Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Recursul - cale de atac in procesul penal

Descriere

Recursul reprezintă, potrivit reglementării actuale, diferenţiat al doilea sau al treilea grad de jurisdicţie, în funcţie de posibilitatea intentării sau nu a apelului împotriva primei hotărâri atacate. În succesiunea normală a procedurii judiciare recursul urmează apelului şi în această ordine reprezintă cel de al treilea grad de jurisdicţie. O asemenea alcătuire a procesului nu este însă obligatorie, iar uneori nici nu se poate realiza, întrucât legea nu permite apelarea anumitor hotărâri judecătoreşti.

Hotărârile care nu pot fi atacate cu apel, nu pot rămâne însă pronunţate în “primă şi ultimă instanţă”, pentru că numărul gradelor de jurisdicţie s-ar reduce la unul singur; în aceste cazuri, recursul va fi posibil şi fără intervenţia prealabilă a apelului . Singura cale de atac ordinară împotriva hotărârii pronunţate în primă instanţă şi neapelabilă rămâne recursul. În aceste cazuri, recursul reprezintă al doilea şi ultimul grad de jurisdicţie. Parcurgerea gradelor de jurisdicţie constituie o posibilitate şi nu o obligativitate. Aşa cum apelul nu este obligatoriu, nici recursul nu poate interveni ce necesitate. Recursul constituie totdeauna ultima cale de atac ordinară şi el nu se poate intenta atâta timp cât hotărârea primei instanţe poate fi apelată .

De aceea, în cauzele în care nu s-a declarat apel, acesta a fost retras sau respins ca tardiv, nu se poate introduce recurs . Folosirea recursului, câtă vreme ar mai fi posibil apelul, duce la saltul direct la al treilea grad de jurisdicţie, omissio medio. Recursul contra hotărârii primei instanţe, atunci când legea nu admite declararea apelului, nu eludează o treaptă intermediară şi de aceea recursul, deşi va constitui în asemenea ipoteze al doilea grad de jurisdicţie, îl va reprezenta şi pe ultimul . Funcţionalităţile distincte ale recursului în cele două grade deosebite de jurisdicţie în care se manifestă, determină, alături de alte implicaţii, naturi juridice diferite acestei instituţii, aşa cum se va examina mai pe larg în cele ce urmează.

Faţă de aceste precizări, recursul poate fi definit ca fiind o cale ordinară de atac împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă, supuse controlului judecătoreşti al instnţei superioare şi care reprezintă diferenţiat al doilea sau al treilea grad de jurisdicţie, în funcţie de posibilitatea intentării sau nu a apelului împotriva primei hotărâri atacate , el constituind, de asemenea, o cale de atac cu efect devolutiv parţial - limitat în principiu numai la chestiunile de drept , comună şi, în principiu, de anulare .

Natura juridică a recursului Aşa cum am arătat , cea mai importantă deosebire între recurs şi formele clasice ale acestei căi de atac de casare din majoritatea reglementărilor occidentale, constă în caracterul său ordinar şi nu extraordinar. Al doilea aspect ce trebuie analizat în legătură cu natura juridică a recursului este acela care decurge din constatarea că în toate sistemele de drept, recursul este o cale de atac de reformare, pentru că se adresează spre rezolvarea unei alte instanţe decât cea care a dat hotărârea atacată şi are drept scop, în caz de admitere, casarea (desfiinţareaâ primei soluţii şi înlocuirea ei cu una diferită.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

PLANUL LUCRARII

 

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CĂILE DE ATAC ÎN PROCESUL PENAL

§ 1. Noţiunea şi finalitatea căilor de atac

§ 2. Funcţiile căilor de atac

§ 3. Principiile căilor de atac

§ 4. Condiţiile de folosire a căilor de atac

§ 5. Clasificări ale căilor de atac

 

CAPITOLUL II CONSIDERA}II GENERALE PRIVIND RECURSUL

§ 1. Sediul materiei

§ 2. Scurt istoric

§ 3. Noţiune

§ 4. Natura juridică a recursului

1. Recursul - cale de atac de reformare

2. Recursul - cale ordinară de atac

§ 5. Hotărârile care pot fi atacate cu recurs

 

CAPITOLUL III CONDI}IILE EXERCITĂRII RECURSULUI

§ 1. Generalităţi

§ 2. Titularii dreptului la recurs

1. Aspecte comune

2. Procurorul

3. Inculpatul

4. Partea vătămată

5. Partea civilă

6. Partea responsabilă civilmente

7. Martorul, expertul, interpretul şi apărătorul

8. Persoanele ale căror interese legitime au fost vătămate printr-o

9. Reprezentantul legal şi apărătorul persoanelor prevăzute la art. 362 lit. b)-f) C. proc. pen. şi soţul inculpatului

§ 3. Termenul de recurs

1. Durata şi curgerea termenului

2. Repunerea in termen

3. Recursul peste termen

§ 4. Declararea propriu-zisă a recursului

1. Procedura declaraţiei

1. 1. Facerea declaraţiei

1. 2. Depunerea declaraţiei

2. Declaraţiile de renunţare sau de retragere

2. 1. Renunţarea la calea recursului

2. 2. Retragerea recursului

 

CAPITOLUL IV CAZURILE ÎN CARE SE POATE FACE RECURS

 

CAPITOLUL V EFECTELE RECURSULUI

§ 1. Efectul suspensiv al recursului

§ 2. Efectul devolutiv al recursului

§ 3. Efectul extensiv al recursului

§ 4. Principiul non reformatio in pejus

 

CAPITOLUL VI JUDECAREA RECURSULUI

§ 1. Pregătirea judecăţii

§ 2. Desfăşurarea judecăţii

 

CAPITOLUL VI SOLU}IONAREA RECURSULUI

§ 1. Soluţionarea propriu-zisă a recursului

§ 2. Casarea hotărârilor atacate şi limitele rejudecării 

BIBLOGRAFIE
 
 • 1. George Antoniu, Constantin Bulai, Gheorghe Chivulescu, Dicţionar juridic penal, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.
 • 2. George Antoniu, Nicolae Volonciu, Valeriu Stoica, Vasile Papadopol, Ion Neagu, Practică judiciară penală. vol. IV. Procedura penală, Editura Academiei, Bucureşti, 1993.
 • 3. Constantin Bulai, Drept penal. Partea generală, vol. I, Editura Şansa, Bucureşti, 1992.
 • 4. Thomas Buerghenthal, Renate Weber, Dreptul internaţional al drepturilor omului, Editura ALL, Bucureşti, 1995.
 • 5. Constantin Crişu, Ştefan Crişu, Ghidul juristului, Editura Argesis, Curtea de Argeş, 1996.
 • 6. Aurică Cocaină, Recidiva `n dreptul penal român, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1992.
 • 7. Constantin Crişu, Nicorina Crişu, Cereri penale adresate organelor judiciare, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1989.
 • 8. Constantin Crişu, Ştefan Crişu, Practică şi literatură juridică. 1994-1997, Editura Argesis, Curtea de argeş, 1998.
 • 9. Emil Cernea, Emil Molcuţ, Istoria statului şi dreptului românesc, Editura Şansa, Bucureşti, 1992.
 • 10. Octavian Cojocaru, Legi speciale cuprinzând sancţiuni penale. Culegere de texte cu adnotări, Editura Continent XXI, Bucureşti, 1995.
 • 11. Victor Duculescu, Protecţia juridică a drepturilor omului, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994.
 • 12. Vintilă Dongoroz, şi colab., Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea specială, vol. II, Editura Academiei, Bucureşti, 1976.
 • 13. Narcis Giurgiu, Răspunderea şi sancţiunile de drept penal, Editura Neuron, Focşani, 1995.
 • 14. Dona Gomien, Introducere `n Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Editura ALL, Bucureşti, 1996.
 • 15. Ion Neagu, Drept procesual penal. Partea specială, vol. I, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1994.
 • 16. Ion Neagu, Drept procesual penal, Bucureşti, 1997.
 • 17. Ion Neagu, Lucia Moldovan, Drept procesual penal. Îndreptar de practică judiciară, Editura Didactică şi Pedagogocă, Bucureşti, 1982.
 • 18. Vasile Papadopol, Corneliu Turianu, Apelul penal, Editura Şansa, Bucureşti, 1994.
 • 19. Vasile Papadopol, Mihai Popovici, Repertoriu alfabetic de practică judiciară `n materie penală pe anii 1976-1980, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, bucureşti, 1982.
 • 20. Vasile Papadopol, Ştefan Daneş, Repertoriu de practică judiciară `n materie penală pe anii 1981-1985, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989.
 • 21. * * *, Culegere de practică judiciară penală pe anul 1990, cu note de Vasile Papadopol, Editura Şansa, Bucureşti, 1992.
 • 22. * * *, Culegere de practică judiciară penală pe anul 1991, cu note de Vasile Papadopol, Editura Şansa, Bucureşti, 1992.
 • 23. * * *, Culegere de practică judiciară penală pe anul 1992, cu note de Vasile Papadopol, Editura Şansa, Bucureşti, 1993.
 • 24. Curtea de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară penală pe anul 1994, cu note de Vasile Papadopol, Editura Continent XXI, Bucureşti, 1995.
 • 25. Virgil Rămureanu, Competenţa penală a organelor judiciare, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980.
 • 26. * * * Drepturile omului. Documente adoptate de organisme internaţionale, Editura Adevărul, Bucureşti, 1990.
 • 27. * * * Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la care România este parte. vol. I. Instrumente universale, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 1996.
 • 28. Ion Tanoviceanu, Tratat de drept şi procedură penală, vol. IV, Bucureşti, 1927.
 • 29. Ion Tanoviceanu, Tratat de drept şi procedură penală, vol. V, Bucureşti, 1928.
 • 30. Corneliu Turianu, Răspunderea juridică pentru faptele penale săvârşite de minori, Editura Continent XXI, Bucureşti, 1995
 • 31. Nicolae Volonciu, Tratat de procedură penală. Partea specială, vol. I, Editura Paidea, Bucureşti, 1994.
 • 32. Nicolae Volonciu, Tratat de procedură penală. Partea specială, vol. II, Editura Paidea, Bucureşti, 1994.

   

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Recursul - cale de atac in procesul penal
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2010
Numar de pagini: 72
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Recursul - cale de atac in procesul penal

Recursul - cale de atac in procesul penal

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker