Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Raportul dintre dreptul international public si dreptul intern

Descriere

După cum am observat din întreg parcursul lucrării de faţă, dreptul internaţional prezintă o serie de particularităţi faţă de dreptul intern. Aşa cum m văzut, aceste particularităţi se raportează la: obiectul de reglementare al dreptului internaţional, la modul de elaborare şi formare a normelor sale, a subiectelor acestui drept, precum şi la sistemul de aplicare şi sancţionare a normelor sale.

Cu toate deosebirile care există în dreptul internaţional şi dreptul intern, între ele se stabilesc raporturi de condiţionare şi influenţare reciprocă. În această privinţă subliniem mai întâi ca prin acceptarea de către un stat, pe baza liberului acord de voinţă, a normelor de drept internaţional, acestea devin obligatorii şi urmează a fi aplicate pe întregul său teritoriu şi pentru toată populaţia. Normele acestui drept dobândesc valoarea juridică egală cu cea a normelor de drept intern fără a mai fi, de obicei, necesară încorporarea lor în dreptul intern al statelor.

Există însă şi tratate care pot aduce modificări în legea internă sau să prevadă obligaţia statelor de a adopta anumite reglementări interne, ca de exemplu în domeniul capturării ilicite a aeronavelor. Convenţia de la Haga din 1970 care arată că statele se obligă „să reprime infracţiunea prin pedepse severe”. Sunt şi domenii în care dreptul internaţional ţine seama de reglementările de drept intern. Între acestea, menţionăm: numirea şi funcţiile misiunilor diplomatice, competenţa organelor de stat care reprezintă statul în relaţiile internaţionale şi care au dreptul de a încheia tratate.

Dimpotrivă, în cazul altor convenţii, incidenţa reglementării internaţionale este de natură să admită prevalenta unor dispoziţii legislative interne. De exemplu, art. 14 din Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (1973), arată că dispoziţiile convenţiei nu afectează dreptul statelor părţi de a adopta măsuri interne mai stricte în legătură cu condiţiile privind comercializarea, capturarea sau recoltarea, deţinerea sau transportarea speciilor ce cad sub incidenţa convenţiei. Măsurile pot să se extindă până la interzicerea totală a unor astfel de activităţi.

În concret, de exemplu, în practica ţării, decretul Preşedintelui României prin care se aprobă şi se supune spre ratificare sau aderare un tratat, precum şi legea adoptată de Parlament pentru ratificarea sau aderarea la un tratat conţin de regulă un singur articol, în care se prevede aprobarea în vederea ratificării ori, după caz, a aderării şi respectiv ratificarea sau aderarea României la tratatul în cauză. Textul decretului, al legii, precum şi al tratatului pe care Parlamentul îl ratifică, se publică în Monitorul Oficial. Cu privire la raporturile dintre dreptul internaţional şi dreptul intern s-au formulat în doctrina de drept internaţional două concepţii: Potrivit concepţiei dualiste - normele de drept internaţional nu au valoare în dreptul internaţional.

Deşi statul este nu numai subiect de drept internaţional ci şi creator al dreptului internaţional, fiind ca atare obligat să-şi alinieze dreptul intern celui internaţional, dreptul intern s-ar aplica întotdeauna indiferent dacă este în concordanţă sau nu cu dreptul internaţional; Teoria monistă - susţine existenţa unei singure ordini juridice formată de dreptul internaţional şi dreptul intern. În acest sens, s-a susţinut monismul cu primatul dreptului intern şi monismul cu primatul dreptului internaţional. Aceste teorii trebuie respinse, neexistând un primat al dreptului intern sau al dreptului internaţional şi nici un dualism care să le separe în mod artificial.

Fără a vorbi de superioritatea uneia sau alteia din aceste ramuri ale dreptului remarcăm coordonarea lor, constituţiile statelor prevăzând în multe cazuri aplicarea tratatelor încheiate între state sau aplicarea acestora în unele cazuri când dreptul intern diferă de ele, ca de exemplu; în domeniul drepturilor omului, cum se prevede în Constituţia României, după cum alteori convenţia internaţională face trimitere la legea internă.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 360.00
Cantitate:

RAPORTUL DINTRE DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC ŞI DREPTUL INTERN

- PLANUL LUCRÃRII -

 

CAPITOLUL I: ASPECTE INTRODUCTIVE

1. Evoluţii istorice privind codificarea dreptului internaţional

2. Delimitări conceptuale. Dreptul internaţional şi dreptul intern

3. Tratatele şi societatea internaţională actuală

 

CAPITOLUL II: ORDINEA JURIDICĂ INTERNĂ ŞI CEA INTERNAŢIONALĂ

1. Raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern

2. Raportul dintre tratatul internaţional şi dreptul intern

3. Raportul dintre dreptul comunitar şi dreptul intern al statelor

 

CAPITOLUL III: CADRUL NORMATIV PRIVIND TRATATELE INTERNAŢIONALE ŞI APLICABILITATEA ACESTORA ÎN DREPTUL INTERN

1. Tipologia tratatelor pe plan internaţional

2. Aspecte privind încheierea tratatelor potrivit legislaţiei internaţionale

3. Legislaţia română în domeniu

 

CAPITOLUL IV: RAPORTUL DINTRE DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI DREPTUL INTERN ŞI BUNA VECINĂTATE DINTRE STATE

1. Aspecte generale

2. Promovarea bunei vecinătăţi dintre state prin încheierea de tratate internaţionale

3. Tratatele încheiate de România cu ţările vecine în domenii specifice

 

CAPITOLUL V: DEOSEBIRILE DINTRE DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI DREPTUL INTERN

1. Deosebiri privind obiectul de reglementare

2. Deosebiri privind modul de elaborare al normelor

3. Deosebiri privind subiectele de drept

4. Deosebiri privind sistemul de aplicare şi sancţionare

 CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE  

BIBLIOGRAFIE
 
I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII
 
 • Ion M. Anghel, „Dreptul tratatelor”, Vol. I şi II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994.
 • Ion M. Anghel, „Drept diplomatic şi consular”, Vol. I şi II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • Alexandru Bolintineanu, Dumitra Popescu, „Mijloacele juridice prin care statele devin părţi la tratate”, Bucureşti, 1967.
 • Dragoş Chilea, „Drept internaţional public”, Editura Hamangiu, Bcuureşti, 2007.
 • Florian Coman, „Drept internaţional public”, Vol. I, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999.
 • Florian Coman, „Drept internaţional public”, Vol. II, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999.
 • Vasile Creţu, “Drept internaţional public”, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 1999.
 • Ştefan Deaconu, „Tratatele României cu vecinii”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Nicolae Ecobescu, Victor Duculescu, „Dreptul tratatelor”, Bucureşti, 1995.
 • George Elian, „Curtea Internaţională de Justiţie”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
 • Augustin Fuerea, “Manualul Uniunii Europene”, Editura Actami, Bucureşti, 2006.
 • Augustin Fuerea, “Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002.
 • Augustin Fuerea, “Drept comunitar al afacerilor”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2003.
 • Grigore Geamănu, “Dreptul internaţional contemporan”, Vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.
 • G. Hartmann. The capacity of international orgamzation of conclude treaties, Wien. Springer, 1971.
 • Viorel Marcu, Nicolae Purdă, Nicoleta Diaconu, Laura Macarovschi, „Culegere de documente de drept internaţional public”, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • Raluca Miga-Beşteliu, „Drept internaţional. Introducere în dreptul internaţional public”, Editura ALL, Bucureşti, 1998.
 • Raluca Miga-Beşteliu, “Organizaţii internaţionale interguverna-mentale”, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2000.
 • J. Y. Morin. La conclusion d’accords internationaux par les provinces canadiennes, Annuaire Canadien de droit international, 1965.
 • A. Năstase, B. Aurescu, C. Jura, „Drept internaţional public”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006.
 • Olivier Russbach, “ONU contra ONU. Dreptul internaţional confiscat”, Editura C.N.I. Coresi, Bucureşti, 1999.

   

II. Reviste de specialitate
 
 • G. Fischer, La décolonisation, le role des traités et des constitutions, A.F.D.I. 1962.
 • A.Giardina, Sulla competenza a stipulare della Co­munita economica europeea, R.D.I.. Milano, 1971.
 • G. Ténékidès, „Les effets de la contrainte sur les traités à la lumière de la Convention de Vienne du 23 mai 1969”, A.F.D.I., 1974.

   

 
III. Legislaţie
 
 • Constituţia României, republicată în 2003.
 • Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, semnată la San Francisco, la 26 iunie 1945.
 • Carta Organizaţiei Statelor Americane, din 30 aprilie 1948.
 • Tratatul de la Paris din 1951, intrat în vigoare în 1952, instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO).
 • Tratatele de la Roma din 1957, intrate în vigoare în 1958, instituind Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom).
 • Convenţia cu privire la dreptul tratatelor, adoptată la Viena la 23 mai 1969.
 • Convenţia cu privire la relaţiile diplomatice încheiată la Viena la 18 aprilie 1961.
 • Legea nr. 4 din 11 ianuarie 1991, privind încheierea şi ratificarea tratatelor, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 5 din 12 ianuarie 1991.
 • Legea nr. 590/2003, privind tratatele.

   

 
IV. Alte surse
 
 • Site-ul Curţii Internaţionale de Justiţie – www.icj.com
 • www.europa.eu.int - Site-ul Uniunii Europene
 • www.mae.ro - Site-ul Ministerului de Externe

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Raportul dintre dreptul international public si dreptul intern
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2010
Numar de pagini: 109
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker