Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Contractul de arendare

Descriere

Contractul de arendare este de o varietate a contractului de locaţiune, având reglementarea generală în titlul III al Codului civil, intitulat "Despre contractul de locaţiune" şi cea particulară, ce cuprinde reguli specifice arendării (art. 1454-1469 C. civ., corespunzătoare art. 1765-1778 C. civ. francez).

De asemenea, contractul de arendare face obiectul reglementării speciale dată de Legea arendării nr. 16 din 5 aprilie 1994 . Această lege precizează în art. 26 că dispoziţiile sale se completează, în măsura în care nu le sunt contrare, cu prevederile legislaţiei civile.

Aşadar, dacă legea specială nu reglementează, sub anumite aspecte contractul de arendare, urmează să se aplice reglementarea particulară din Codul civil (Capitolul IV din Titlul VII - art. 1454-1469), iar dacă nici această reglementare nu este suficientă, devin incidente prevederile generale ale Codului civil din materia loca]iunii (Capitolele I şi II din Titlul VII - art. 1410-1445) .

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00
Cantitate:

Contractul de arendare 

CUPRINS 

1. REGLEMENTAREA LEGALĂ

2. SCURT ISTORIC

3. NOŢIUNE

4. CARACTERE JURIDICE

4. 1. Caracterul sinalagmatic

4. 2. Caracterul oneros

4. 3. Caracterul comutativ

4. 4. Caracterul solemn

4. 5. Caracterul de contract cu executare succesivă

4. 6. Caracterul de contract intuitu personae

4. 7. Caracterul netranslativ de proprietate

5. CONDIţIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE ARENDARE

5. 1. Părtile contractante

5. 1. 1. Arendatorul

5. 1. 2. Arendaşul

5. 2. Obiectul contractului

5. 2. 1. Bunurile arendate

5. 2. 2. Arenda

6. EFECTELE CONTRACTULUI DE ARENDARE

6. 1. Dreptul de preemp]iune al arendaşului

6. 2. Obliga]iile arendatorului

6. 3. Obliga]iile arenda[ului

7. INCETAREA CONTRACTULUI DE ARENDARE

7. 1. Ajungerea la termen

7. 2. Acordul de voinţă al părţilor (rezilierea convenţională)

7. 3. Rezilierea pentru neexecutare (jurisdicţională)

7. 4. Pieirea lucrului

7. 5. Desfiinţarea titlului arendatorului

7. 6. Înstrăinarea prin acte juridice între vii a bunului arendat

7. 7. Decesul arendaşului

8. ANEXE

Anexa nr. 1. Legea nr. 16/1994, legea arendării, modificată

Anexa nr. 2. Art. 1410-1469 C. civ.

Anexa nr. 3. Model de contract de arendare

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

I. Legislaţie

1. Constituţia României din 1991

2. Codul civil român

3. Codul civil francez

4. Legea nr. 16 din 5 aprilie 1994, legea arendării, publicată în M. Of. nr. 91 din 7 aprilie 1994.

5. Legea nr. 58 din 17 iunie 1995, lege pentru modificarea [i completarea articolului 25 din Legea arendării nr. 16/1994, publicată în M. Of. nr. 124 din 21 iunie 1995.

6. Legea nr. 65 din 25 martie 1998, lege pentru modificarea şi completarea Legii arendării nr. 16/1994, publicată în M. Of. nr. 126 din 26 martie 1998.

7. Legea nr. 18/1991, din 19 februarie 1991, legea fondului funciar, publicată în M. Of. nr. 37 din 20 februarie 1991, republicată în M. Of. nr. 1 din 5 ianuarie 1998.

8. Legea nr. 54 din 2 martie 1998, lege privind circulaţia juridică a terenurilor, publicată în M. Of. nr. 102 din 4 martie 1998.

9. Ordinul Ministrului Agriculturii şi Alimentaţiei nr. 26 din 20 iunie 1994 pentru aprobarea Normelor metodologice orientative de calcul al arendei, publicat în M. Of. nr. 183 din 19 iulie 1994.

10. Ordinul Ministrului Agriculturii şi Alimentaţiei nr. 51 din 2 noiembrie 1994, pentru modificarea Ordinului nr. 26/1994 pentru aprobarea normelor metodologice orientative de calcul a arendei, publicat în M. Of. nr. 313 din 10 noiembrie 1994.

 

II. Doctrină

1. I. Ioan Adam, II. Romeo Popescu, III. Gheorghe Beleiu, Contractul de arendare, în Dreptul nr. 6/1995.

2. C. Aubry, C. Rau, Cours de Droit civil français, vol. IV, ediţia a IV-a, Paris, 1871.

3. D. Busoicescu, Sistemele de arendare aplicate pe moşiile Academiei, Bucureşti, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea şi Librăria Naţională, 1911.

4. Aspazia Cojocaru, Bogdan Pătraşcu, Contractul de arendare. Noţiune. Părţi. Caractere juridice, în Revista de Drept Comercial, nr. 1/1995.

5. Aspazia Cojocaru, Bogdan Pătraşcu, Contractul de arendare, în Revista de Drept Comercial, nr. 5/1996.

7. Emil Cernea, Emil Molcuţ, Istoria statului şi dreptului românesc, Editura "{ansa", Bucureşti, 1992.

8. Ioan Ceterchi (coordonator), Istoria dreptului românesc, vol. I, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1980.

9. Matei B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Bucureşti, 1921.

10. Ambroise Colin, Henry Capitant, Cours élémentaire de Droit civil français, vol. II, ediţia a VI-a, Paris, 1931.

11. * * * Codul Calimah. Ediţie critică, Editura Academiei, Bucureşti, 1958.

12. Francisc Deak, Moştenirea legală, Editura Actami, Bucureşti, 1994.

13. Francisc Deak, Stanciu D. Cărpenaru, Contracte civile şi comerciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993.

14. Francisc Deak, Contracte civile şi asigurări, vol. II, Donaţie, inchiriere de locuinţe, arendare, asigurări, rentă viageră, intreţinere, jocul şi prinsoarea, Editura Actami, Bucureşti, 1995.

15. Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Actami, Bucureşti, 1996.

16. Fuzier-Herman, Code civil. Supplément. Art. 1387- 2281, Paris, 1902.

17. Ion Dogaru, Elementele dreptului civil, Editura "{ansa", Bucureşti, 1993.

18. Ion. P. Filipescu, Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureşti, 1993.

19. Gilles Goubeaux, Philipphe Bihr, Code civil, ediţia a 88-a, Paris, 1988- 1989.

20. Valentin Al. Georgescu, Preempţiunea in istoria dreptului românesc, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1965.

21. Constantin Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol. II, Bucureşti, 1929.

22. Constantin Hamangiu, Nicolae Georgean, Codul civil adnotat, vol. III, Bucureşti, 1925.

23. Constantin Hamangiu, Nicolae Georgean, Codul civil adnotat, vol. IX, Bucureşti, 1934.

24. Lavina Lefterache, Cristiana Mihaela Crăciunescu, Legea arendării nr. 16 din aprilie 1994, comentată, Editura ALL, Bucureşti, 1996.

25. * * * , Legiuirea Caragea, ediţie critică, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1955.

26. Mona Lisa-Belu Magdo, Contractul de arendare in viziunea Legii nr. 16/1994, în Revista de Drept Comercial, nr. 6/1995.

27. Marcel Planiol, Traité élémentaire de Droit civil, ediţia a III-a, vol. II, Paris, 1905.

28. Eugeniu Safta-Romano, Contracte civile, vol. I, Editura Graphix, Iaşi 1993.

29. Florin Scrieciu, Xenia Chercea, Legislaţia in agricultură şi industria alimentară. Legi. Hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului. Ordine. Precizări. Comentarii, Editura S.C. Wegafor S.R.L., Bucureşti, 1996.

30. Florin Scrieciu, Arendarea bunurilor agricole, Editura Tehnică Agricolă, Bucureşti, 1994.

31. Constantin Stătescu, Corneliu Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura ALL, Bucureşti, 1992.

32. Constantin Stătescu, Corneliu Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale, T.U.B., 1988.

33. Constantin Stătescu, Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică. Drepturile reale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970.

34. Valeriu Stoica, Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor civile, Editura ALL, Bucureşti, 1997.

35. Camelia Toader, Evicţiunea in contractele civile, Editura ALL, Bucureşti, 1997.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Contractul de arendare
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2010
Numar de pagini: 82
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Contractul de arendare

Contractul de arendare

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker