Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Contractul de societate civila

Descriere

Codul civil defineşte contractul de societate în art. 1491 ca fiind acel „contract prin care două sau mai multe persoane se învoiesc să pună ceva în comun, cu scop de a împărţi foloasele ce ar putea deriva”. Referindu-se la persoane, art. 1491 C. civ. nu face distincţie între persoanele fizice şi persoanele juridice, de unde concluzia că un asemenea contract poate fi încheiat şi între persoane juridice, sau între persoane fizice şi persoane juridice. Între asociaţi, contractul de societate creează o comuniune de interese.

Profilul juridic al acestui contract face ca societatea să se deosebească de indiviziune şi de comunitatea de bunuri. Ea nu trebuie confundată nici cu asociaţia, deoarece o asociaţie are scop nepatrimonial . Ori, obţinerea foloaselor este de esenţa contractului de societate civilă.

Pornind de la definiţia dată societăţii de art. 1491 C. civ., majoritatea autorilor de specialitate definesc societatea civilă ca fiind contractul prin care două sau mai multe persoane „se obligă, fiecare faţă de celelalte, să pună în comun aportul lor material şi/sau de muncă spre a constitui un fond şi să desfăşoare împreună o activitate în vederea atingerii unui scop patrimonial comun, foloasele sau pierderile fiind împărţite între ele”.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00
Cantitate:

C U P R I N S

 OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR ÎN CONTRACTUL DE SOCIETATE CIVILĂ  

CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: DEFINIŢIA CONTRACTULUI DE SOCIETATE CIVILĂ. CADRUL LEGAL

SECŢIUNEA II: CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE SOCIETATE

 

CAPITOLUL II: CONDIŢIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE SOCIETATE CIVILĂ

SECŢIUNEA I: CAPACITATEA PĂRŢILOR

SECŢIUNEA II: CONSIMŢĂMÂNTUL

SECŢIUNEA III: OBIECTUL CONTRACTULUI

SECŢIUNEA IV: CAUZA CONTRACTULUI

SECŢIUNEA V: FORMA CONTRACTULUI

 

CAPITOLUL III: DOMENIILE DE APLICARE A CONTRACTULUI DE SOCIETATE CIVILĂ. DELIMITAREA FAŢĂ DE ALTE FORME DE ASOCIERE

SECŢIUNEA I: DOMENIILE DE APLICARE

SECŢIUNEA II: DELIMITAREA FAŢĂ DE CONTRACTUL DE SOCIETATE COMERCIALĂ ŞI ALTE FORME DE ASOCIERE

 

CAPITOLUL IV: DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR ÎN CONTRACTUL DE SOCIETATE CIVILĂ

SECŢIUNEA I: ASPECTE GENERALE PRIVIND DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR

SECŢIUNEA II: OBLIGAŢIA DE APORT ÎN SOCIETATEA CIVILĂ

 2.1. CONCEPTUL DE APORT

a. Noţiune

b. Necesitatea aporturilor

c. Cerinţele şi caracterele aporturilor

2.2. CATEGORII DE APORTURI. OBIECTUL APORTURILOR

a. Precizări prealabile

b. Aportul în numerar

c. Aportul în natură

d. Aportul în industrie

2.3. REGULI PARTICULARE APLICABILE UNOR CATEGORII DE APORTURI

a. Aportul unei concesiuni

b. Aportul de know-how (savoir faire)

c. Aportul soţilor

d. Aportul unui bun proprietate pe cote-părţi

2.4. EVALUAREA APORTURILOR

2.5. REGIMUL JURIDIC AL APORTULUI

2.6. MĂRIREA APORTULUI

SECŢIUNEA A III-A: DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR ÎN RAPORTURILE DINTRE EI

SECŢIUNEA A IV-A: ASPECTE PRIVIND DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR ÎN RAPORTURILE CU TERŢII

 

CAPITOLUL V: FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR CIVILE

SECŢIUNEA I: DURATA SOCIETĂŢII CIVILE

SECŢIUNEA II: ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII CIVILE

SECŢIUNEA III: ÎMPĂRŢIREA FOLOASELOR ŞI PIERDERILOR

 

CAPITOLUL VI: ÎNCETAREA SOCIETĂŢII CIVILE

SECŢIUNEA I: CAUZE DE ÎNCETARE

SECŢIUNEA II: EFECTELE ÎNCETĂRII

A N E X A : MODEL DE CONTRACT DE SOCIETATE

BIBLIOGRAFIE

 

 

- B I B L I O G R A F I E S E L E C T I V Ă -

 Constituţia României aprobată prin referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003.

 Codul civil român.

 Smaranda Angheni, Drept comercial, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997.

 I. Albu, „Drept civil. Introducere în studiul obligaţiilor”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1984.

 I. Albu, “Dreptul familiei”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.

 D. Alexandresco, „Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român”, tomul IX, Bucureşti, 1926.

 V. Babiuc, V. Stoica, Libertatea contractuală şi dreptul constituţional, în Dreptul nr. 9, 1995.

 I. Băcanu, “Mărirea capitalului social al societăţilor comerciale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994.

 R. Bălănescu, Al. Băicoianu, „Drept civil român. Studiu de doctrină şi de jurisprudenţă”, Editura Socec & Co., SAR, Bucureşti, 1943.

 C. Bîrsan, V. Dobrinoiu, Al. Ţiclea, M. Toma, “Societăţile comerciale. Organizarea, funcţionarea, răspunderea”, Casa de editură şi presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1993.

 Gh. Beleiu, “Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil”, Casa de editură şi presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1997.

 Gabriel Boroi, „Drept civil. Teoria generală”, Editura All, Bucureşti, 1997.

 M. Cantacuzino, “Elementele dreptului civil”, Bucureşti, 1921.

 O. Căpăţână, „Instituţii ale noului drept comercial. Societăţile comerciale”, Editura Lumina, Bucureşti, 1991.

 O. Căpăţână, „Caracteristici generale ale societăţilor comerciale”, în Revista Dreptul nr. 9/12/1990.

 Octavian Căpăţînă, Societăţile comerciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.

 St. D. Cărpenaru, „Drept comercial român. Societăţile comerciale”, Editura Lumina, Bucureşti, 1991.

 St. D. Cărpenaru, „Drept comercial român”, Vol. I şi II, Editura Atlas Lex, Bucureşti, 1993.

 O. Căpăţână, „Constituirea societăţilor comerciale cu personalitate juridică. Forţa consensuală”, în „Dreptul” nr. 7-8 din 1999.

 St. D. Cărpenaru, „Drept comercial român”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.

 Elena Cârcei, Drept comercial român, Editura All Back, Bucureşti, 1999.

 Aspazia Cojocaru, „Formele asociative în agricultura Italiei”, SCJ, nr. 3/1993.

 Aspazia Cojocaru, „Natura juridică a contractului de societate”, S.D.R. nr. 3-4/2003.

 Aspazia Cojocaru, „Drept civil. Partea generală”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.

 D. Chirică, „Drept civil. Contracte speciale”, Editura Cordial, Cluj-Napoca, 1994.

 Dan Chirică, „Drept civil. Contracte speciale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.

 D. Cosma, „Teoria generală a actului juridic civil”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1969.

 M. N. Costin, „Marile instituţii ale dreptului civil român”, Vol. II, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1984.

 M. N. Costin, Drept comercial internaţional, Universitatea din Cluj, 1983.

 Fr. Deak, St. D. Cărpenaru, „Contracte civile şi comerciale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993.

 Francisc Deak, „Tratat de drept civil. Contracte speciale”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.

 Sergiu Deleanu, „Clauza leonină în contractele de societate”, în „Dreptul” nr. 2/1992.

 P. Demetrescu, „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966.

 M. Eliescu, „Transmisiunea şi împărţeala moştenirii”, Editura Academiei, Bucureşti, 1966.

 I. P. Filipescu, „Tratat de dreptul familiei”, Editura All, Bucureşti, 1999.

 Ion P. Filipescu, „Regimul juridic al bunurilor şi datoriilor soţilor în lumina legii societăţilor comerciale”, în Dreptul nr. 11/1990

 Dumitru C. Florescu, „Drept civil. Contracte speciale”, Editura Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, 2001.

 Gaius, „Instituţiile”, traducere de A. N. Popescu, Editura Academiei, Bucureşti, 1982.

 I. L. Georgescu, „Drept comercial român”, Vol. I şi II, Editura Socec & Co., Bucureşti, 1947.

 D. D. Gerota, „Curs de societăţi comerciale”, Bucureşti, 1928.

 Constantin Hamangiu, Nicolae Georgean, „Codul civil adnotat”, Vol. III, Editura „Universala” Alcalay în Co., Bucureşti, 1925.

 C. Hamangiu, I. Rosetti, I. Bălănescu, A1. Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol. I, Editura All Restitutio, Bucureşti, 1996.

 A. Ionaşcu, „Contribuţia practicii judecătoreşti la dezvoltarea principiilor dreptului civil român”, Editura Academici, Bucureşti, 1973.

 A. Ionaşcu, Cauza ca element al voinţei juridice, în „Tratat de drept civil”, vol. I, Partea generală, Editura Academiei, Bucureşti, 1967.

 E. Lupan, D. A. Popescu, „Drept civil. Persoana fizică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993.

 Dumitru Macovei, Marius Striblea, „Drept civil. Contracte. Succesiuni”, Editura Junimea, Iaşi, 2000.

 J. Manoliu, Şt. Răuschi, „Drept civil. Contracte”, Vol. II, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, 1985.

 Philippe Merle, Droit commercial, Societes commerciales, 3-e edition, Dalloz, Paris, 1992.

 Mircea Ştefan Minea, Constituirea societăţilor comerciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.

 Radu I. Motica, Florin Moţiu, „Contracte civile speciale. Teorie şi practică judiciară”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

 Emil Molcuţ, „Drept roman”, Editura All, Bucureşti, 2000.

 V. Pătulea, „Diferenţierea între asocierea în vederea constituirii de societăţi comerciale şi asocierea în vederea desfăşurării unor activităţi comerciale comune”, în Revista Dreptul nr. 8/1992.

 Raul Petrescu, Constituirea şi modificarea societăţii comerciale, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.

 Dan A. Popescu, „Contractul de societate”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.

 Dan A. Popescu, „Natura juridică şi condiţiile generale de valabilitate ale contractului de societate”, în Revista de drept comercial nr. 5/1993.

 C. Toader, „Efectele juridice ale contractelor de asociere încheiate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 441/1991 privind unele măsuri pentru finalizarea construcţiilor începute şi neterminate până la 1 iulie 1991”, în Revista Dreptul nr. 5/1995.

 M. Toma, A. Ţiclea, „Formele de asociere în agricultură reglementate prin Legea nr. 36/1991”, în Revista Dreptul nr. 7/1992.

 Constantin Tomulescu, Drept privat roman, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1972.

 I. Turcu, „Dreptul afacerilor”, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1992.

 Eugeniu Safta-Romano, „Contracte civile”, Vol. I, Editura Graphix, Iaşi, 1993.

 Eugeniu Safta-Romano, „Contracte civile. Încheiere. Executare. Încetare”, Editura Polirom, Iaşi, 1999.

 E. Safta-Romano, „Unele aspecte mai importante ale contractului de societate civilă”, în Revista Dreptul nr. 2/1992.

 R. Sanilevici, Drept civil. Contracte, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, 1973.

 C. Stătescu, C. Bîrsan, „Drept civil. Drepturile reale”, Universitatea Bucureşti, 1988.

 Iosif R. Urs, Smaranda Angheni, „Drept civil. Contracte civile”, Vol. III, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.

 Romul Petru Vonica, Dreptul societăţilor comerciale, Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1998.

 I. Zinveliu, „Contracte civile – instrumente de satisfacere a intereselor cetăţenilor”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Contractul de societate civila
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 82
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Contractul de societate civila

Contractul de societate civila

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker