Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Vanzarea lucrului altuia

Descriere

Cu privire la vânzarea lucrului altuia există numeroase controverse, atât în practica judiciară cât şi în literatura de specialitate. Controversele în această materie au existat încă din cele mai vechi timpuri şi nici până în prezent nu există o opinie unanimă. Toate acestea sunt alimentate şi de dispoziţiile Codului nostru civil, care nu reglementează expres problema vânzării lucrului altuia, aşa cum de altfel o face Codul civil francez.

În afară de controversele despre care am făcut referire mai sus, pentru sistemul nostru de drept, trebuie reţinut că, de vreme ce contractul de vânzare-cumpărare este translativ de proprietate, este firesc ca, pentru validitatea acestuia, vânzătorul să fie proprietarul lucrului vândut individual determinat, în caz contrar el neputând transmite dreptul care face obiectul contractului (el nefiind titularul dreptului care se transmite).

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00
Cantitate:

C U P R I N S


CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE
SECŢIUNEA I CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE LEGALĂ
SECŢIUNEA A II-A ASEMĂNĂRI ŞI DEOSEBIRI PRIVIND CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE ÎN DREPTUL CIVIL ŞI COMERCIAL
§ 1. COMPARAŢIE ÎNTRE VÂNZAREA CIVILĂ ŞI CEA COMERCIALĂ
§ 2. PARTICULARITĂŢILE CONTRACTULUI DE VÂNZARECUMPĂRARE COMERCIALĂ
SECŢIUNEA A III-A SCURT ISTORIC PRIVIND VÂNZAREA LUCRULUI ALTUIA


CAPITOLUL II VÂNZAREA LUCRULUI ALTUIA ÎN DREPTUL CIVIL ROMÂN
SECŢIUNEA I ASPECTE GENERALE
SECŢIUNEA A II-A ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARECUMPĂRARE CU PRIVIRE LA LUCRUL ALTUIA,
CÂND PĂRŢILE (SAU CEL PUŢIN UNA DINTRE ELE) SE AFLAU ÎN NECUNOŞTINŢĂ DE CAUZĂ
SECŢIUNEA A III-A ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARECUMPĂRARE CU PRIVIRE LA LUCRUL ALTUIA, CÂND PĂRŢILE SE AFLAU ÎN CUNOŞTINŢĂ DE CAUZĂ
SECŢIUNEA A IV-A CONTROVERSE ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA PRIVIND VÂNZAREA LUCRULUI ALTUIA

CAPITOLUL III CAZURI TIPICE PRIVIND VÂNZAREA LUCRULUI ALTUIA
SECŢIUNEA I SITUAŢIA LUCRULUI AFLAT ÎN PROPRIETATE COMUNĂ PE COTE-PĂRŢI SAU ÎN INDIVIZIUNE
SECŢIUNEA A II-A SITUAŢIA BUNULUI AFLAT ÎN DEVĂLMĂŞIE
SECŢIUNEA A III-A SITUAŢIA VÂNZĂRII BUNULUI FURAT
SECŢIUNEA A IV-A VÂNZAREA UNUI BUN DE CĂTRE UN PROPRIETAR APARENT
SECŢIUNEA A V-A ALTE CAZURI


CAPITOLUL IV PROBLEMA VÂNZĂRII LUCRULUI ALTUIA ÎN ALTE RAMURI DE DREPT
SECŢIUNEA I VÂNZAREA LUCRULUI ALTUIA ÎN DREPTUL COMERCIAL
SECŢIUNEA A II-A PROBLEMA VÂNZĂRII LUCRULUI ALTUIA ÎN DREPTUL PENAL


CAPITOLUL V ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND VÂNZAREA LUCRULUI ALTUIA
SECŢIUNEA I VÂNZAREA LUCRULUI ALTUIA ÎN DREPTUL GERMAN \
SECŢIUNEA A II-A VÂNZAREA LUCRULUI ALTUIA ÎN SISTEMUL DE DREPT FRANCEZ
SECŢIUNEA A III-A VÂNZAREA LUCRULUI ALTUIA ÎN ALTE SISTEME DE DREPT


CAPITOLUL VI CONSIDERAŢII FINALE


BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE


I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII
 I. Adam, „Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale”, Editura
Europa Nova, Bucureşti, 1998.
 I. Albu, „Dreptul familiei”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1975.
 D. Alexandresco, „Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului
civil român în comparaţie cu legile vechi şi cu principalele legiuiri
străine”, Iaşi, 1898.
 M. Anghel, Fr. Deak, M. F. Popa, „Răspunderea civilă”, Editura
Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
 S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, M. G. Lostun, „Drept comercial”,
Editura Oscar Print, Bucureşti, 2000.
 P. S. Atiyah, „The Sale of Goods”, ed. 7-a, Pitman, London, 1985.
 C. St. Bossie, „Vânzarea lucrului altuia”, 1911
 M. B. Cantacuzino, „Elementele dreptului civil”, Editura Cartea
Românească, Bucureşti, 1921.
 S. D. Cărpenaru, „Drept comercial român”, Editura ALL, Bucureşti,
2000.
 D. Chirică, „Regimul juridic al circulaţii imobilelor proprietate
particulară”, 1992.
 F. Collard-Dutilleul, Ph. Delebeque, „Contrats civils et
commerciaux”,- DaIloz ‚ 2e ed. 1993.
 D. Cosma, „Teoria generală a actului juridic civil”, Ed. Ştiinţifică
Bucureşti, 1969.
 P. M. Cosmovici, „Drept civil. Drepturi reale. Obligaţii. Legislaţie”,
Editura ALL, Bucureşti, 1996.
 P. Cosmovici, Gh. Beleiu, „Tratat de drept civil”, vol. I, Partea
generală, Ed. Academiei, Bucureşti 1989.
 Fr. Deak, ”Tratat de drept civil – Contracte speciale”, Editura
Actami, Bucureşti, 1999.
 Fr. Deak, „Tratat de drept succesoral”, Editura Actami, Bucureşti,
1999.
 Fr. Deak, St. Cărpenaru, „Contracte civile şi comerciale”, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 1993.
 V. Dongoroz ş.a., „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”,
partea specială, vol. III, Editura Academiei, Bucureşti, 1971.
 I. P. Filipescu, „Tratat de dreptul familiei”, Ed. All, Bucureşti, 1993.
 I. P. Filipescu, „Dreptul civil – Dreptul de proprietate şi alte
drepturi reale”, Editura Actami, Bucureşti, 1998.
 Dumitru C. Florescu, Drept civil. Contracte speciale, Editura
Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2001.
 D. de Folleville, „Essai sur la vente de la chose d’autrui”, Paris,
1874.
 I. L. Georgescu, Ion Băcanu, „Drept comercial român. Teoria
generală a obligaţiilor comerciale. Probele. Contractul de vânzarecumpărare”,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994.
 D. Gherasim, „Buna-credinţă în raporturile juridice civile”, Editura
Academiei, Bucureşti, 1981.
 D. Gherasim, „Teoria generală a posesiei în dreptul civil român”,
Editura Academiei, Bucureşti, 1986.
 C. Hamangiu, N. Georgean, „Codul civil adnotat”, vol. III.
 C. Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu, „Tratat de drept
civil român”, vol. II, Editura Naţionala, Bucureşti, 1929.
 Vl. Hanga, „Drept privat roman”, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1971.
 Tr. Ionaşcu, E. Barasch, „Tratat de drept civil”, vol. 1, Ed. Academiei,
1967.
 H. Kötz, „Europäisches Vertragsrecht”, Band I, Ed. J.C.B. Mohr,
Tübingen, 1996.
 A. Filipaş, O. Loghin, „Drept penal. Partea specială”, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
 A. Lucas, Pierre Catala, „Code civil”, Édition Litec, 1994.
 E. Lupan, M. Răchită, D. Popescu, „Drept civil. Teoria generală”,
Cluj-Napoca, 1991.
 D. Lupulescu, „Dreptul de proprietate comună al soţilor”, Casa de
editură şi presă Şansa SRL, Bucureşti, 1993.
 G. Luţescu, „Teoria generală a drepturilor reale”, Bucureşti, 1947.
 Dumitru Macovei, Marius Sebastian Striblea, Drept civil, Editura
Junimea, Iaşi, 2000.
 D. Mazilu, „Dreptul comerţului internaţional – partea specială”,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 E. Molcuţ, Dan Oancea, „Drept roman”, Editura Şansa SRL,
Bucureşti, 1993.
 M. Mureşan, „Contractele civile”, vol. II, Editura Cordial Lex, Cluj-
Napoca, 1996.
 R. I. Motica, F. Moţiu, „Contracte civile. Sinteză teoretică şi
practică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 R. I. Motica, F. Moţiu, „Contractu de vânzare-cumpărare. Teorie şi
practică judiciară”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 Raul Petrescu, Principalele contracte de drept civil, Editura Oscar
Print, Bucureşti, 1997.
 A. Pop, Gh. Beleiu, „Drept civil. Teoria generală a dreptului civil”,
TUB, 1980.
 T. R. Popescu, „Drept”, Editura Didactică, 1970.
 T. R. Popescu, P. Anca, „Teoria generală a obligaţiilor”, Editura
Ştiinţifică, Bucureşti, 1968.
 G. Rarincescu, „Vânzarea lucrului altuia”, 1923.
 M. G. Rarincescu, „Curs elementar de drept civil român. Drepturile
reale. Obligaţiile.”, vol. II, Bucureşti, 1947.
 E. Safta-Romano, „Contracte civile”, vol. I, Ed. Graphix, Iaşi, 1995.
 Eugeniu Safta-Romano, „Contracte civile. Încheiere. Executare.
Încetare”, Polirom, 1999.
 B. Starck, „Droit civil. Obligations. Contract”, troisieme edition,
1989.
 C. Stătescu, „Drept civil – Persoana fizică, Persoana juridică,
Drepturile reale”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970.
 C. Stătescu, C. Bârsan, „Drept civil. Drepturile reale”, TUB, 1988.
 T. Stelian, „Drept comercial”, vol. III, Bucureşti, 1916.
 V. Stoica, „Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor civile”, Editura
ALL, Bucureşti, 1997.
 O. A. Stoica, „Drept penal. Partea specială”, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1976.
 C. Toader, „Evicţiunea în contractele civile”, Editura ALL, Bucureşti,
1997.
 Ulpian, „De contrahenda emptione”, Digeste, XVIII, legea 28.
 I. Turcu, Liviu Pop, „Contractele comerciale. Formare şi
executare”, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 I. Urs, S. Angheni, „Drept civil. Drepturile reale. Teoria generală a
obligaţiilor”, vol. II, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999.
 Th. Vasiliu ş.a., „Codul penal al Republicii Socialiste România,
comentat şi adnotat”, Partea specială, vol. I, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1975.
 I. Zinveliu, „Contractele civile”, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1978.
II. REVISTE DE SPECIALITATE
 C. Bîrsan, „Efectele juridice ale posesiei de bună credinţă a
bunurilor mişcâtoare corporale. Drept comparat”, în AUB nr.
2/1971.
 D. Chirică, „Posibilitatea exercitării acţiunii în revendicare de
către un singur coindivizar”, în „Dreptul” nr. 11/1998.
 R. Codrea, „Consecinţele vânzării lucrului altuia în situaţia în care
cel puţin cumpărătorul ignoră că vânzătorul nu este proprietarul
lucrului vândut”, în „Dreptul” nr. 9/1998.
 H. Diaconescu, V. Ciucă, C. Herlea, “Implicaţii de natură penală în
cazul vânzării lucrului altuia”, în “Dreptul” nr. 5/1990.
 I. Lulă, „Discuţii referitoare la controversata problemă a
consecinţelor juridice ale vânzării bunului altuia”, în „Dreptul” nr.
3/1999.
 L. Mihai, V. Stoica, „În legătură cu incidenţa răspunderii civile
delictuale în raporturile dintre părţile unui contract”, în RRD nr.
9/1983.
 R. Sanilevici, I. Macovei, „Consecinţele vânzării lucrului altui în
lumina soluţiilor practicii judiciare”, în „Revista română de drept”,
nr. 2/1975.
 R. Sanilevici, D. Radu, Gh. Piticaru, „Caracterul şi efectele nulităţii
actelor juridice”, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi, secţia a III-a, 1965.
 V. Stoica, „Relaţia cauzală complexă ca element al răspunderii
civile delictuale în procesul penal”, în „Revista română de drept”
nr. 2/1984.
 V. Stoica, „Corelarea dispoziţiilor art. 14 din Codul de procedură
penală cu prevederile art. 1909-1910 din Codul civil”, în „Revista
română de drept” nr. 10/1988.
 C. Toader, R. Popescu, „Consideraţii în legătură cu principiul
aparenţei în drept în materia moştenirii”, în Dreptul nr. 9/1993.
III. LEGISLAŢIE ŞI JURISPRUDENŢĂ,
 „Codul civil român”, Editura Teora, Bucureşti, 2000.
 Codul penal şi Codul de procedură penală, R. A. „Monitorul Oficial”,
Bucureşti, 1998, cu modificările şi completările ulterioare.
 Uniform Commercial Code, ed. 14-a, The American Law lnstitute,
National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, official
text 1995.
 Codul civil francez, Édition Litec, 1994.
 Codul civil german.
 Codul civil italian.
 Legiuirea Caragea.
 Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, publicată în
M. of. nr. 61/1996.
 Culegere de decizii pe anul 1955.
 Culegere de decizii pe anul 1957.
 Culegere de decizii pe anul 1963.
 Culegere de decizii pe anul 1966.
 Culegere de decizii pe anul 1976.
 Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1980.
 Culegere de decizii pe anul 1983.
 Culegere de decizii pe anul 1984.
 Repertoriu de practică judiciară în materie civilă pe anii 1969-1975,
Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.
 Repertoriu de practică judiciară în materie civilă pe anii 1975-1980.
 V. Papadopol, M. Popovici, „Repertoriu alfabetic de practică
judiciară în materie penală pe anii 1976-1980”, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1982.
IV. INTERNET
 www.cdep.ro - site-ul Camerei Deputaţilor
 www.senat.ro - site-ul Senatului României
 SUPERLEX – baza de date legislativă a Ministerului de Justiţie
 www.avocatonline.ro - articole publicate pe tema contractului de
vanzare-cumparare (accesat de pe www.kappa.ro)
 www.allstate-law-resources.com - pagină de trimiteri la codurile
civile, comerciale şi penale ale unora dintre cele mai importante
state.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Vanzarea lucrului altuia
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2002
Numar de pagini: 87
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Vanzarea lucrului altuia

Vanzarea lucrului altuia

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker