Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drept administrativ. Editia 4

Descriere

Această nouă ediţie a lucrării de faţă este consecinţa evoluţiei continue şi rapide a dreptului administrativ român, care se află într-o permanentă metamorfoză, în încercarea sa de a se adapta la relaţiile sociale din sfera activităţii executive şi de a se compatibiliza cu regulile dreptului comunitar.

Urmărind aceste realităţi sociale şi juridice, prezenta ediţie a cursului de drept administrativ reprezintă o actualizare şi o completare a ediţiei precedente, pe baza noilor apariţii normative, jurisprudenţiale şi doctrinare şi a raportării acestora la dreptul comunitar şi la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Dintre materiile în care au fost aduse completări şi actualizări pe baza surselor de documentare indicate şi în acord cu obiectivele propuse, menţionăm: organizarea şi funcţionarea administraţiei publice, funcţia şi funcţionarii publici, actele administrative, contenciosul administrativ, suspendarea judecătorească a actelor administrative, excepţia de nelegalitate, contractele administrative, răspunderea contravenţională şi răspunderea administrativ-patrimonială.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 59.00
Cantitate:

Din Cuprins:

 

Cuvânt-înainte

Abrevieri

Introducere privind dreptul administrativ şi administraţia publică

Secţiunea 1. Noţiunea de administraţie publică

Secţiunea a 2-a. Noţiunea, obiectul de reglementare şi izvoarele dreptului administrativ

Secţiunea a 3-a. Raporturile juridice administrative

Secţiunea a 4-a. Relaţiile dreptului administrativ cu dreptul constituţional şi cu ştiinţa administraţiei

Secţiunea a 5-a. Principiile generale ale dreptului administrativ

 

Partea I. Aspecte legate de organizarea şi funcţionarea administraţiei publice

 

Capitolul I. Administraţia publică centrală

Secţiunea 1. Guvernul

§1. Constituirea Guvernului şi funcţiile sale

§2. Condiţii pentru a fi membru al Guvernului

§3. Încetarea funcţiei de membru al Guvernului

§4. Încetarea mandatului Guvernului

§5. Atribuţiile Guvernului

§6. Funcţionarea Guvernului

§7. Actele Guvernului

§8. Prim-ministrul

§9. Organizarea aparatului de lucru al Guvernului

§10. Răspunderea Guvernului

Secţiunea a 2-a. Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale

§1. Organizarea şi funcţionarea ministerelor şi a celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale

§2. Conducerea ministerelor şi a celorlalte autorităţi publice de specialitate din cadrul administraţiei publice centrale

 

Capitolul II. Administraţia publică locală

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Principiile administraţiei publice locale

Secţiunea a 3-a. Consiliile locale

§1. Componenţă şi constituire

§2. Suspendarea şi încetarea mandatului de consilier

§3. Dizolvarea consiliului local

§4. Competenţa consiliilor locale

§5. Funcţionarea consiliilor locale

§6. Actele consiliilor locale

§7. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale

Secţiunea a 4-a. Primarul şi viceprimarul

§1. Consideraţii generale privind alegerea primarului

§2. Suspendarea şi încetarea mandatului primarului

§3. Atribuţiile primarului

§4. Actele primarului

§5. Viceprimarul

Secţiunea a 5-a. Consiliul judeţean

§1. Constituirea şi dizolvarea consiliului judeţean

§2. Funcţionarea consiliului judeţean

§3. Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean

Secţiunea a 6-a. Instituţia prefectului

§1. Despre natura juridică a instituţiei prefectului şi despre statutul prefectului

§2. Atribuţiile prefectului şi subprefectului

§3. Actele prefectului

§4. Aparatul de specialitate al instituţiei prefectului

 

Capitolul III. Cadrul instituţional special al dezvoltării regionale şi locale

Secţiunea 1. Dezvoltarea regională în România

§1. Noţiune şi obiective

§2. Organele de conducere ale regiunilor de dezvoltare

Secţiunea a 2-a. Fondul Român de Dezvoltare Socială

§1. Noţiunea şi scopul Fondului Român de Dezvoltare Socială.

§2. Organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

§3. Contractul de grant

 

Capitolul IV. Domeniul public şi domeniul privat

Secţiunea 1. Definiţie, delimitare, particularităţi

Secţiunea a 2-a. Regimul juridic al domeniului public

 

Capitolul V. Serviciul public

Secţiunea 1. Noţiunea şi clasificarea serviciilor publice

Secţiunea a 2-a. Formele de organizare a serviciilor publice

Secţiunea a 3-a. Regimul juridic al serviciilor publice

Secţiunea a 4-a. Serviciile publice comunitare

§1. Aspecte generale

§2. Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor

§3. Serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

§4. Serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă

§5. Serviciile publice comunitare pentru cadastru şi agricultură

Secţiunea a 5-a. Regiile autonome

 

Capitolul VI. Funcţia şi funcţionarii publici

Secţiunea 1. Noţiune, principii şi condiţii de ocupare a funcţiilor publice

Secţiunea a 2-a. Clasificarea funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici

Secţiunea a 3-a. Modalităţi juridice de ocupare a funcţiilor publice

Secţiunea a 4-a. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru recrutarea şi promovarea funcţionarilor publici

§1. Competenţa organizării concursului

§2. Condiţii speciale de participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice

§3. Organizarea şi atribuţiile comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor

§4. Procedura de desfăşurare a concursului

§5. Contestarea rezultatelor concursului

§6. Numirea în funcţii publice a candidaţilor declaraţi admişi

Secţiunea a 5-a. Funcţionarii publici debutanţi

§1. Organizarea perioadei de stagiu

§2. Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant

§3. Drepturile şi îndatoririle specifice ale funcţionarilor publici debutanţi

Secţiunea a 6-a. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici definitivi

§1. Obiectivele şi componentele evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici definitivi

§2. Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale

§3. Efectele evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici asupra carierei acestora (Promovarea şi avansarea funcţionarilor publici

Secţiunea a 7-a. Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici

Secţiunea a 8-a. Modificarea şi suspendarea raportului juridic de serviciu

§1. Noţiunea raportului juridic de serviciu

§2. Modificarea raportului de serviciu

§3. Suspendarea raportului de serviciu

Secţiunea a 9-a. Încetarea raportului juridic de serviciu

Secţiunea a 10-a. Răspunderea juridică a funcţionarilor publici

§1. Răspunderea disciplinară

§2. Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici

§3. Răspunderea civilă a funcţionarilor publici

§4. Răspunderea penală a funcţionarilor publici

Secţiunea a 11-a. Autorităţile administrative cu competenţe în domeniul funcţiei şi funcţionarilor publici

§1. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

§2. Comisiile de disciplină

 

 

Partea a II-a. Actele administraţiei publice şi controlul acestora

 

Capitolul I. Aspecte generale privind actele administraţiei publice

Secţiunea 1. Noţiunea de act administrativ

Secţiunea a 2-a. Clasificarea actelor administraţiei publice

 

Capitolul II. Actele administrative de autoritate

Secţiunea 1. Definiţie şi trăsături caracteristice

Secţiunea a 2-a. Clasificarea actelor administrative de autoritate

Secţiunea a 3-a. Condiţiile de valabilitate ale actelor administrative de autoritate

Secţiunea a 4-a. Efectele juridice ale actelor administrative de autoritate

§1. Momentul de la care actele administrative de autoritate produc efecte juridice

§2. Încetarea efectelor juridice ale actelor administrative de autoritate

 

Capitolul III. Actele administrative de gestiune

Secţiunea 1. Noţiune, clasificare, trăsături

Secţiunea a 2-a. Contractele administrative

§1. Trăsături specifice, clasificare şi definiţie

§2. Procedura încheierii contractelor administrative şi condiţiile de valabilitate ale acestora

§3. Efectele contractelor administrative

§4. Încetarea efectelor contractelor administrative

 

Capitolul IV. Examen special asupra unor contracte administrative

Secţiunea 1. Contractul de concesiune de bunuri publice

§1. Noţiunea şi trăsăturile contractelor de concesiune

§2. Obiectul contractului de concesiune

§3. Părţile contractului de concesiune

§4. Condiţii procedurale prealabile încheierii contractului de concesiune 

§5. Încheierea propriu-zisă a contractului de concesiune

§6. Efectele contractului de concesiune

§ 7. Încetarea contractului de concesiune

Secţiunea a 2-a. Contractul de achiziţii publice

§1. Noţiunea, clasificarea şi trăsăturile contractului de achiziţie publică

§2. Părţile contractului de achiziţie publică

§3. Obiectul contractului de achiziţie publică

§4. Procedura atribuirii contractului de achiziţie publică

§5. Încheierea contractului de achiziţie publică

§6. Efectele contractului de achiziţii publice

§7. Modificarea şi încetarea contractului de achiziţie publică

§8. Procedura administrativ-jurisdicţională de soluţionare a contestaţiilor în materia achiziţiilor publice

§9. Procedura exclusiv judecătorească de soluţionare a litigiilor în materia achiziţiilor publice

 

Capitolul V. Examen special asupra actelor administraţiei publice în domeniile amenajării teritoriului şi urbanismului

Secţiunea 1. Aspecte generale privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Secţiunea a 2-a. Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism

§1. Noţiunea, clasificarea şi conţinutul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

§2. Elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

§3. Autorităţile administraţiei publice cu rol coordonator în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului

Secţiunea a 3-a. Autorizarea construcţiilor

§1. Aspecte generale

§2. Procedura autorizării construcţiilor

§3. Autorizaţia de construire

§4. Scoaterea din circuitul agricol şi silvic a terenurilor destinate construirii şi condiţiile în care aceasta poate avea loc

§5. Contractul de concesiune a terenurilor destinate construcţiilor

§6. Obligaţiile beneficiarilor, proiectanţilor şi executanţilor lucrărilor de construire

Secţiunea a 4-a. Actele administrative de sancţionare contravenţională în domeniul construcţiilor

 

Capitolul VI. Controlul actelor administrative

Secţiunea 1. Controlul administrativ

Secţiunea a 2-a. Contenciosul administrativ

§1. Noţiunea şi istoricul instituţiei contenciosului administrativ în România

§2. Trăsăturile şi clasificarea contenciosului administrativ reglementat de Legea nr. 554/2004

§3. Condiţiile de admisibilitate a acţiunii directe în contenciosul administrativ

§4. Procedura contenciosului administrativ

§5. Executarea hotărârilor instanţelor de contencios-administrativ

Secţiunea a 3-a. Controlul judecătoresc indirect al actelor administrative de autoritate (Excepţia de nelegalitate)

 

Partea a III-a. Răspunderea administrativă

 

Capitolul I. Răspunderea contravenţională

Secţiunea 1. Noţiunea răspunderii contravenţionale şi noţiunea de contravenţie

Secţiunea a 2-a. Competenţa autorităţilor publice în materia reglementării şi sancţionării contravenţiilor

Secţiunea a 3-a. Sancţiunile contravenţionale

Secţiunea a 4-a. Subiectele răspunderii contravenţionale şi cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei

Secţiunea a 5-a. Procedura constatării contravenţiei

Secţiunea a 6-a. Procedura aplicării sancţiunilor contravenţionale

§1. Procedura administrativă

§2. Procedura judecătorească

Secţiunea a 7-a. Căile de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii contravenţionale

Secţiunea a 8-a. Executarea sancţiunilor contravenţionale

Secţiunea a 9-a. Cauzele care înlătură răspunderea contravenţională

 

Capitolul II. Răspunderea administrativă patrimonială

Secţiunea 1. Natura juridică a răspunderii administrative patrimoniale

Secţiunea a 2-a. Părţile în litigiile privind răspunderea administrativă patrimonială

Secţiunea a 3-a. Condiţiile răspunderii administrative patrimoniale

Index

 

Autor: Trailescu Anton
Titlul cartii: Drept administrativ. Editia 4
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 30 Mar 2010
ISBN: 978-973-115-721-4
Numar de pagini: 432
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00
Cronicile din Narnia - colectia

Cronicile din Narnia - colectia

Pretul nostru: Lei (Ron) 99.00
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50

Recent vizualizate

Drept administrativ. Editia 4

Drept administrativ. Editia 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 59.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker