare în judecată, care este actul de procedură prin care partea interesată (care poartă denumirea de reclamant) supune judecăţii o pretenţie pe care o formulează împotriva unei alte părţi (care se numeşte pârât).

După sesizarea instanţei cu cererea de chemare în judecată, completul de judecată căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza va verifica dacă cererea reclamantului este de competenţa sa şi dacă aceasta îndeplinește condiţiile formale prevăzute de lege.

În situaţia în care cauza nu este de competenţa sa, completul căruia i-a fost repartizată cererea dispune, prin încheiere, trimiterea dosarului completului specializat competent sau, după caz, secţiei specializate competente din cadrul instanţei sesizate. În cazul în care cererea reclamantului nu îndeplinește condiţiile formale prevăzute de lege, completul de judecată competent va dispune regularizarea cererii de chemare în judecată, punând în vedere reclamantului să complinească lipsurile cererii, sub sancţiunea anulării acesteia.

Dacă reclamantul va complini lipsurile în termenul prevăzut de lege, cererea de chemare în judecată va fi comunicată pârâtului, pentru ca acesta să răspundă printr-o întâmpinare, care reprezintă un alt act de procedură scris, prin intermediul căruia pârâtul se apără împotriva pretenţiei reclamantului.

Întâmpinarea formulată de către pârât va fi comunicată reclamantului, urmând ca acesta să depună răspunsul la întâmpinare. Uneori, pârâtul părăseşte atitudinea pur defensivă şi formulează pretenţii proprii faţă de reclamant, prin intermediul unei cereri reconvenționale. Judecătorul nu poate soluţiona litigiul numai pe baza afirmaţiilor făcute de fiecare parte, astfel încât, în desfăşurarea procesului civil, apare o a doua etapă, cea a cercetării procesului, care are ca scop formarea convingerii judecătorului cu privire la raportul juridic substanţial dintre părţi, în temeiul probelor ce se administrează şi al concluziilor părţilor referitoare la eventualele excepţii procesuale invocate.

După terminarea cercetării procesului, se intră în cea de-a treia etapă, cea a dezbaterilor în fond, în cadrul căreia părţile au posibilitatea de a a-și susţine în mod real pretenţiile, în urma probatoriului administrat în cauză, prin intermediul concluziilor în fond. După închiderea dezbaterilor, urmează etapa deliberării şi pronunțării hotărârii. Deliberarea are loc în secret, în camera de consiliu, însă hotărârea se pronunţă în şedinţă publică.

Odată cu parcurgerea acestor etape, se finalizează judecata în primă instanţă. Partea nemulţumită de hotărârea primei instanţe poate să o atace cu apel.

Apelul este o cale de atac ordinară (simpla nemulţumire a părţii sau părţilor este suficientă, legea neprevăzând expres motivele pentru care poate fi exercitat apelul), în principiu suspensivă de executare (termenul de apel, iar apoi introducerea cererii de apel suspendă de drept executarea silită, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege) şi devolutivă (în faţa instanţei de apel are loc sau poate avea loc o nouă judecată în fond).

Totodată, în condiţiile legii, partea interesată poate exercita recursul, cale de atac extraordinară, de reformare, nedevolutivă, în principiu nesuspensivă de executare. Legea permite şi exercitarea unor căi extraordinare de atac (pentru motivele anume stabilite de lege), nesuspensive de executare, de retractare (sunt de competenţa instanţei care a pronunţat hotărârea ce se atacă), anume contestația în anulare şi revizuirea. Uneori, faza judecăţii nu parcurge decât judecata în primă instanţă, alteori parcurge şi judecata în căile de atac, dar nu în toate; de altfel, contestaţia în anulare şi revizuirea sunt destul de rar întâlnite în practică.

Faza executării silite intervine în cazul hotărârilor judecătoreşti susceptibile de a fi puse în executare cu ajutorul forţei de constrângere a statului, precum şi în cazul altor titluri executorii, dacă debitorul nu îşi execută de bunăvoie obligaţia.

(...)

  • Cod: 978-606-678-818-2
  • Producator: Editura Hamangiu
  • Greutate: 0.000 Kgs
  • Evaluare: Evaluare: 08
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

 CUPRINS

PARTEA I. PARTEA GENERALĂ

Capitolul I. Noţiuni introductive privind procesul civil

Secţiunea 1. Noţiunea, fazele și etapele procesului civil

§1. Noţiunea de „proces civil”

§2. Fazele și etapele procesului civil

Secţiunea a 2-a. Normele de drept procesual civil

§1. Noţiunea și clasificarea normelor de drept procesual civil

§2. Aplicarea normelor de drept procesual civil

2.1. Aplicarea în timp a normelor de drept procesual civil

2.2. Aplicarea în spaţiu a normelor de drept procesual civil

Secţiunea a 3-a. Principiile fundamentale ale procesului civil

§1. Dreptul la un proces echitabil, în termen optim și previzibil

§2. Principiul disponibilităţii

§3. Contradictorialitatea

§4. Rolul activ al judecătorului

§5. Legalitatea

§6. Egalitatea

§7. Dreptul la apărare

§8. Oralitatea dezbaterilor

§9. Publicitatea

§10. Principiul continuităţii

§11. Principiul nemijlocirii

§12. Principiul bunei-credinţe

§13. Limba desfăşurării procesului

Capitolul II. Acţiunea civilă

Secţiunea 1. Noţiune şi condiţii de exercitare

§1. Noţiunea de „acţiune civilă”

§2. Enumerarea condiţiilor de exercitare a acţiunii civile

2.1. Formularea unei pretenţii

2.2. Interesul

2.3. Capacitatea procesuală

2.4. Calitatea procesuală

Secţiunea a 2-a. Clasificarea cererilor în justiţie

§1. Precizări prealabile

§2. Cereri principale, cereri accesorii, cereri incidentale şi cereri adiţionale

§3. Cereri în realizare, cereri în constatare şi cereri în constituire

§4. Cereri nepatrimoniale şi cereri patrimoniale (personale, reale şi mixte)

Capitolul III. Participanţii la procesul civil

Secţiunea 1. Instanţa

Secţiunea a 2-a. Părţile

Secţiunea a 3-a. Participarea Ministerului Public în procesul civil

Capitolul IV. Competenţa

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti

Secţiunea a 3-a. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti

Secţiunea a 4-a. Competenţa teritorială

Secţiunea a 5-a. Incidente procedurale privitoare la instanţa sesizată

Capitolul V. Actele de procedură şi termenele procedurale

Secţiunea 1. Actele de procedură

Secţiunea a 2-a. Citarea şi comunicarea actelor de procedură

Secţiunea a 3-a. Nulitatea actelor de procedură civilă

Secţiunea a 4-a. Termenele procedurale

PARTEA A II-A. JUDECATA

Capitolul I. Judecata în faţa primei instanţe

Secţiunea 1. Etapa scrisă

Secţiunea a 2-a. Etapele cercetării procesului şi a dezbaterii în fond a procesului

Secţiunea a 3-a. Etapa deliberării şi pronunţării hotărârii judecătoreşti

Secţiunea a 4-a. Hotărârea judecătorească

Capitolul II. Judecata în căile de atac

Secţiunea 1. Consideraţii generale privind căile de atac

Secţiunea a 2-a. Apelul

Secţiunea a 3-a. Recursul

Secţiunea a 4-a. Contestaţia în anulare

Secţiunea a 5-a. Revizuirea

Capitolul III. Mijloace procedurale privind asigurarea unei practici judiciare unitare

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea 2-a. Recursul în interesul legii

Secţiunea a 3-a. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Capitolul IV. Contestaţia privind tergiversarea procesului

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Subiectele contestaţiei privind tergiversarea procesului

Secţiunea a 3-a. Sesizarea instanţei

Secţiunea a 4-a. Procedura de soluţionare a contestaţiei privind tergiversarea procesului

Secţiunea a 5-a. Plângerea împotriva încheierii de respingere a contestaţiei privind tergiversarea procesului

Secţiunea a 6-a. Sancţionarea contestatorului de rea-credinţă

Capitolul V. Procedura necontencioasă judiciară

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Procedura de soluţionare a cererii

Secţiunea a 3-a. Aplicaţii ale procedurii necontencioase judiciare

Capitolul VI. Proceduri speciale

PARTEA A III-A. EXECUTAREA SILITĂ. PARTEA GENERALĂ

Capitolul I. Consideraţii generale

Capitolul II. Participanţii la executarea silită

Capitolul III. Creanţa pusă în executare

Capitolul IV. Titlurile executorii

Capitolul V. Încuviinţarea executării silite și înştiinţarea prealabilă a debitorului

Capitolul VI. Incidente care împiedică, sting sau amână executarea silită

Capitolul VII. Obiectul executării silite

Capitolul VIII. Contestaţia la executare

Capitolul IX. Întoarcerea executării silite

Autor: Boroi Gabriel, Stancu Mirela
Titlul cartii: Drept procesual civil, 2015 | Autori: Boroi Gabriel, Stancu Mirela
Producator: Hamangiu
Data aparitiei: 30 Ianuarie 2015
ISBN: 978-606-678-818-2
Numar de pagini: 1080
Mod de legare (Coperta): Cartonata

by Admin, 05 Feb 2015

Drept procesual civil este un instrument de cercetare pentru studenti, masteranzi, doctoranzi, absolventii care se pregatesc pentru examenele de admitere si definitivat in profesiile juridice, cat si un indrumar de referinta pentru practicieni si teoreticieni in corecta aplicare a dreptului procesual civil.

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Anna Karenina vol 1, 2

Anna Karenina vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 85.00
CUORE (inima de copil)

CUORE (inima de copil)

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker