Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Efectele divortului cu privire la bunurile comune ale sotilor

Descriere

 

În principiu, dreptul de proprietate asupra unui bun sau a unei universalităţi de bunuri aparţine în mod exclusiv unei singure persoane. Ca titular al acestui drept, proprietarul exercită prin putere proprie şi în interes propriu toate atributele ce alcătuiesc conţinutul juridic al dreptului său de proprietate. Exercitarea atributelor recunoscute de lege proprietarului trebuie să se facă însă în conformitate cu legea şi regula de convieţuire socială.
 
În ansamblul raporturilor juridice de proprietate, dreptul de proprietate comună constituie una din instituţiile juridice de seamă ale dreptului nostru civil, a cărui aplicare practică se întâlneşte tot mai frecvent în relaţiile dintre persoane, mai ales în perioada de după 1989.
 
Dreptul de proprietate în devălmăşie constituie cea de-a doua formă sub care se înfăţişează dreptul de proprietate comună. Dreptul de proprietate comună în devălmăşie al soţilor este principalul drept de natură patrimonială ce intră în alcătuirea comunităţii de bunuri, constituind, împreună cu celelalte drepturi patrimoniale, baza materială a familiei şi căsătoriei. Atât dreptul de proprietate, cât şi celelalte drepturi patrimoniale ce alcătuiesc comunitatea de bunuri sunt afectate satisfacerii nevoilor comune ale căsniciei celor doi soţi.
 
Prezenta lucrarea este consacrată cercetării problemelor fundamentale pe care le implică divorţul – ca modalitate de desfacere a căsătoriei, oprindu-ne în speciale asupra efectelor divorţului asupra bunurilor comune. Astfel, pe parcursul celor patru capitole am încercat o abordare cât mai completă pornind de la căsătoria în general şi divorţul ca mijloc de desfacere a acesteia, şi ajungând în final până la a arăta principalele aspecte pe care le implică procedura de judecată privind împărţirea bunurilor comune, având în vedere ultimele modificări în materie, intervenite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000. În capitolul II al lucrării am abordat unele aspecte privind bunurile soţilor, delimitând între cele două categorii – bunuri proprii şi bunuri comune, punând accentul pe acestea din urmă care de altfel, formează şi masa de împărţit la desfacerea căsătoriei prin divorţ.
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 230.00
Cantitate:

 

CUPRINS
 
Capitolul I: Noţiunea de căsătorie şi divorţul ca mijloc de desfacere a căsătoriei
Secţiunea I: Concepţia dreptului românesc privind divorţul
§ 1. Familia - celula de bază a societăţii. Noţiunea şi caracteristicile căsătoriei
§ 2. Aspecte generale privind încetarea şi desfacerea căsătoriei. Delimitări conceptuale
§ 3. Divorţul ca mijloc de desfacere a căsătoriei
3.1. Reglementare legală
3.2. Divorţul în dreptul românesc
3.3. Concepte exprimate în literatura de specialitate privind divorţul
3.4. Temeiul divorţului în dreptul nostru
Secţiunea a II- a: Considerente generale asupra efectelor divorţului
§ 1. Efectele divorţului faţă de foştii soţi
1.1. Efectele divorţului cu privire la raporturile personale dintre soţi
1.2. Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale dintre foştii soţi
§ 2. Efectele divorţului faţă de copiii minori
2.1. Efectele personale ale divorţului faţă de copiii minori
2.2. Efectele patrimoniale ale divorţului faţă de copiii minori
 
Capitolul II : Considerente generale privind bunurile soţilor
Secţiunea I: Bunurile proprii ale soţilor
§ 1. Reglementare legală
§ 2. Categorii de bunuri proprii
2.1. Bunuri dobândite înainte de încheierea căsătoriei
2.2. Bunurile dobândite în timpul căsătoriei prin moştenire, legat sau donaţie
2.3 Bunurile de uz personal şi cele destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi      
2.4. Bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele ştiinţifice sau literare, schiţele şi proiectele artistice, proiectele de invenţii şi inovaţii, precum şi alte asemenea bunuri
2.5. Indemnizaţia de asigurare sau despăgubire pentru pagube pricinuite persoanei
2.6. Valoarea care reprezintă şi înlocuieşte un bun propriu sau bunurile în care a trecut această valoare
Secţiunea a II-a: Bunurile comune ale soţilor
§ 1. Reglementare legală. Prezumţia de comunitate
§ 2. Categorii de bunuri comune
2.1. Venitul din muncă
2.2. Imobilele
2.3. Construcţiile efectuate de soţi pe terenul unuia dintre ei
2.4. Recondiţionări, reparaţii, adaosuri la construcţii vechi
2.5. Construcţii edificate de soţi pe terenul proprietatea unei terţe persoane
2.6. Construcţii edificate de soţi pe un teren atribuit în folosinţă
2.7. Locuinţe construite cu credit acordat de stat
2.8. Situaţia terenurilor dobândite ca urmare a împroprietăririi
2.9. Construcţiile edificate de concubini
2.10. Dreptul de folosinţă asupra locuinţei
2.11. Sumele economisite, depuse la C.E.C
2.12. Câştiguri la diferite sisteme de loterie şi pe librete C.E.C
2.13. Fructele şi productele
 
Capitolul III: Efectele divorţului cu privire la bunurile comune ale soţilor
Secţiunea I: Împărţirea bunurilor comune prin învoiala părţilor
Secţiunea a II-a: Împărţirea bunurilor comune prin hotărâre judecătorească
 
Capitolul IV: Procedura de judecată privind împărţirea bunurilor
Secţiunea I: Legea privind procedura împărţirii bunurilor
Secţiunea a II-a: Procedura împărţirii bunurilor comune ale soţilor
§ 1. Sesizarea instanţei
1.1. Instanţa competentă
1.2. Cererea de partaj
§ 2. Procedura partajului judiciar. Modalităţi de realizare a partajului
§ 3. Hotărârea de partaj
Secţiunea a III-a: Data la care ia sfârşit comunitatea de bunuri a soţilor
 
Capitolul V: Concluzii şi propuneri de lege ferenda
Bibliografie
 
 
BIBLIOGRAFIE
 
-     Ion P. Filipescu, „Tratat de dreptul familiei”, Editura ALL, Bucureşti, 1998.
-     Albu, „Dreptul familiei”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.
-     Alexandru Bacaci, Viorica Dumitrache, Codruţa Hageanu, „Dreptul familiei”, Editura Augusta, Timşoara, 1998.
-     Dumitru Lupulescu, „Dreptul de proprietate comună al soţilor”, Editura Şansa SRL, Bucureşti, 1993.
-     Al. Bacaci, “Raporturile juridice patrimoniale în dreptul familiei”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1986.
-     Maria Voinea, „Sociologie generală şi juridică”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000.
-     Anthony Giddens, „Sociologie”, Editura ALL, Bucureşti, 2000.
-     O. Ionaşcu, M. Mureşan, M. Costin, V. Ursa, „Familia şi rolul ei în societate”, Editura Dacia, Cluj, 1975.
-     O.Crişu, „Acţiuni civile în justiţie. Teorie şi practică judiciară”, Editura Argesis, Curtea de Argeş, 1992.
-     M. Eliescu, Căsătoria în dreptul român”, Editura Academiei, Bucureşti.
-     Albu, V. Ursa, “Răspunderea civilă pentru daunele morale”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979.
-     P. Anca, “Efectele căsătoriei cu privire la raporturile patrimoniale dintre soţi”, în “Încheierea căsătoriei şi efectele ei”, Editura Academiei, 1981.
-     O.   Sadoveanu, „Regimul comunităţii de bunuri ale soţilor şi salariul”, în „Justiţia Nouă” nr. 1/1956.
-     S. Brădeanu, „Salariul fiecăruia dintre soţi poate fi considerat ca bun comun al ambilor soţi”, în „L.P.” nr. 4/1958.
-     O. Ciobanu, „Poate fi oare salariul încadrat în masa bunurilor comune sau în masa bunurilor proprii?”, în „J.N.” nr. 2/1959.  
-     Ion Albu, „Consideraţii de lege lata şi lege ferenda privind regimul juridic al câştigului din muncă al soţilor”, în R.R.D. nr. 2/1974.
-     O. Căpăţână, „În legătură cu bunurile comune ale soţilor şi opera de creaţie intelectuală”, în „L.P.” nr. 6/1960.
-     S. Brădeanu, „Probleme de drept cu privire specială asupra dreptului de superficie”, în „J.N.” nr. 1/1957.
-     S. Georgescu, Incidenţa regimului comunităţii de bunuri între soţi cu regimul special al locuinţelor construite sau cumpărate cu credite acordate de stat în lumina practicii judiciare”, în „L.P.” nr. 1/1967.
-      O. Chirică, „Locuinţele construite cu credit de stat şi comunitatea de bunuri a soţilor”, în „R.R.D.” nr. 6/1984. 
-     C. Oprişan, „Probleme ale lichidării comunităţii de bunuri a soţilor în practica judecătorească şi în literatura de specialitate”; în „L.P.” nr. 4/1960.
-     N. Angelescu, „Întocmirea înscrisurilor materiale referitoare la unele drepturi patrimoniale ale soţilor”, în RRD nr. 6/1967.
-     Gh. Nedelschi, „Cu privire la împărţirea bunurilor comune ale soţilor”, în „Legalitatea Populară” nr. 3/1955.
-     Viorel Mihai Ciobanu, „Tratat teoretic şi practic de procedură civilă”, Vol. II, Editura Naţional, Bucureşti, 1997.
-     Florea Măgureanu, „Drept procesual civil”, Editura All beck, Bucureşti, 2001.
-     Al. Bacaci, „Raporturile juridice patrimoniale în dreptul familiei”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1986.
-     D. Lupaşcu, „Legislaţia taxei de timbru şi a timbrului judiciar aplicabilă Ia instanţele judecătoreşti şi la birourile notarilor publici (comentată şi adnotată),Ed. ALL, Bucureşti, 1996.
-     S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, „Examen teoretic al practicii judiciare în materia partajului”, A.U.B., 1978.
-     Codul familiei - Florin Ciutacu, Codul Familiei, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999.
-     Codul civil - Florin Ciutacu, Codul Civil, Editura Teora, Bucureşti, 2000.
-     Codul de procedură civilă, cu modificările aduse prin O.U.G. nr. 138/2000, publicată în M. Of. nr. 479/02.10.2000, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
-     Constituţia României din 1991 - Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, Constituţia României - comentată şi adnotată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Efectele divortului cu privire la bunurile comune ale sotilor
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2002
Numar de pagini: 97
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker