Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Impactul Cartei sociale europene asupra spatiului comunitar european

Descriere

 Aşa cum se poate desprinde din cele prezentate în cadrul lucrării de faţă, Carta Socială Europeană (revizuită în 2006) alături de celelalte norme în domeniu ale Consiliului Europei şi ale Uniunii Europene formează aşa-numitul drept european al muncii.

Politica socială reprezintă o componentă importantă a construcţiei europene deoarece urmăreşte ameliorarea nivelului ocupării forţei de muncă, a condiţiilor de muncă şi a securităţii sociale.
Drepturile sociale fundamentale au fost consacrate de către Organizaţia Internaţională a Muncii începând cu Declaraţia de la Philadelphia din 1948, când s-au stabilit obiectivele acestei organizaţii şi continuând cu numeroase convenţii şi recomandări adresate statelor membre, care s-au constituit într-un veritabil drept internaţional al muncii şi al protecţiei sociale.
De asemenea, Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite face referire la progresul social, asigurarea unor condiţii mai bune de existenţă, ridicarea nivelului de viaţă, asigurarea locurilor de muncă şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10 decembrie 1948, aşează printre drepturile fundamentale: dreptul la securitate socială, dreptul la muncă, dreptul la salariu egal pentru muncă egală, dreptul sindical, dreptul la odihnă şi la concediu plătit, dreptul la un nivel de viaţă corespunzător etc. Se poate constata că sunt proclamate drepturi care implică acţiuni pozitive din partea statului, Declaraţia stabilind obligaţiile statului şi ale societăţii pentru realizarea lor. Astfel, de pildă, dreptul la un nivel de viaţă adecvat nevoilor legate de sănătatea omului, de bunăstarea sa şi a familiei sale, poate fi realizat prin obligaţia statului de a asigura lucrătorului hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală şi serviciile sociale necesare.
Convenţia de la Geneva din 1951 cu privire la refugiaţi, stabileşte, în art. 17, că „statele contractante vor acorda oricărui refugiat care s-a stabilit în mod legal pe teritoriul acestora tratamentul cel mai favorabil acordat, în aceleaşi circumstanţe, resortisanţilor unei ţări străine în ceea ce priveşte exercitarea unei activităţi profesionale salariate”. La rândul ei, Convenţia referitoare la statutul apatrizilor din 1954 prevede că statele semnatare vor acorda apatrizilor stabiliţi în mod legal pe teritoriul lor acelaşi tratament ca şi cetăţenilor proprii, în următoarele domenii: remunerarea, inclusiv alocaţiile familiale, durata timpului de lucru, orele suplimentare, concediul plătit, ucenicia şi formarea profesională, avantajele acordate de contractele colective, securitatea socială.
Numeroase state europene au ratificat aceste convenţii şi au trecut la introducerea lor în dreptul intern. Dar, nevoia unei cooperări regionale mai strânse le-a determinat să adopte şi alte norme de drept social cu aplicare europeană. Aşadar, s-a creat un drept social internaţional şi un drept social european (alcătuit din normele care reglementează relaţiile de muncă şi cele vizând protecţia socială). Acesta din urmă (dreptul social european) este alcătuit din dreptul social comunitar, creat şi aplicat în ţările Uniunii Europene şi din normele de drept social adoptate de Consiliul Europei, ca organizaţie interguvernamentală.
Se poate afirma, aşadar, că dreptul social cuprinde normele care reglementează raporturile juridice de muncă, precum şi pe cele care realizează securitatea socială. La nivel european, reglementările de drept social comunitar sunt mult mai numeroase decât cele adoptate de Consiliul Europei, deoarece primele urmăresc să pună în aplicare o politică socială comunitară, care reprezintă consecinţa fundamentelor Uniunii Europene: democraţia, respectul drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi statul de drept. În acelaşi timp, promovarea unui înalt nivel al utilizării forţei de muncă a devenit un obiectiv major al Uniunii Europene, astfel încât au fost necesare reglementări comunitare minimale în domeniul dreptului social european, în general, şi al dreptului european al muncii, în special. Prin prevederile tratatelor de la Maastricht (1993), Amsterdam (1999), Nisa (2003) şi Lisabona (2009) s-a urmărit stabilirea unor norme comune în condiţiile unui spaţiu economic unificat, dar cu reglementări eterogene în domeniul politicii sociale.
Mai reduse ca număr, reglementările din domeniul dreptului social adoptate în cadrul Consiliului Europei, printre care şi Carta Socială Europeană, prezintă importanţă deoarece urmăresc armonizarea legislaţiilor naţionale în domeniul dreptului muncii şi securităţii sociale sau chiar impun obligaţii pentru statele membre.
 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

 IMPACTUL CARTEI SOCIALE EUROPENE ASUPRA SPAŢIULUI SOCIAL COMUNITAR


- PLANUL LUCRĂRII -
 
 
INTRODUCERE
 
CAPITOLUL 1: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND ROLUL CONSILIULUI EUROPEI ÎN DOMENIUL SOCIAL
§ 1. Consiliul Europei. Prezentare generală
§ 2. Rolul consiliului Europei pe plan social
§ 3. Principalele documente adoptate de Consiliul Europei în domeniul social
 
CAPITOLUL 2: CARTA SOCIALĂ EUROPEANĂ. DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI GARANTATE
§ 1. Contextul adoptării Cartei Sociale Europene 
§ 2. Structura Cartei Sociale Europene 
§ 3. Conţinutul cartei sociale europene. Principalele drepturi garantate
§ 4. Sistemul de reclamaţii colective instituit prin Carta Socială Europeană 
 
CAPITOLUL 3: INFLUENŢA CARTEI SOCIALE EUROPENE ASUPRA DREPTULUI UNIUNII EUROPENE ŞI ÎN SPECIAL ASUPRA  CARTEI DREPTURILOR FUNDAMENTALE A U.E.
 
CAPITOLUL 4: INFLUENŢA CARTEI SOCIALE EUROPENE ASUPRA ROMÂNIEI, ÎN CALITATE DE STAT MEMBRU U.E.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE
 
 
BIBLIOGRAFIE 
 
I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII
 
1. Andrei Popescu, “Dreptul internaţional al muncii”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
2. Alexandru Ţiclea, “Tratat de dreptul muncii”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
3. Andrei Popescu, “Dreptul internaţional al muncii”, Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1998;
4. Andrei Popescu, “România la Organizaţia Internaţională a Muncii”, Editura Junimea, Iaşi, 1980;
5. Andrei Popescu, Nicolae Voiculescu, „Dreptul social european”, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2004.
6. Andrei Popescu, Ion Jinga, Alina Dinu, „Organizaţii europene şi euroatlantice”, Editura Economică, Bucureşti, 2005.
7. Nicolae Voiculescu, „Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare”, Editura Wolters Kluver România, 2007.
8. Sanda Ghimpu, Alexandru Ţiclea, “Dreptul muncii”, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;
9. Alexandru Ţiclea, Constantin Tufan, „Dreptul muncii”, Editura Global Lex, Bucureşti, 2001.
10. Alexandru Ţiclea, „Tratat de dreptul muncii”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2006.
11. Ovidiu Ţinca, „Drept social comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
12. Sanda Ghimpu, Ion Traian Ştefănescu, Şerban Beligrădeanu, Gheorghe Mohanu, “Dreptul muncii”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978;
13. Sanda Ghimpu, Alexandru Ţiclea, Constantin Tufan, „Dreptul securităţii sociale”, Editura All Beck, Bucureşti, 1998.
14. Adrian Năstase, “Acordurile internaţionale încheiate de România sau la care a devenit parte”, Editura Atelierele Tipografice Metropol, Bucureşti, 1995;
15. Ion Traian Ştefănescu, “Tratat elementar de drept al muncii”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999;
16. Thomas Buergenthal, Renate Weber, „Dreptul Internaţional al Drepturilor Omului”, Editura All, Bucureşti, 1996.
17. Florian Coman, Nicolae Purdă, „Protecţia juridică a drepturilor omului”, Editura Era, 1999. 
18. Ion Diaconu, „Drepturile omului în dreptul internaţional contemporan – Manual”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
19. Tudor Drăganu, „Declaraţiile de drepturi ale omului şi repercursiunile lor în dreptul internaţional public”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
20. Victor Duculescu, „Protecţia juridică a drepturilor omului - mijloace interne şi internaţionale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
21. Nicolae Ecobescu (coord.), „Manualul Consiliului Europei”, Centrul de Informare şi documentare al Consiliului Europei la Bucureşti, Bucureşti, 1999.
22. Nicolas Valticos, „Droit international du travail”, Dalloz, 1983.
23. Claude Wantiez, „Introduction au droit social”, 5e édition,  De Boeck Université, 1999.
24. Gérard Lyon-Caen, „Droit social”, 5e édition par Jeanne Tillhet-Pretnar, L.G.D.J., 1995.
25. Gérard Lyon-Caen, Antoine Lyon-Caen, „Droit social international et europeén”, 8e édition, Dalloz, 1993.
26. Louis Dubois, Claude Blumann, „Droit communitaire matériel”, Montchrestien, 1999.
27. Dumitru V. Firoiu, „Dreptul muncii şi securităţii sociale”, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1999.
28. T. Ştefănescu, „Dreptul muncii. Realităţi şi perspective”, în Revista „Dreptul”, nr. 11/2000, p. 47.
29. Bernard Teyssié, „Droit européen du travail”, Litec, 2001, p. 1.
30. Jean Charpentier, „Institutions internationales”, Ed. Dalloz, 1991.
31. Ioan Hurdubaie, „Spaţiul penal paneuropean din perspectiva Consiliului Europei”; Editura Universal Pan, Bucureşti, 1999.
32. Andrei Popescu, Ion Jinga, „Organizaţii Europene şi Euroatlantice”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
33. Adrian Năstase, „România şi Noua Arhitectură Mondială”, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1996.
34. Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept Instituţional Comunitar European”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
35. Ovidiu Ţinca, „Drept Comunitar General”, Editura Didactică şi Pedagogiă, Bucureşti, 1999. 
36. Ion Jinga, Andrei Popescu, „Integrarea Europeană – Dicţionar de termeni comunitari”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
37. Thomas Buergenthal, Renate Weber, „Dreptul Internaţional al Drepturilor Omului”, Editura All, Bucureşti, 1996.
38. Dumitru Mazilu, „Drepturile Omului – Concept, exigenţe şi realităţi contemporane”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
39. „Le Conseil de l’Europe – Activités et réalisations”, Strasbourg, 1998.
40. Octavian Manolache, „Drept comunitar. Cele patru libertăţi fundamentale. Politici comunitare”, ediţia a II-a, Editura ALL Beck, 1999.
41. A. Popescu, Gh. Brehoi, „Influenţa convenţiilor şi acordurilor elaborate în cadrul Consiliului Europei asupra legislaţiei muncii şi protecţiei sociale”, în „Dreptul” nr. 3/1993.
42. A. Popescu, Gh. Brehoi, „Consiliul Europei – Un Consiliu pentru întreaga Europă?”, în „Mărturii despre azi” nr. 27, Bucureşti, 1992.
43. Conseil de l’Europe, „Consiliul Europei şi Protecţia Drepturilor Omului”, Strasbourg, 1991.
44. Moroianu Zlătescu, I. Stoica, „Carta Socială Europeană”, IRDO, Bucureşti, 1998.
45. Nicolae Ecobescu (coord.), „Manualul Consiliului Europei”, Centru de informare şi documentare al Consiliului Europei la Bucureşti, Bucureşti, 2006.
46. Nicolae Sută (coord.), „Integrarea economică europeană”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
47. Dumitru Miron (coord.), „Economia integrării europene”, Editura A.S.E., Bucureşti, 2002.
 
Titlul lucrarii: Impactul Cartei sociale europene asupra spatiului comunitar european
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 50
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Anna Karenina vol 1, 2

Anna Karenina vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 85.00
CUORE (inima de copil)

CUORE (inima de copil)

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker