Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Buletinul jurisprudenţei. Culegere de practică judiciară pe anul 2007

Descriere

  Prin cele 130 de hotărâri selectate, Buletinul Jurisprudenţei. Culegere de practică judiciară pe anul 2007 a Curţii de Apel Alba Iulia prezintă elemente de actualitate apărute pe rolul instanţelor de la Curtea de Apel Alba Iulia structurate pe principalele materii:drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, drept comercial, drept administrativ şi drept fiscal, dreptul familiei şi minorilor , dreptul muncii şi asigurărilor sociale.

   Ca orice culegere de practica judiciară, lucrarea se adresează în primul rând practicienilor dreptului, judecători, procurori, avocaţidar şi altor persoane interesate de modul în care au fost abordate şi soluţionate în drept probleme specifice dintr-un anumit timp (anul 2007) şi spaţiu (teritoriul aflat sub jurisdicţia Curţii de Apel Alba Iulia).

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 35.00
Cantitate:

 Cuprins 

 

I. Drept penal  şi drept procesual pena
1. Abuz în serviciu. Nedelimitarea acţiunilor ce definesc latura 
obiectivă a infracţiunii. Contradicţii între actul de sesizare al 
instanţei şi soluţia instanţei de apel. Consecinţe 
2. Cerere de apel formulată de o persoană fără calitate procesuală. 
Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra acestei cereri. 
Consecinţe..
3. Cerere de reabilitare. Refuzul petiţionarului de a achita 
despăgubirile civile la care a fost obligat prin hotărâre.  
Consecinţe.
4. Cheltuieli ocazionate de efectuarea raportului de expertiză  
medico-legală. Calificarea ca şi cheltuieli de spitalizare. 
Nelegalitate .
5. Circumstanţe atenuante facultative. Aplicarea prevederilor  
art. 74 C. pen. doar pentru una din infracţiunile reţinute  
în sarcina inculpatului. Nelegalitate.
6. Decizie pronunţată în apel. Lipsa argumentelor pe care se  
sprijină soluţia adoptată vizând latura civilă a cauzei.  
Consecinţe..
7. Evaziune fiscală şi fals la legea contabilităţii. Lipsa  
elementelor constitutive. Consecinţe .
8. Graţiere condiţionată. Efecte. Înlăturarea stării de recidivă
9. Infracţiune de evaziune fiscală. Disjungerea acţiunii civile de 
acţiunea penală. Nelegalitate
10. Infracţiune prevăzută de art. 83 alin. (1) lit. b) din Legea  
nr. 84/1998. Încetarea procesului penal Nelegalitate.
11. Infracţiuni la legea dreptului de autor. Cauză de nepedepsire. 
Consecinţe.
12. Infracţiuni la legea circulaţiei. Pericol social. Criterii  
de apreciere
13. Încălcarea dispoziţiilor relative privind participarea  
procurorului la judecată. Nulitate absolută. Consecinţe 
14. Întreruperea executării pedepsei. Judecarea cererii în lipsa 
condamnatului arestat. Nepronunţare asupra unei cereri  
esenţiale pentru condamnat. Consecinţe 
15. Luare de mită. Lipsa scopului instituit de art. 254   
alin. (1) C. pen. Folosirea banilor primiţi în alte scopuri  
decât cele personale. Consecinţe
16. Măsuri asiguratorii. Instituirea sechestrului fără verificarea 
prealabilă a calităţii de proprietar a inculpatului. Lipsa 
considerentelor încheierii penale. Consecinţe.
17. Măsuri asiguratorii. Ridicarea acestora în cazul lăsării  
nesoluţionate a acţiunii civile. Nelegalitate .
18. Menţinerea arestării preventive. Lipsa acestei menţiuni din 
dispozitivul încheierii pronunţate de instanţă. Consecinţe
19. Nepronunţarea cu privire la unele probe administrate, ori a  
unor cereri esenţiale pentru inculpat de natură a garanta  
dreptul său şi a influenţa soluţia procesului. Consecinţe 
20. Omisiunea instanţei de a confisca suma de bani obţinută din 
vânzarea drogurilor traficate. Nelegalitate.
21. Plângere împotriva luării măsurilor asiguratorii. Respingerea 
plângerii cu motivaţia oportunităţii soluţionării sale odată cu  
fondul cauzei. Nelegalitate 
22. Propunere de arestare preventivă. Pronunţarea asupra  
cererii în timpul şedinţei de judecată fără a supune examinării 
materialul probator depus de Parchet şi fără a acorda ultimul 
cuvânt inculpaţilor. Neîntocmirea minutei scrise. Consecinţe.
23. Respingerea nejustificată a cererii de amânare formulată de 
petiţionar. Încălcarea dreptului la apărare. Consecinţe 
24. Tăiere ilegală şi furt de arbori. Grad de pericol social.  
Criterii de apreciere 
25. Uciderea din culpă. Administrarea incompletă a probaţiunii 
testimoniale. Neefectuarea unei expertize tehnice auto. 
Imposibilitatea stabilirii situaţiei reale de fapt. Incidenţa  
cazului de casare prevăzut de art. 385 pct. 18 C. proc. pen.
26. Vătămare corporală din culpă. Stabilirea despăgubirilor  
periodice. Data până la care operează această obligaţie 
27. Violare de domiciliu. Evaluare incorectă a probelor  
administrate în cauză. Nereţinerea agravantei prevăzută  
de art. 75 lit. a) C. pen. Nelegalitate 
 
II. Drept civil  şi drept procesul civil
28. Acceptarea tacită a moştenirii. Condiţii
29. Accesiune imobiliară. Revendicare. Admisibilitate.
30. Acţiune în constatarea nulităţii dispoziţiei de retrocedare  
în natură a unui imobil în temeiul Legii nr. 10/2001 şi  
rectificare de carte funciară. Competenţă materială
31. Acţiune în evacuare. Invocarea unui drept de proprietate  
de către ambele părţi. Compararea titlurilor
32. Caracterul imperativ al dispoziţiilor art. 242 C. proc. civ. 
Consecinţe
33. Cererile de lămurire a dispozitivului unei hotărâri  
judecătoreşti. Competenţă materială.
34. Contestaţie la executare. Admisibilitate. Termen .
35. Contestaţie exercitată în temeiul art. 26 alin. (3) Legea   
nr. 10/2001 împotriva modului de soluţionare a notificării 
concretizat într-o adresă şi nu într-o dispoziţie sau decizie. 
Admisibilitate 
36. Contestaţie în anulare. Netimbrarea apelului şi recursului.
37. Contestaţie în anulare. Termen de exercitare. Invocarea citării 
nelegale raportat la lipsa dreptului la apărare ca temei al 
contestaţiei prev. de art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. 
38. Cuxele şi dreptul de exploatare temporară a unui bun 
(concesiunea). Regim juridic. Legea nr. 10/2001. Incidenţă .
39. Deciziile sau dispoziţiile având ca obiect acordarea  
de măsuri reparatorii pentru imobilele prevăzute la  
art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 emise până la data  
intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005 şi nevalorificate.  
Căi de atac.
40. Determinarea cadrului procesual creat de reclamanţi  
prin cererea de chemare în judecată. Lămurirea sensului 
termenului „dezmembrare”.
41. Drept procesual civil. Principii ale procesului civil. Nulitatea 
hotărârii. Proces echitabil .
42. Hotărâre judecătorească care ţine loc de titlu pentru obţinerea 
certificatului de atestare a dreptului de proprietate de către o 
societate comercială. Condiţii de admisibilitate a acţiunii  
prin care se solicită pronunţarea unei astfel de hotărâri 
43. Legea nr. 10/2001. Obligaţia de restituire a despăgubirilor  
primite cu ocazia preluării imobilului. Condiţii şi efecte.
44. Legea nr. 10/2001. Obligaţia de răspuns a unităţii deţinătoare. 
Caracter. Consecinţa neîndeplinirii ei 
45. Legea nr. 10/2001. Obligaţia primarului de a emite dispoziţie 
motivată în termenul prevăzut de art. 25 din lege.
46. Masă succesorală. Litigiu evaluabil în bani. Competenţă  
materială după valoare.
47. Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Cerere de 
intabulare a dreptului de ipotecă legală. Condiţii  
de admisibilitate..
48. Radierea dreptului de proprietate din Cartea funciară.  
Efecte 
49. Rectificare de carte funciară. Competenţă 
50. Recurs. Neagravarea situaţiei în propria cale de atac.  
Critici de netemeinicie. Inadmisibilitate 
51. Repunere în termenul de recurs. Inexistenţa unor împrejurări  
mai presus de voinţa părţii .
52. Restituirea în natură a imobilelor preluate abuziv de stat în 
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Modalitatea  
legală a restituirii. Cerere de constatare a nulităţii absolute a 
contractelor prin care imobilul a fost vândut în baza Legii  
nr. 4/1973
53. Restituirea în natură. Teren liber. Înţeles. Aplicarea art. 7 
 alin. (1) şi art. 10 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 10/2001.
54. Revizuirea hotărârilor. Temeiul de drept. Condiţii .6 
55. Rezolvarea procesului fără a se intra în cercetarea fondului. 
Desfiinţarea hotărârii apelate şi trimiterea cauzei spre  
rejudecare primei instanţe. Condiţii .
 
III. Dreptul muncii  şi asigurărilor sociale 
56. Acţiune având ca obiect obligarea angajatorului la  
eliberarea adeverinţei prevăzute de O.U.G. nr. 4/2005.  
Calitate procesuală pasivă
57. Bonuri valorice. Societate comercială care înregistrează  
obligaţii bugetare restante. Sarcina probei 
58. Concediere pentru motive ce ţin de persoana salariatului.  
Abatere disciplinară gravă
59. Contract individual de muncă. Dovada clauzelor  
contractuale
60. Daune cominatorii într-un litigiu de muncă.  
Inadmisibilitate .
61. Decizie de concediere. Lipsa cercetării prealabile. Lipsa  
tuturor elementelor prevăzute de legiuitor în conţinutul  
acesteia. Nulitate absolută.
62. Jurisdicţia muncii. Omisiunea instanţei de a se pronunţa  
asupra unui capăt de cerere.
63. Litigiu asigurări sociale. Calculul stagiului de cotizare.  
Aplicarea art. 37 alin. (1) din Legea nr. 19/2000.
64. Magistraţi. Pensie de serviciu. Data recalculării..
65. Pensie anticipată parţială. Reducerea vârstei standard de 
pensionare. Diminuare procentuală. Mod de calcul.  
Eliminarea diminuării. Condiţii .
66. Pensie magistrat. Reactualizare 
67. Plăţi compensatorii şi venit de completare. Inaplicabilitatea 
dispoziţiilor Legii nr. 174/2006 în cazul concedierii  
întemeiate pe dispoziţiile art. 65 C. muncii 
68. Plăţi compensatorii. Condiţii de acordare. Inadmisibilitatea 
condiţionării plăţii acestora de formularea unei cereri de 
reangajare
69. Răspundere materială a angajatului. Prejudiciu cauzat  
prin lipsă în gestiune. Mod de determinare a despăgubirilor 
70. Recalculare pensie. Neluarea în calcul a veniturile obţinute  
în acord global. Pct. VI din Anexa O.U.G. nr. 4/3.02.2005 
71. Renunţarea la judecată. Condiţii 
72. Venit în completare. Cuantumul acestuia în cazul  
pensionării. Art. 12 alin. (6) din O.U.G. nr. 22/2004 
 
IV. Dreptul familiei  şi minorilor.
73. Divorţ. Minor. Încredinţare. Părinte plecat definitiv în  
străinătate. Raport de anchetă socială extrajudiciar. Hotărâre 
judecătorească întemeiată pe acest raport contestat de către 
celălalt părinte. Consecinţe .
74. Fapte concurente. Hotărâri distincte prin care sau stabilit  
sancţiuni penale diferite. Pedeapsa şi măsura educativă. Dreptul 
condamnatului de a sesiza instanţa. Rol activ al judecătorului. 
Casare cu trimitere spre rejudecare
75. Inculpaţi arestaţi preventiv. Menţinerea măsurii arestării 
preventive. Depăşirea perioadei rezonabile a detenţiei  
preventive 
76. Inculpaţi minori arestaţi preventiv. Menţinerea măsurii. 
Pericol social concret
77. Înlocuirea măsurii arestării preventive. Nelegalitatea  
aplicării cumulativ a altor două măsuri preventive; necesitatea 
obligării inculpatului la respectarea tuturor dispoziţiilor  
prevăzute în conţinutul art. 145 alin. (1) C. proc. pen
78. Legea nr. 271/2004. Cerere de ordonanţă preşedinţială pentru 
instituirea măsurii plasamentului în regim de urgenţă.  
Minor neglijat. Înţelesul noţiunii
79. Legea nr. 272/2004. Aplicarea principiului publicităţii  
şedinţei de judecată. Desfăşurarea şedinţei în cameră  
de consiliu. Consecinţe. Nulitate absolută .
80. Legea nr. 272/2004. Omisiunea instanţei de a cita pe 
reprezentantul legal al copilului. Nelegalitate..
81. Legea nr. 272/2004. Măsura plasamentului la asistentul  
maternal profesionist. Înlocuirea măsurii cu măsura  
de protecţie a plasamentului la un serviciu de tip rezidenţial. 
Importanţa acordată opiniei minorului. Condiţii de  
admisibilitate.
82. Legea nr. 92/1992. Competenţa exclusivă a instanţelor  
române de a decide cu privire la bunuri imobile. Încălcarea 
limitelor sentinţei de recunoaştere a hotărârii pronunţată  
de Curtea Superioară din California – Comitatul Riverside  
privind desfacerea căsătoriei părţilor. Consecinţe 
83. Minor. Aplicarea măsurilor de siguranţă a interzicerii  
de a se afla într-o anumită localitate. Nelegalitate .
84. Minor. Plasament în regim de urgenţă. Menţinerea măsurii. 
Aprecierea interesului superior al copilului 
85. Motive de ordine publică. Nepronunţarea instanţei asupra  
unor cereri formulate de inculpat şi nemotivarea hotărârii.  
Consecinţe.
86. Nelegalitate. Apel greşit admis de către instanţa de apel pe 
considerentul prevăzut de art. 364 C. proc. pen.
87. Nelegalitate. Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra  
liberării condiţionate a executării pedepsei anterioare.
88. Nerespectarea dispoziţiilor procedurale privind dreptul  
la apărare a învinuitului sau inculpatului în cursul urmăririi 
penale. Consecinţe. Restituirea cauzei la procuror pentru  
refacerea urmăririi penale  
89. Partaj imobiliar. Capăt de cerere având ca obiect  
constatarea unor îmbunătăţiri aduse imobilului bun comun. 
Calificare ca fiind o cerere în constatare. Respingerea  
cererii ca inadmisibilă. Nelegalitate.
90. Propunere de arestare preventivă. Condiţii de admisibilitate. 
Existenţa indiciilor temeinice 
91. Punere sub interdicţie. Cerere promovată de curatorul  
celui a cărei interdicţie se solicită. Admisibilitate .
92. Reîncredinţare minor. Criterii de apreciere. Opţiunea  
minorului la luarea măsurii .
93. Termenul rezonabil a măsurii arestării preventive. Înlocuirea 
măsurii arestării preventive cu o altă măsură preventivă
neprivativă de libertate.
 
V. Drept comercial.  Contencios administrativ şi fiscal.
94. Achiziţii publice. Art. 171 şi 285 alin. (3) din O.U.G.  
nr. 34/2006. Modificarea ofertei în perioada de valabilitate 
stabilită de către autoritatea contractantă. Nelegalitate.
95. Act administrativ. Cerere de recurs. Natură juridică.  
Acţiune în contencios. Admisibilitate..
96. Acţiune de obligare a pârâţilor la plata primei de concediu.  
Cerere de chemare în garanţie a Ministerului Economiei şi 
Finanţelor. Admisibilitate 
97. Acţiune în anularea hotărârii adunării generale 
98. Acţiune în contencios administrativ pentru plata primelor de 
vacanţa ale funcţionarilor publici cu statut special.  
Competenţa materială 
99. Aplicarea sechestrului asigurator în materie comercială  
asupra bunurilor imobile. Admisibilitate
100. Cadre militare în activitate decorate cu însemne onorifice. 
Abrogarea expresă a dispoziţiilor privind reducerea  
impozitului pe venit cuprinse în art. 10 din Legea  
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Consecinţe 
101. Competenţa completului specializat pentru soluţionarea  
litigiilor de asigurări sociale. Refuz nejustificat de rezolvare  
a unei cereri privind drepturile de asigurări sociale
102. Competenţa materială a instanţei de fond funciar. Dreptul 
veteranilor de război la constituirea unui hectar de teren  
potrivit art. 13 lit. b) din Legea nr. 44/1994
103. Contencios administrativ-fiscal. Cererea personalului  
încadrat la ministerul Administraţiei şi Internelor posesor al 
decoraţiilor „Meritul Militar” şi „În serviciul armatei” de 
stabilire a impozitului diminuat şi restituirea impozitului  
calculat suplimentar 
104. Contract de cesiune de creanţă. Denumirea incompletă  
a societăţii comerciale reţinută în contractul de cesiune  
de creanţă şi facturile emise. Efecte juridice 
105. Drept vamal. Import efectuat în 2001 din Uniunea  
Europeană. Lege aplicabilă.
106. Excepţia de nelegalitate. Admisibilitate 
107. Excepţie de nelegalitate a actului administrativ unilateral  
potrivit art. 4 din Legea nr. 554/2004 nemodificată. 
Admisibilitate. Termen de recurs .
108. Funcţionari publici. Dreptul la tichete de masă şi tichete  
cadou. Inaplicabilitate.
109. Funcţionarul public cu statut special decorat cu Ordinul  
„Meritul Militar” şi semnul onorific „În serviciul Patriei”.  
Cerere de reducere a impozitului pe veniturile salariale. 
110. Indemnizaţia pentru creşterea copilului de până la trei ani. 
Venituri obţinute din închirierea bunurilor imobile  
exceptate de la calculul indemnizaţiei
111. Învestirea cu formulă executorie. Condiţii .
112. Încetarea de drept a mandatului de consilier local în  
cazul în care intervine pierderea calităţii de membru  
al partidului politic. Neretroactivitatea dispoziţiilor Legii  
nr. 249/2006 de modificare a prevederilor  
Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali.
113. Judecător sindic - dezînvestire. Exercitarea drepturilor  
aflate la dispoziţia creditorilor
114. Licitaţie publică. Legea aplicabilă. Proceduri de atribuire  
în curs de desfăşurare, în înţelesul art. 298 din 
O.U.G. nr. 34/2006. Completarea ulterioară a cerinţelor  
impuse prin caietul de sarcini 
115. Modul de calcul al sumelor reprezentând plăţi  
compensatorii prevăzute de Legea nr. 138/1999 
116. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor  
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii.  
Completarea ulterioară a caietului de sarcini
117. O.U.G. nr. 102/1999 privind protecţia specială  
şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.  
Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute de art. 43 alin. (1)  
din ordonanţă. Titularul obligaţiei fiscale
118. Ordonanţă preşedinţială de suspendare a executării  
hotărârii A.G.A. Natură juridică 
119. Ordonanţă preşedinţială având ca obiect indisponibilizarea 
bunurilor pârâtei debitoare. Inadmisibilitate, în condiţiile  
în care este reglementată o altă procedură specială cu acelaşi 
obiect, sub denumirea sechestrului asigurator prevăzut  
de textul art. 591 C. proc. civ.
120. Ordonanţă pronunţată în materia somaţiei de plată.  
Necesitatea investirii obligatorie cu formulă executorie  
pentru a putea fi executată
121. Persoanele răspunzătoare de nerespectarea regimului  
vamal al autovehiculelor aflate sub regim de admitere  
temporară.
122. Procedura privind încetarea de drept a mandatului  
de consilier local în urma incompatibilităţii. Inexistenţa 
contrarietăţii între prevederile art. 9 alin. (3) din  
Legea nr. 393/2004 şi art. 91 alin. (4) din  
Legea nr. 161/2003.
123. Recurs împotriva unei sentinţe prin care a fost anulată  
acţiunea ca netimbrată. Motivele ce vizează greşita  
alcătuire a instanţei care a pronunţat hotărârea şi citarea 
incompletă a unei părţi. Admisibilitate
124. Refuzul nejustificat al Consiliului local sau Consiliului  
judeţean de punere în aplicare a O.U.G. nr. 110/2005 privind 
vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau unităţilor 
administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, 
precum şi-a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe 
actului medical.
125. Refuzul nejustificat din partea organului  
administrativ-fiscal de a soluţiona o cerere. Neîndeplinirea 
procedurii prealabile. Consecinţe .
126. Regim vamal de admitere temporară cu exonerarea  
de plata taxelor vamale şi a celorlalte drepturi de import. 
Răspunderea solidară a persoanei care a săvârşit fapta de 
sustragere a bunului de sub regimul sub care a fost plasat  
şi care devine debitor cu persoana care a participat la această
sustragere 
127. Sancţiunea revocării actului administrativ individual.  
Condiţii
128. Scutire de plata drepturilor de import pentru bunurile personale 
aparţinând persoanelor fizice care îşi mută domiciliul sau 
reşedinţa dintr-un stat terţ pe teritoriul României. Cazuri 
particulare reglementate de art. 4 aliniatul ultim din  
O.G. nr. 59/2003
129. Sechestru asigurator în materie comercială. Necesitatea 
depunerii obligatorii a cauţiunii
130. Taxa pe valoare adăugată. Deducerea T.V.A. aferent activităţii 
producătoare de venituri. Documente justificative. Cerinţe 
speciale în cazul achiziţionării de carburanţi auto
 
Titlul cartii: Buletinul jurisprudenţei. Culegere de practică judiciară pe anul 2007
Producator: Editura Hamangiu
Data aparitiei: Februarie 2009
Numar de pagini: 328
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker