Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Accesiunea

Descriere

Structurată în cinci capitole, lucrarea de faţă, analizează modurile de dobândire a dreptului de proprietate, punând accent în particular pe accesiune, atât cea naturală, cât şi cea artificială (mobiliară şi imobiliară).

Capitolul introductiv prezintă, în prima secţiune, un scurt istoric al relaţiilor juridice în legătură cu „proprietatea” sau „dreptul de proprietate”, precum şi o abordare din perspectivă economico-socială a acestora. A doua secţiune a celui dintâi capitol pune generic în discuţie modurile de dobândire a dreptului de proprietate, clasificate după criteriile întinderii dobândirii (universale, cu titlu universal şi cu titlu particular), după momentul transmisiunii (inter vivos şi mortis cauza), după situaţia juridică a bunurilor transmise (moduri de dobândire originare şi derivate), precum şi după caracterul transmisiunii (cu titlu oneros şi cu titlu gratuit). În ultima secţiune a primului capitol, lucrarea tratează în mod succint accesiunea, atât sub aspect terminologic, fiind invocate dispoziţiile codului civil român (art. 482) şi a celui francez (art. 544), cât şi sub aspectul formelor sub care se prezintă - accesiunea mobiliară şi accesiunea imobiliară, naturală şi respectiv, artificială.

Cel de al doilea capitol analizează accesiunea imobiliară naturală, potrivit reglementărilor Codului civil român (art. 495-503), urmărindu-se, în cele patru secţiuni ale lucrării, o prezentare detaliată a formelor accesiunii imobiliare artificiale: respectiv aluviunea, avulsiunea, insulele şi prundişurile şi accesiunea animalelor.

Capitolul al III-lea al prezentei lucrări tratează, pe parcursul a două secţiuni, accesiunea imobiliară artificială, care presupune că “orice construcţie, plantaţie sau lucru făcut în pământ sau deasupra pământului sunt prezumate a fi făcute de proprietarul acelui pământ cu cheltuiala sa şi că sunt ale lui, până se dovedeşte contra”, potrivit dispoziţiilor art. 492 C. civ.

În cadrul celor cinci secţiuni ale capitolului al IV-lea, este expusă pe larg accesiunea mobiliară, constând în unirea prin încorporare a două lucruri mobile aparţinând a doi proprietari diferiţi, din care rezultă un lucru mobil nou ce aparţine proprietarului lucrului celui mai important. Accesiunea mobiliară se prezintă în trei forme, reglementate distinct, respectiv: adjuncţiunea (art. 504-505), specificaţiunea (art. 508-510) şi confuziunea (art. 511-513).

În fine, ultimul capitol conţine concluziile lucrării de faţă şi propunerile de lege ferenda, în sensul necesităţii unei reforme legislative în domeniu, în scopul armonizării instituţiilor civile la legislaţia Uniunii Europene şi adaptării actualei legislaţii la nevoile practicii judiciare, pe fundalul schimbărilor profunde petrecute în societatea românească.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00
Cantitate:

ACCESIUNEA

P L A N U L L U C R Ă R I I

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Secţiunea I: Aspecte generale privind dreptul de proprietate

§ 1.1. Consideraţii preliminare.

§ 1.2. Noţiune.

§ 1.3. Justificarea dreptului de proprietate.

§ 1.4. Caracterele dreptului de proprietate.

Secţiunea a II-a: Moduri de dobândire a dreptului de proprietate

§ 2. 1. Noţiuni generale.

§ 2. 2. Clasificarea modurilor de dobândire a proprietăţii.

Secţiunea a III-a: Accesiunea – mod de dobândire a dreptului de proprietate. Noţiune şi feluri

§ 3.1. Noţiune.

§ 3.2. Felurile accesiunii.

 

CAPITOLUL II: ACCESIUNEA IMOBILIARĂ NATURALĂ

Secţiunea I: Aluviunea

§ 1.1. Scurt istoric şi elemente de drept comparat.

§ 1.2. Noţiune şi conţinut.

Secţiunea a II-a: Avulsiunea

§ 2.1. Scurt istoric şi elemente de drept comparat.

§ 2.2. Noţiune.

§ 2.3. Deosebiri între aluviune şi avulsiune.

§ 2.4. Elementele constitutive ale avulsiunii.

Secţiunea a III-a: Insulele şi prundişurile

§ 3.1. Noţiune.

§ 3.2. Aspecte referitoare la domeniul public.

§ 3.3. Formarea unei noi insule.

Secţiunea a IV-a: Accesiunea animalelor

§ 4.1. Scurt istoric şi elemente de drept comparat.

§ 4.2. Noţiune.

§ 4.3. Clasificarea animalelor asupra cărora omul poate exercita dreptul de proprietate

 

CAPITOLUL III: ACCESIUNEA IMOBILIARĂ ARTIFICIALĂ

Secţiunea I: Accesiunea construcţiilor şi plantaţiilor făcute de un proprietar pe terenul său cu materialele altuia.

§ 1.1. Scurt istoric şi elemente de drept comparat.

§ 1.2. Conţinut.

Secţiunea a II-a: Accesiunea construcţiilor şi plantaţiilor făcute de o persoană cu materialele sale pe terenul proprietatea altuia

§ 2.1. Scurt istoric şi elemente de drept comparat.

§ 2.2. Noţiune şi conţinut

A. Situaţia constructorului de bună-credinţă.

B. Situaţia constructorului de rea-credinţă.

C. Situaţii comune pentru constructorul de bună şi cel de rea-credinţă.

D. Accesiunea imobiliară şi dreptul de superficie.

 

CAPITOLUL IV: ACCESIUNEA MOBILIARĂ

Secţiunea I: Noţiune

Secţiunea a II-a: Adjuncţiunea

§ 2.1. Scurt istoric şi elemente de drept comparat

§ 2.2. Noţiune şi caractere

Secţiunea a III-a: Specificaţiunea

§ 3.1. Noţiune şi caractere

§ 3.2. Cazuri în care nu se aplică specificaţiunea

Secţiunea a IV-a: Confuziunea

Secţiunea a V-a: Prezentare comparativă între cele trei forme de accesiune mobiliară

§ 5.1. Reguli comune la adjuncţiune, specificaţiune şi confuziune

§ 5.2. Deosebiri între adjuncţiune, specificaţiune şi confuziune 

CAPITOLUL V: CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA 

BIBLIOGRAFIE

 B I B L I O G R A F I E

 

I. CURSURI, TRATATE, MONOGRAFII

 • - Adam Ioan, “Drept civil, Teoria generală a drepturilor reale”, Editura Europa nova, Bucureşti, 1998.
 • - Alexandresco Dimitrie, „Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român”, vol. III, Iaşi, 1886.
 • - Beleiu Gheorghe, „Drept civil român”, Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1995.
 • - Cantacuzino B. Matei, „Curs de drept civil”, ed. a II-a, Editura Ramuri, Craiova.
 • - Chelaru Eugen, “Curs de drept civil. Drepturile reale principale”, Editura All Beck, 2000.
 • - Ciutacu Florin, „Culegere de speţe”, ediţie revăzută şi adăugată, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999.
 • - Collin et Capitant, „Traité de droit civil”, ed. III, vol. I, Libraire Dalloz, 1959.
 • - Cosmovici P. Mircea, „Drept civile. Drepturi reale. Obligaţii. Legislaţie”, Editura ALL, Bucureşti, 1996.
 • - Costin N. Mircea, “Marile instituţii ale dreptului civil român”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1992.
 • - Demolombe, „Propriete”, vol. X, Paris, 1969.
 • - Gherasim Dimitrie, „Buna credinţă în raporturile juridice civile”, Editura Academiei, Bucureşti, 1981.
 • - Codul Calimach, ediţie critică, Editura Academiei, 1958.
 • - Filipescu I.P., “Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale” Editura Actami, 1998, Ediţie revăzută şi adăugată.
 • - Hamangiu C., Al. Băicoianu Al., Bălănescu I., “Tratat de drept civil”, vol. II, Editura Naţională; Bucureşti, 1929.
 • - Hamangiu C., Georgean N., „Codul civil adnotat”, vol. I, Editura Academiei, Bucureşti.
 • - Hanga Vladimir, „Drept privat roman”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971.
 • - Larroumet C., „Droit civil. Lens biens. Droit real principaux”, tom II, Editura Economica, Paris, 1985.
 • - Lucian Ioan, “Drept civil, Drepturi reale”, Editura Tribuna, Sibiu, 1996.
 • - Luţescu G.N., „Teoria generală a drepturilor reale”, Bucureşti, 1947.
 • - Mihuţă I., „Culegere de practică judiciară civilă pe anii 1969- 1975”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976.
 • - Mihuţă I., „Culegere de practică judiciară civilă pe anul 1991”;Tribunalul municipiului Bucureşti, Editura Şansa SRL, Bucureşti, 1992.
 • - Mihuţă I., Lesviodax Al.„Repertoriu de practică judiciară pe anii 1964-1969”, Editura Ştiinţifică.
 • - Pop Liviu, “Drepturile reale principale”, Editura Cordial Cluj-Napoca, 1993.
 • - Pop Liviu, „Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale”, Editura Lumina Lex, 1997.
 • - G. Marty, P. Raymond, “Droit civil, Les biens”, ed. II, Editura Sieriy, Paris, 1988.
 • - Pothier, „Propriete”, vol. IX, Paris, 1953.
 • - Stătescu C., Bârsan C., “Drept civil - Teoria generală a obligaţiilor ”, Editura All, Bucureşti, 1997.
 • - Stătescu C., Bârsan C., “Teoria generală a drepturilor reale”, Bucureşti, 1980.
 • - Urs R. Iosif, Angheni Smaranda, „Drept civil. Drepturi reale. Teoria generală a obligaţiilor civile”, Vol. II, Editura Oscar Print,
 • Bucureşti, 1998.
 • - Zlătescu V. D., „Garanţiile creditorului”, Editura Academiei, Bucureşti, 1970. 

II. ARTICOLE ŞI NOTE

 • - Adam Ioan, „Noţiunea şi natura domeniului publici, domeniului privat şi proprietăţii private”, în „Dreptul” nr. 8/1994.
 • - Anca P., Eremia M.I., „ Efectele juridice ale bunei-credinţe în dreptul civil”, în Justiţie Nouă, nr.12/1965.
 • - Bârsan C., „Regimul juridic al construcţiilor edificate pe terenul proprietatea altei persoane”, în R.R.D. nr. 5/1985.
 • - Bârsan C., „Efectele juridice ale bunei-credinţe în materia accesiunii imobiiliare artificiale”, în A.U.B. – Ştiinţe juridice, nr.
 • 2/1970.
 • - Chirică Dan, „Natura juridică şi valorificarea dreptului pe terenul unui terţ”, în R.R.D., nr. 1/1987.
 • - Comănescu I., D. Pasolega, I. Stoenescu, „Contribuţia practicii judiciare la dezvoltarea unor principii de drept civil” în „Justiţia
 • Nouă” nr. 4/1963.
 • - Radu C., Stoica V., „Momentul în care se naşte dreptul de accesiune mobiliară artificială”, în R.R.D. nr. 9/1987.
 • - Stătescu C., „În legătură cu practica privind partajul unor construcţii clădite fără autorizaţie legală”, în R.R.D. nr. 12/1982.
 • - Uscăţescu C., „Regimul juridic al construcţiilor edificate pe terenul proprietatea altei persoane”, în R.R.D nr. 5/1985. 

III. REVISTE DE SPECIALITATE

 • - Legalitatea Populară nr. 8/1955.
 • - Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1956.
 • - Legalitatea Populară nr. 3/1956.
 • - Justiţia Nouă nr. 5/1958.
 • - Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1958.
 • - Legalitatea Populară nr. 3/1961.
 • - Justiţia Nouă nr. 4/1963.
 • - Justiţia Nouă nr. 12/1965.
 • - Analele Universităţii Bucureşti, nr. 2/1970.
 • - Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1974.
 • - Revista Română de Drept nr. 4/1975.
 • - Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1979.
 • - Revista Română de Drept nr. 12/1982.
 • - Revista Română de Drept nr. 5/1985.
 • - Revista Română de Drept nr. 1/1987.
 • - Revista Română de Drept nr. 9/1987.
 • - Revista Română de Drept nr. 9/1988
 • - Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1991
 • - Dreptul nr. 1-2/1990.
 • - Dreptul nr. 10-11/1991.
 • - Dreptul nr. 8/1994.
 • - Dreptul nr. 12/1994.
 • - Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1994. 

IV. LEGISLAŢIE

 • - Constituţia României, aprobată prin referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003.
 • - Codul civil român, decretat la 26 noiembrie 1864 , promulgat la 4 decembrie 1864, pus în aplicare la 1 decembrie 1865, şi modificat ulterior.
 • - Codul civil francez.
 • - Codul civil austriac.
 • - Codul civil italian.
 • - Legea nr. 18/1991, publicată în M. Of. nr. 37 din 20.02.1991, republicată în M. Of. nr. 1 din 5.01.1998.
 • - Legea nr. 103/1996 privind fondul cinegetic şi protecţia vânatului, publicată în M. Of., nr. 235 din 27 septembrie 1996.
 • - Legea nr. 107/1996, legea apelor, publicată în M. Of. nr. 244 din 8 octombrie 1996. 

IV. ALTE SURSE 

 • INTERNET – SUPERLEX – Baza de date a Ministerului de Justiţie.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Accesiunea
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 71
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Accesiunea

Accesiunea

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker