Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Dezmembramintele dreptului de proprietate

Descriere

Conţinutul dreptului de proprietate este dat în principal de cele trei atribute ale sale: posesia, folosinţa şi dispoziţia. Alte drepturi reale principale fiinţează ca urmare a separării atributelor componente ale dreptului de proprietate, adică prin dezmembrămintele dreptului de proprietate şi constituirea unui nou drept, opozabil tuturor, inclusiv proprietarului.

Astfel, dezmembrămintele, ca drepturi reale asupra lucrului altuia, limitează caracterul exclusiv al dreptului de proprietate. Concomitent asupra aceluiaşi lucru îşi exercită limitat prerogativele, titularul dreptului de proprietate, precum şi titularul dezmembrământului dreptului de proprietate. Dreptul de proprietate este dreptul cel mai complet asupra unui lucru, iar cele trei atribute ale sale au caracter absolut, în sensul că ele există în raporturile proprietarului cu terţii şi un caracter exclusiv, în sensul că numai proprietarul le poate exercita în deplinătatea lor.

Astfel, se poate spune că, dintre drepturile reale, dreptul de proprietate este cel mai important, deoarece conferă titularului toate cele trei atribute, celelalte drepturi reale neconferind titularului lor decât unele dintre cele trei atribute. Aceasta se realizează în situaţia în care atributele dreptului de proprietate sunt exercitate de titulari diferiţi, astfel că se ajunge la dezmembrarea dreptului de proprietate, în sensul că atributul dispoziţiei revine întotdeauna la proprietar, iar celelalte două atribute, respectiv posesia şi folosinţa, sunt exercitate de alte persoane, în condiţiile stabilite de lege.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

C U P R I N S 

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: ELEMENTE DE ORDIN ISTORIC

SECŢIUNEA A II-A: CONŢINUTUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ŞI DEZMEMBRĂMINTELE ACESTUIA. NOŢIUNI GENERALE

SECŢIUNEA A III-A: CADRUL LEGAL

 

CAPITOLUL II: DREPTUL DE UZUFRUCT

SECŢIUNEA I: NOŢIUNE

SECŢIUNEA A II-A: CARACTERE JURIDICE

SECŢIUNEA A III-A: OBIECTUL DREPTULUI DE UZUFRUCT

SECŢIUNEA A IV-A: MODURILE DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZUFRUCT

§ 1. UZUFRUCTUL STABILIT PRIN VOINŢA OMULUI

§ 2. UZUFRUCTUL DOBÂNDIT PRIN UZUCAPIUNE

SECŢIUNEA A V-A: DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UZUFRUCTUARULUI

§ 1. DREPTURILE UZUFRUCTUARULUI

§ 2. OBLIGAŢIILE UZUFRUCTUARULUI

SECŢIUNEA A VI-A: DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE NUDULUI PROPRIETAR

§ 1. DREPTURILE NUDULUI PROPRIETAR

§ 2. OBLIGAŢIILE NUDULUI PROPRIETAR

SECŢIUNEA A VII-A: STINGEREA UZUFRUCTULUI

§ 1. CAUZELE DE STINGERE A UZUFRUCTULUI

§ 2. LICHIDAREA UZUFRUCTULUI

 

CAPITOLUL III: DREPTUL DE UZ ŞI DREPTUL DE ABITAŢIE

SECŢIUNEA I: DREPTUL DE UZ

§ 1. NOŢIUNE ŞI EVOLUŢIE

§ 2. CARACTERELE DREPTULUI DE UZ

§ 3. EXERCITAREA DREPTULUI DE UZ

SECŢIUNEA A II-A: DREPTUL DE ABITAŢIE

§ 1. NOŢIUNE ŞI CONSTITUIRE

§ 2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE TITULARULUI DREPTULUI DE ABITAŢIE

§ 3. DREPTUL DE ABITAŢIE AL SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR

 

CAPITOLUL IV: DREPTUL DE SERVITUTE

SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA ŞI CARACTERELE JURIDICE ALE DREPTULUI DE SERVITUTE

§ 1. NOŢIUNEA DREPTULUI DE SERVITUTE

§ 2. CARACTERELE JURIDICE ALE DREPTULUI DE SERVITUTE

SECŢIUNEA A II-A: CLASIFICAREA SERVITUŢILOR

SECŢIUNEA A III-A: SERVITUŢILE NATURALE

§ 1. SERVITUŢI REFERITOARE LA APE

§ 2. SERVITUTEA DE GRĂNIŢUIRE

§ 3. SERVITUTEA DE ÎNGRĂDIRE A PROPRIETĂŢII

SECŢIUNEA A IV-A: SERVITUŢILE LEGALE

§ 1. SERVITUTEA DE VEDERE

§ 2. SERVITUTEA DE TRECERE

§ 3. SERVITUTEA DISTANŢEI PLANTAŢIILOR

§ 4. SERVITUTEA PRIVIND DISTANŢA ŞI LUCRĂRILE PENTRU CONSTRUCŢII

§ 5. SERVITUTEA PICĂTURILOR DE STREAŞINĂ

SECŢIUNEA A V-A: SERVITUŢI STABILITE PRIN FAPTA OMULUI

§ 1. SERVITUŢI STABILITE PRIN TITLU

§ 2. SERVITUŢI STABILITE PRIN UZUCAPIUNE

§ 3. SERVITUŢI STABILITE PRIN DESTINAŢIA PROPRIETARULUI

SECŢIUNEA A VI-A: EXERCITAREA DREPTULUI DE SERVITUTE

§ 1. SITUAŢIA PROPRIETARULUI FONDULUI DOMINANT

§ 2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI FONDULUI ASERVIT

SECŢIUNEA A VII-A: ACŢIUNILE PRIN CARE SE POATE APĂRA DREPTUL DE SERVITUTE

SECŢIUNEA A VIII: STINGEREA SERVITUŢILOR

 

CAPITOLUL V: DREPTUL DE SUPERFICIE

SECŢIUNEA I: NOŢIUNE ŞI CARACTERE JURIDICE

§ 1. NOŢIUNE

§ 2. CARACTERE JURIDICE

SECŢIUNEA A II-A: DOBÂNDIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE

§ 1. DOBÂNDIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE PRIN TITLU

§ 2. DOBÂNDIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE PRIN UZUCAPIUNE

§ 3. DOBÂNDIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE EX LEGE

SECŢIUNEA A III-A: EXERCITAREA DREPTULUI DE SUPERFICIE

SECŢIUNEA A IV-A: STINGEREA DREPTULUI DE SUPERFICIE

 

CAPITOLUL VI: CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA

BIBLIOGRAFIE

 

 

B I B L I O G R A F I E  S E L E C T I V Ă

1. Anghel, Ion M. -, „Dreptul roman”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

2. Aubry, C., Rau, C. - ''Cours de droit civil français'', Quatrième édition, tome deuxième, Imprimerie et Librairie Générale de Jurisprudence, Paris, 1878.

3. Adam, Ioan - ''Teoria generală a drepturilor reale'', Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999.

4. Adam, Ioan - ''Regimul juridic al dobândirii si înstrăinării imobilelor - terenuri si construcţii'', Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996.

5. Alunaru, Cristian - ''Noi aspecte teoretice şi practice ale dreptului de superficie'' în ''Dreptul'' nr. 5-6 din 1993.

6. Avianu, Gh., T. - ''Tratat despre expropriaţiune pentru cauza de utilitate publică'', Tiografia si Litografia E. Wiegand & C. C. Savoiu, Bucuresci, 1891.

7. Bârsan, Corneliu - ''Regimul juridic al bunurilor imobile'', Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983.

8. Bârsan, Corneliu, Stătescu, Constantin - ''Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor'', Editura ALL, Bucureşti, 1995.

9. Bârsan, Corneliu, Gaiţă, Maria, Pivniceru, Mona, Maria - ''Drept civil. Drepturile reale'', Institutul European, Iaşi, 1997.

10. Beleiu, Gheorghe - ''Drept civil. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil'', Casa de Editură si Presă ''Şansa'' S.R.L., Bucureşti, 1995.

11. Beleiu, Gheorghe - ''Prescripţia pentru viciile construcţiei'' în 'Revista Română de Drept'' nr. 1 din 1981.

12. Brădeanu, Salvador - ''Unele probleme privind dreptul de superficie, de abitaţie si de servitute, în lumina prevederilor Legilor nr. 58 si 59 din 1974'' în ''Revista Română de Drept'' nr. 5 din 1977.

13. Brădeanu, Salvador - ''Problema dobândirii dreptului de proprietate şi a altor drepturi reale prin uzucapiune în lumina dreptului socialist'' în ''Legalitatea populară'' nr. 12 din 1956.

14. Brădeanu, Salvador, Teofil, Pop - ''În legătură cu dobândirea, apărarea şi stingerea dreptului de proprietate cu privire la construcţii'' în ''Jusţitia Nouă'' nr. 4 din 1966.

15. Brădeanu, Salvador - ''Probleme de drept cu privire specială asupra dreptului de superficie'' în ''Justiţia Nouă'' nr. 6 din 1960.

16. Cernea, Emil, Molcuţ, Emil - ''Istoria statului şi dreptului românesc", Casa de Editură şi Presă ''Şansa'' S.R.L., Bucureşti, 1995.

17. Chirică, Dan - ''Drept civil. Contractele speciale'', Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.

18. Chirică, Dan - ''Drept civil. Succesiuni'', Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.

19. Ciobanu, Florea, Ioan - ''Instituţia dreptului de superficie raportată la prevederile Legii fondului funciar'' în ''Dreptul'' nr. 2 din 1993.

20. Ciutacu, Florin - "Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Culegere de speţe", ediţia a II-a, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999.

21. Ciutacu, Ionuţ - ''Dreptul de superficie'' în ''Studii juridice şi administrative'' nr. 1 din 1998.

22. Cosmovici, Mircea, Paul - ''Drept civil. Drepturile reale. Obligaţii. Legislaţie'', Editura All, Bucureşti, 1994.

23. Deak, Francisc - ''Tratat de drept civil. Contracte speciale'', Editura Actami, Bucureşti, 1998.

24. Dobrican, Ghe. - ''Este admisibilă constituirea unui drept de superficie în situaţia în care copiii îşi construiesc o locuinţă pe terenul proprietatea părinţilor, cu acordul acestora'' în ''Revista Română de Drept'' nr. 11 din 1983

25. Dogaru, Ion; Sâmbrian, Teodor -, „Drept civil român”, Vol. II, Editura Europa, Craiova, 1996.

26. Filipescu, Ion, P. - ''Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale'', Editura Actami, Bucureşti, 1998.

27. Filipescu, Ion, P. - ''Tratat de dreptul familiei'', Editura ALL, Bucureşti, 1998.

28. Florescu, Dumitru C. -, „Dreptul de proprietate”, Editura Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2002.

29. Fuerea, Augustin, Pricopi, Adrian, Toma, Despina - "Drept internaţional privat. Note de curs", Editura Paco, Bucureşti, 1995.

30. Giurgiu, Liviu - "Domeniul public", Editura Tehnică, Bucureşti, 1997.

31. Hamangiu, Constantin, Rosetti-Bălănescu, I., Băicoianu, Al. - ''Tratat de drept civil român'', vol II, Editura ALL, Bucureşti, 1997.

32. Ionescu, M., - Notă la sentinţa civilă nr. 212/1955 a Tribunalului popular Răcari în "Justiţia Nouă" nr. 1/1956.

33. Lafond, Pierre - Claude - "Droit des biens", Les Editions Thémis. Université de Montréal, 1991.

34. Laurent, F. - "Principes de droit civil francais", cinquième édition, vol VIII, Bruylant - Christophe & Cie, Editeurs Bruxelles, Librairie A. Marescq, Ainé, Paris, 1893.

35. Lucian Ioan – „Drept civil român. Drepturi reale”, Editura Tribuna Sibiu, 1996.

36. Luţescu, G. N., - "Teoria generală a drepturilor reale", Imprimeria "Văcăreşti", Bucureşti, 1947.

37. Lupulescu, Dumitru - "Dreptul de proprietate comună al soţilor", Casa de Editură şi Presă "Şansa" S. R. L., Bucureşti, 1993.

38. Lupulescu, Dumitru - "Drept civil. Drepturile reale principale", Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.

39. Mazeaud Henry, Leon et Jean - ''Leçons de droit civil'', tome II, Editions Montchrestien, 1962.

40. Mazeaud Henry, Leon et Jean - ''Leçons de droit civil'', tome IV, Editions Montchrestien, 1963.

41. Marty, Gabriel, Raynaud, P. - ''Droit civil'', tome II, deuxième volume, ''Les biens'', Sirey, Paris, 1965.

42. Miclea, Mircea - "Cadastrul şi cartea funciară", Editura ALL, Bucureşti, 1993.

43. Molcuţ, Emil, Oancea, Dan - "Drept roman", Casa de Editură şi Presă "Şansa" S. R. L., Bucureşti, 1993.

44. Negru, V. - "Curs de drept civil. Partea generală, persoane şi bunuri", Editia a III-a, Litografia Învăţământului Universitatea Iaşi, 1957.

45. Planiol, Marcel, Ripert, Georges - "Traité pratique de droit civil francais", vol III, Librairie Générale de Droit & de Jurisprudence, Paris, 1926.

46. Planiol, Marcel - "Traité élémentaire de droit civil", troisième édition, vol I, Librairie Cotillon, Paris, 1904.

47. Pop, Liviu - "Drept civil român. Teoria generală a obligaţiilor", Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.

48. Pop, Liviu - "Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale", Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.

49. Pop Liviu -, Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

50. Popa, Marin - "Drept civil. Drepturile reale", Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993.

51. Popescu, Tudor, R. - "Călăuza juristului", Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.

52. Popescu, Tudor, R. - "Dreptul familiei. Tratat", vol I, Bucureşti, 1956.

53. Safta-Romano, Eugeniu - "Dreptul de proprietate privată şi publică în România", Editura Grafix, Iaşi, 1993.

54. Safta-Romano, Eugeniu - "Aspecte teoretice şi practice actuale privind construcţiile pe terenul altuia" în "Dreptul" nr. 10 din 1992.

55. Şaguna, Dan, Drosu “Drept financiar şi fiscal”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.

56. Uliescu, Marilena, Ciutacu, Florin - "Culegere de speţe. Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale", editia a II-a, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999.

57. Ungureanu, Ovidiu – „Drept civil. Introducere”, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2000.

58. Urs, Iosif, R., Argheni, Smaranda - "Drept civil. Drepturile reale. Teoria generală a obligaţiilor civile", vol II, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.

59. Tripier, Louis - "Les codes francais", vingt-sixiéme édition, Cotillon Editeur, L. Larose Librairie, Paris, 1870.

60. Viollet, Paul - "Histoire de droit civil francais", troisième édition, Librairie de Société de Recueil Général des Lois et des Arrêts, Paris, 1905.

61. Vurdea, I., C. - "Aspecte teoretice şi practice ale dreptului de superficie" în "Justiţia Nouă" nr. 6 din 1960.

62. Weill, Alex, Terré, François, Simler, Philippe - "Droit civil. Les biens", Dalloz, 1985.

63. "Corpus juris civilis", "Digestele", Cartea XLIII, Titlul XVIII, Editio Stereotypa, Lipsiae, Sumtibus Baumgaertneri, 1872, p. 788.

64. Revista Română Dreptul nr. 3,4/1972, nr.10/1976, nr.11/1979, nr.11/1980, nr.7/1981, nr.6/1983, nr.113/1985, nr.15/1988, nr.5/1998.

65. Culegere de drept pe anii 1970, 1966

66. „Repertoriul de practică judiciară în materie civilă pe anii 1969-1975”.

67. *** - "Legiuirea Caragea", Ediţie critică, Editura Academiei Republicii Populare România, Bucureşti, 1959.

68. *** - "Codul civil", Ediţie îngrijită de Florin Ciutacu, Editura Teora, Bucureşti, 2000.

69. *** - "Il nouvo codice civile e le leggi complementari", ediţie îngrijită de Massimo Fiori, Casa Editrice CxT - Serie Minus, 1998;

70. *** - "Code civil français", Litec, 1994;

71. *** - "Codul familiei", ediţie îngrijită de Florin Ciutacu, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Dezmembramintele dreptului de proprietate
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 115
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Dezmembramintele dreptului de proprietate

Dezmembramintele dreptului de proprietate

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker