Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Raspunderea delictuala pentru fapta proprie

Descriere

Pe parcursul acestui studiu structurat în patru capitole voi încerca să analizez instituţia răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie atât sub aspect teoretic, cât şi practic beneficiind în acest sens de o bogată jurisprudenţă în materie.

Actualitatea unui studiu asupra instituţiei răspunderii juridice pentru fapta proprie se prezumă dacă pornim de la constanta că fiecare persoană are obligaţia de a se comporta în aşa măsură încât prin faptele sale să nu cauzeze altuia un prejudiciu. Importanţa studiului responsabilităţii juridice pentru fapta proprie va fi pusă în evidenţă prin detalierea reglementărilor în materie şi prin prezentarea practicii judiciare în materie.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 360.00
Cantitate:

- CUPRINS-
„Răspunderea delictuală pentru fapta proprie”


Introducere


Capitolul I: Aspecte generale privind răspunderea civilă delictuală
1.1. Aspecte preliminarii privind noţiunea de răspundere juridică
1.2. Răspunderea civilă - parte integrantă a răspunderii juridice
1.3. Răspunderea civilă delictuală. Noţiune, cadrul legal, terminologie
1.4. Natura juridică şi funcţiile răspunderii civile delictuale
1.5. Formele răspunderii civile delictuale


Capitolul II: Răspunderea delictuală pentru fapta proprie a persoanei fizice
1.1. Noţiunea de răspundere delictuală pentru fapta proprie şi cadrul legal în materie
1.2. Condiţiile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie
1.2.1. Prejudiciul în materia răspunderii delictuale pentru fapta proprie
1.2.1.1. Noţiunea de prejudiciu şi importanţa acestuia
1.2.1.2. Tipologie: prejudiciul material şi prejudiciul moral
1.2.1.3. Prejudiciul ca rezultat al încălcării unui drept subiectiv sau a unui interes legitim
1.2.1.4. Condiţii necesare pentru obţinerea reparării prejudiciului
1.2.1.5. Repararea prejudiciului
1.2.2. Fapta ilicită
1.2.2.1. Noţiunea şi importanţa existenţei unei fapte ilicite pentru angajarea răspunderii delictuale pentru fapta proprie
1.2.2.2. Trăsăturile caracteristice faptei ilicite
1.2.2.3 Faptele ilicite: acţiuni şi inacţiuni
1.2.3. Legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu
1.2.3.1. Importanţa şi necesitatea raportului de cauzalitate
1.2.3.2. Stabilirea raportului de cauzalitate
1.2.3.3. Criterii propuse pentru determinarea raportului de cauzalitate
1.2.4. Vinovăţia celui care a cauzat prejudiciul
1.2.4.1. Vinovăţia - condiţie necesară pentru angajarea răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie
1.2.4.2. Definiţia şi elementele vinovăţiei
1.2.4.3. Formele vinovăţiei
1.2.4.4. Gradele culpei şi criterii pentru stabilirea vinovăţiei
1.2.4.5. Capacitatea delictuală - condiţie a vinovăţiei
1.2.4.6. Împrejurări care înlătură vinovăţia


Capitolul III: Răspunderea delictuală pentru fapta proprie a persoanei juridice
3.1. Sediul reglementării şi condiţiile răspunderii delictuale pentru fapta proprie a persoanei juridice
3.2. Domeniul de aplicare
3.3. Răspunderea proprie a persoanelor fizice care intră în componenţa organelor persoanelor juridice


Capitolul IV: Concluzii


Bibliografie

- Bibliografie -


1. Liviu Pop, „Tratat de drept civil. Obligaţiile”, Vol. I - „Regimul juridic general”,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
2. Corneliu Turianu, „Obligaţiile civile”, ediţia I, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2007;
3. Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor,
Editura All, Bucureşti, 2003.
4. Ioan Adam, „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura All Beck,
Bucureşti, 2004
5. Ion P. Filipescu, Andrei Filipescu, „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”,
ediţia revăzută şi completată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004
6. Pop Liviu, „Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000
7. A. Corhan, Repararea prejudiciului prin echivalent bănesc, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 1999
8. Gheorghe Vintilă, Daunele morale. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă, ediţia a 2-
a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006
9. Corneliu Turianu, Răspunderea civilă pentru dauna morală, în Revista Dreptul nr.
4/1991
10. Ion P. Filipescu, “Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Actami,
Bucureşti, 2000;
11. M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Editura Academiei, Bucureşti, 1972.
12. M. Anghel, Francisk Deak, Marin F. Popa, Răspunderea civilă, Editura
Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
13. L. Pop, V. Ursa, „Contribuţia practicii judiciare la stabilirea unor noi criterii şi
modalităţi de determinare a întinderii reparaţiei în cadrul răspunderii civile
delictuale”, în Studia Jurisprudentia, nr. 2/1989
14. N.D. Ghimpa, „Acţiunea în regres în domeniul răspunderii civile delictuale”, în
Revista Română de Drept nr. 2/1971
15. I. Gliga, Consideraţii privind definirea răspunderii juridice, în Studia
Universitatis Babeş-Bolyai, Series Jurisprudentia, Cluj, 1970
16. I. Albu, V. Ursa, “Răspunderea civilă pentru daunele morale”, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1979
17. R. Petrescu, “Drept civil. Teoria obligaţiilor. Răspunderea delictuală”, Editura
Oscar Print, Bucureşti, 1996
18. I. Urs, “Criterii de apreciere a prejudiciilor morale şi a despăgubirilor băneşti
pentru repararea daunelor morale”, în Revista Dreptul, nr. 4/1998
19. I. Albu, „Consideraţii asupra revenirii jurisprudenţei române la practica reparării
băneşti a daunelor morale”, în Revista Dreptul, nr. 8/1996
20. T. Ionaşcu, E. A. Barasch, „Răspunderea civilă delictuală. Culpa ca element al
răspunderii”, în Revista Studii şi Cercetări Juridice, nr. 1/1970
21. Lidia Barac, Răspunderea şi sancţiunea juridică, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
1997
22. Mircea N. Costin, Marile instituţii ale dreptului civil român, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1993.
23. M. Eliescu, Raportul dintre răspunderea contractuală şi cea delictuală. Problema
cumulului celor două responsabilităţi, în Studii şi Cercetări Juridice nr 1/1963.
ð C. Hamangiu, N. Georgean, Codul civil adnotat, cu textul corespunzător francez,
italian şi belgian, cu trimiteri la doctrina franceză şi română şi jurisprudenţa
completă de la 1868-1926, Vol. IV, Editura Librăriei Universala Alcaly & Co,
Bucureşti, 1926.
24. C. Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român,
Vol. II., Editura Naţională, Bucureşti, 1929
25. G. Antoniu, „Sistemul cauzelor care înlătură vinovăţia”, în Revista de Drept
Penal nr. 2/1994.
26. Mihaela Tăbârcă, Gheorghe Buta, Codul de procedură civilă, Comentat şi adnotat
cu legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007
27. Ioan Leş, „Tratat de drept procesual civil”, ediţia a III-a Editura All Beck,
Bucureşti, 2005
1. Ioan Leş, „Consideraţii privitoare la modificarea şi completarea Codului de
procedură civilă”, în Revista „Juridica” nr. 9/2000;
2. Gabriel Boroi, Spineanu-Matei Octavia, „Codul de procedură civilă”, Editura All
Beck, Bucureşti, 2005;
3. Gabriel Boroi, „Codul de Procedură Civilă Comentat şi Adnotat,” Editura All
Beck, Bucureşti, 2001;
4. Ciobanu Viorel Mihai, Boroi Gabriel, Nicolae Marian, „Modificările aduse
Codului de procedură civilă prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
138/2000”, II, în Revista „Dreptul” nr. 2/2001
28. Constituţia României – revizuită în anul 2003
29. Codul civil
30. Codul de procedură civilă
31. Legea nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurenţei neloiale,
publicată în Monitorul Oficial nr. 24 din 20 ianuarie 1991;
32. Legea nr. 298 din 7 iunie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, publicată în Monitorul Oficial
nr. 313 din 12 iunie 2001
33. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial
nr. 1154 din 7 decembrie 2004;
34. Legea nr. 262 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 510
din 30 iulie 2007.
35. Codul Muncii
36. Legea nr. 237 din 12 iulie 2007 privind modificarea alineatului 1 al articolului
269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 497
din 25 iulie 2007.
37. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, Decizia nr. XL (40) din 7 mai
2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 763 din 12/11/2007, dosar nr.
10/2007.
38. Ordonanţa de Urgenţă nr. 58 din 25/06/2003 privind modificarea şi completarea
Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 460 din
28/06/2003.
39. Lege nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de Procedură Civilă
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 26/05/2004
40. Ordonanţa Guvernului nr. 59 din 25 aprilie 2001 privind modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea
şi completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 217 din 27 aprilie 2001
41. Legea nr. 459 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului
de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 994 din 13 decembrie 2006

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Raspunderea delictuala pentru fapta proprie
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 81
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Raspunderea delictuala pentru fapta proprie

Raspunderea delictuala pentru fapta proprie

Pretul nostru: Lei (Ron) 360.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker