Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Comparatie intre mandatul civil si mandatul comercial

Descriere

Mandatul comercial este contractul prin care o persoană, mandatar, se obligă, în baza însărcinării primite de la o altă persoană, mandant, să trateze acte comerciale. În dreptul român, contractul de mandat comercial îşi are izvorul în dispoziţiile art. 374-391 din Codul comercial, completat cu dispoziţiile art. 1532-1559 din Codul civil.

Elementele specifice ale contractului de mandat comercial sunt: mandatul comercial decurge din acordul de voinţă al părţilor; reprezentarea este de natura contractului şi nu de esenţa lui, deoarece mandatarul poate acţiona în numele său propriu, dar pe contul mandantului; mandatul comercial este întotdeauna un contract cu titlu oneros, mandatarul fiind remunerat printr-o sumă stabilită în contract; mandatarul este împuternicit să întocmească toate actele necesare operaţiunii cu care a fost investit chiar dacă unele dintre ele nu au fost prevăzute în mod expres; independenţa de acţiune a mandatarului permite angajarea mandantului şi în cazul unei aparenţe de reprezentare; mandatul comercial se revocă numai pentru motive temeinice.

Aşa cum am reţinut, mandatul comercial este asemănător mandatului civil însă, datorită funcţiei de mijlocire a relaţiilor comerciale are unele particularităţi şi anume: obiect al contractului îl constituie încheierea de acte juridice care sunt fapte de comerţ pentru mandant; în acest sens, pentru determinarea naturii juridice a contractului de mandat vor fi avute în vedere dispoziţiile art. 3-6 din Codul Comercial; spre deosebire de mandatul civil care se prezumă a fi gratuit, cel comercial este prezumat a fi remunerat (cu titlu oneros) conform art. 374 alin. 2 C. com.; puterile mandatarului comercial sunt mai mari decât cele ale celui civil; justificarea acestor puteri sporite este dată de caracterul operaţiunilor care trebuie desfăşurate pentru aducerea la îndeplinire a mandatului încredinţat.

Codul comercial stabileşte că mandatul dat pentru o anume afacere (special) cuprinde şi împuternicirea de a încheia toate actele necesare executării lui, chiar când nu sunt expres prevăzute (art. 375 alin. 3). Chiar şi mandatul comercial general este mai larg decât cel civil, permiţând efectuarea tuturor actelor necesare exercitării activităţii comerciale pentru care a fost dat (art. 395 C. com.), nu numai a celor de administrare. Mandatarul este un agent comercial căruia i se încredinţează de regulă desfacerea unor produse, dezvoltarea segmentului de piaţă ocupat, aplicarea strategiei de reclamă, apărarea şi valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală ale societăţii comerciale pe care o reprezintă sau orice alte activităţi care reprezintă fapte de comerţ pentru aceasta din urmă.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00
Cantitate:

CONTRACTUL DE MANDAT ÎN DREPTUL CIVIL ŞI COMERCIAL

 

CAPITOLUL 1: ELEMENTE DEFINITORII PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT ÎN DREPTUL CIVIL ŞI COMERCIAL

1.1. NOŢIUNEA CONTRACTULUI DE MANDAT ŞI REGLEMENTAREA LEGALĂ ÎN CIVIL ŞI COMERCIAL

1.2. CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE MANDAT CIVIL ŞI COMERCIAL

1.3. CONDIŢIILE DE VALIDITATE A CONTRACTULUI DE VALIDITATE

1.3.1. Consimţământul părţilor

1.3.2. Capacitatea părţilor

1.3.3. Obiectul şi întinderea mandatului

1.3.4. Actul cu sine însuşi şi dubla reprezentare. Mandatul în interes comun

1.3.5. Cauza

 

CAPITOLUL 2: EFECTELE CONTRACTULUI DE MANDAT DIN PERSPECTIVA DREPTULUI CIVIL ŞI A DREPTULUI COMERCIAL

2.1. EFECTELE CONTRACTULUI DE MANDAT ÎNTRE PĂRŢI

 2.1.1. Obligaţiile mandatarului

a. Obligaţia de a executa mandatul

b. Obligaţia de a da socoteală

c. Obligaţii decurgând din substituirea mandatarului

d. Pluralitatea mandatarilor

2.1.2. Obligaţiile mandantului

a. Dezdăunarea mandatarului

b. Plata remuneraţiei

c. Solidaritatea mandanţilor

d. Privilegiul mandatarului / dreptul de retenţie al mandatarului

2.2. EFECTELE CONTRACTULUI DE MANDAT FAŢĂ DE TERŢI

2.2.1. Raporturile dintre mandant şi terţi

2.2.2. Raporturile dintre mandatar şi terţi

 

CAPITOLUL 3: ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MANDAT CIVIL ŞI COMERCIAL

3.1. CAUZE GENERALE DE ÎNCETARE A MANDATULUI

3.2. CAUZE SPECIALE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI DE MANDAT

3.2.1. Revocarea mandatului

3.2.2. Renunţarea mandatarului

3.2.3. Moartea uneia dintre părţi

3.2.4. Punerea sub interdicţie, insolvabilitatea şi falimentul

3.3. EFECTELE ÎNCETĂRII MANDATULUI

 

CAPITOLUL4: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

 

BIBLIOGRAFIE

- Stanciu D. Cărpenaru, “Drept comercial român”, Ediţia a VIII, revăzută şi adăugită, Editura Universal Juridic, Bucureşti, 2008

 - Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica, „Drept comercial”, Ediţia 4, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.

- Claudia Roşu, Contractele de mandat şi efectele lor în dreptul civil şi dreptul comercial, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003

- F. Moţiu, Contracte comerciale de intermediere fără reprezentare, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005

- Deak Francisc, Stanciu Cărpenaru, Contracte civile şi comerciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993.

- Vasile Pătulea, Corneliu Turianu, „Drept comercial român, Ediţia a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2000;

- Raul Petrescu, Drept comercial român, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998

- Ioan Schiau, „Curs de drept comercial”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004

- Marin Popescu, Drept comercial, Editura României de Mâine, Bucureşti, 2002

- Mona Lisa Belu Magdo, Drept comercial, Editura HG, Bucureşti, 2003

- D.N. Ghişoiu, Obligaţiile mandatarului în contractul de mandat comercial, în „Revista de drept comercial" nr. 7-8/2000

- D. Clocotici, Mandatul comercial, în Revista de drept comercial nr. 11/1996,

- Liviu Stănciulescu, Drept civil. Partea specială. Contracte şi succesiuni, ediţia a 3-a, revizuită şi actualizată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006

- I. Dogaru, Drept civil. Contracte speciale, Editura All Beck, Bucureşti, 2004

- D. Macovei, I.E. Cadariu, Drept civil. Contracte, Editura Junimea, Iaşi, 2004

- D. Chirică, Contracte civile, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997

- M. Duţu, Consideraţii referitoare la mandatul special, în Revista dreptul nr. 4/2006

- Dumitru C. Florescu, Drept civil. Contracte speciale, Editura Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2001;

- C. Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol. II, Restitutio, Editura All, Bucureşti, 1997

- T. Prescure, A. Ciurea, Contracte civile, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007;

- R. I. Motica, F. Moţiu, Contracte civile speciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005,

- I. Zinveliu, Contracte civile. Instrumente de satisfacere a intereselor cetăţenilor, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978

- Roxana Munteanu, Contracte de intermediere, Editura Actami, Bucureşti, 1984.

- Mihaela Tăbârcă, Gheorghe Buta, Codul de procedură civilă, Comentat şi adnotat cu legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008

- P. Perju, Sinteză teoretică a jurisprudenţei Curţii de Apel Suceava în domeniul dreptului civil (semestrul II/1996). Compatibilitatea mandatului aparent şi a celui tacit cu regulile mandatului în materia înstrăinărilor pentru care forma autentică este cerută „ad validitatem”, în Revista Dreptul nr. 7/1997

- Codul civil

- Codul comercial

-Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial nr. 126-127 din data de 17 noiembrie, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial nr. 350 din data de 19 aprilie 2006;

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 33 din 1 aprilie 2009 pentru completarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial nr. 226 din data de 7 aprilie 2009.

- Hotărârea nr. 707 din 7 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, publicată în Monitorul Oficial nr. 520 din data de 5 iunie 2006, modificată prin Hotărârea nr. 946 din 22 august 2007 pentru modificarea şi completarea unor hotărâri din domeniul vamal, publicată în Monitorul Oficial nr. 627 din data de 12 septembrie 2007.

- Legea nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial nr. 359 din data de 21 aprilie 2006;

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 173 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial nr. 792 din data de 26 noiembrie 2006.

- Legea nr. 99 din 26 mai 1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, publicată în Monitorul Oficial nr. 236 din data de 27 mai 1999.

- Legea nr. 509 din 12 iulie 2002 privind agenţii comerciali permanenţi, publicată în Monitorul Oficial nr. 581 din 6 august 2002

- Directiva CEE nr. 86/653 a Consiliului, referitoare la coordonarea legislaţiei Statelor membre privitoare la agenţii comerciali independenţi

- Hotărârea nr. 9 din 9 martie 2009 privind înfiinţarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 154 din data de 12 martie 2009

- Proiectul Noului Cod civil, publicat pe site-ul oficial al Ministerului Justiţiei

– www.just.ro

- www.scj.ro– site-ul oficial al instanţei supreme

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Comparatie intre mandatul civil si mandatul comercial
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 43
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker